Download  Print this page

Македонски - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Не изхвърляйте градински електроинстру-
менти при битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 2012/19/EС относно от-
падъци от електрическо и електронно оборудване и ут-
върждаването й от националното законодателство елект-
роуреди, които не могат да се използват повече, трябва
да се събират отделно и да бъдат предавани за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях суровини.
Македонски
Безбедносни напомени
Значење на симболите
Прочитајте го упатството за употреба.
Не употребувајте го производот кога врне и не
оставајте го на дожд.
Пред секоја операција на чистење, одржување и
прилагодување згаснете го уредот и исклучете го
од напојување, како и кога е кабелот свиткан,
притиснат или оштетен или кога го оставате
производот без надзор.
Држете ги рацете понастрана од сечилото.
Општи предупредувања за безбедност на
електрични алати
Прочитајте ги сите напомени и
ПРЕДУ-
упатства за безбедност.
ПРЕДУВАЊЕ
Грешките настанати како резултат
од непридржување до безбедносните напомени и
упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар
и/или тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните предупредувања и
упатства за користење и за во иднина.
Поимот „електричен алат" во безбедносните
предупредувања се однесува на електрични апарати што
користат струја (кабелски) или апарати што користат
батерии (акумулаторски).
Безбедност на работниот простор
Работниот простор одржувајте го чист и добро
u
осветлен. Преполни или темни простории може да
доведат до несреќа.
Не работете со електричните алати во експлозивна
u
околина, како на пример, во присуство на запаливи
течности, гасови или прашина. Електричните алати
создаваат искри коишто може да ја запалат прашината
или гасовите.
Bosch Power Tools
Држете ги децата и присутните подалеку додека
u
работите со електричен алат. Невниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
Електрична безбедност
Приклучокот на електричниот алат мора да
u
одговара на приклучницата. Никогаш не го
менувајте приклучокот. Не користите приклучни
адаптери со заземјените електрични алати.
Неизменетите приклучоци и соодветните приклучници
го намалуваат ризикот од струен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
u
површини, како на пример, цевки, радијатори,
метални ланци и ладилници. Постои зголемен ризик
од струен удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алати на дожд или
u
влажни услови. Ако влезе вода во електричниот алат,
ќе се зголеми ризикот од струен удар.
Не постапувајте несоодветно со кабелот. Никогаш
u
не го користете кабелот за носење, влечење или
исклучување од струја на електричниот алат.
Кабелот чувајте го подалеку од оган, масло, остри
ивици или подвижни делови. Оштетени или
заплеткани кабли го зголемуваат ризикот од струен
удар.
При работа со електричен алат на отворено,
u
користете продолжен кабел соодветен за
надворешна употреба. Користењето на кабел
соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од струен удар.
Ако мора да работите со електричен алат на влажно
u
место, користете заштитен уред за диференцијална
струја (RCD). Користењето на RCD го намалува
ризикот од струен удар.
Лична безбедност
Бидете внимателни, внимавајте како работите и
u
работете разумно со електричен алат. Не
користете електричен алат ако сте уморни или под
дејство на дроги, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание додека работите со електричните алати
може да доведе до сериозна лична повреда.
Користете лична заштитна опрема. Секогаш носете
u
заштита за очи. Заштитната опрема, како на пр.,
маска за прав, безбедносни чевли кои не се лизгаат,
шлем или заштита за уши, кои се користат за
соодветни услови, ќе доведат до намалување на лични
повреди.
Спречете ненамерно активирање. Проверете дали
u
прекинувачот е исклучен пред да го вклучите во
струја и/или со сетот на батерии, пред да го земете
или носите алатот. Носење на електричните алати со
прстот позициониран на прекинувачот или
вклучување во струја на електричните алати чијшто
прекинувачот е вклучен, може да предизвика несреќа.
Отстранете каков било клуч за регулирање или
u
француски клуч пред да го вклучите електричниот
алат. Француски клуч или клуч прикачен за
Македонски | 131
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50