Download  Print this page

Čeština - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Symptom
Możliwa przyczyna
Sekator pracuje z prze-
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego okablowa-
rwami
nia narzędzia ogrodowego
Uszkodzony włącznik/wyłącznik
Silnik pracuje, noże za-
Błąd wewnętrzny
trzymują się
Noże mocno się na-
Tępy nóż
grzewają
Wyszczerbiony nóż
Za duże tarcie z powodu niedostatecznego na-
smarowania
Silne wibracje/dźwięki Uszkodzone narzędzie ogrodowe
Konserwacja i serwis
Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Utrzymywanie narzędzia ogrodowego w czystości
u
gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie
narzędzia ogrodowego.
Utrzymywanie wyrobu i jego otworów wentylacyjnych w czy-
stości gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.
Nie wolno spryskiwać wyrobu wodą.
Nie wolno zanurzać wyrobu w wodzie.
Niniejszy wyrób należy przechowywać w bezpiecznym, su-
chym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie
wyrobu.
Aby zagwarantować bezpieczną pracę przy użyciu niniejsze-
go wyrobu, należy regularnie kontrolować, czy wszystkie na-
krętki, trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
W trosce o własne bezpieczeństwo należy zawsze przepro-
wadzać wizualną kontrolę wyrobu i w razie potrzeby wymie-
niać zużyte lub uszkodzone części.
Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane
przez firmę Bosch.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szcze-
góły dotyczące usług serwisowych online.
Bosch Power Tools
Rozwiązanie
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Oddać listwę tnącą do ostrzenia
Skontrolować stan listwy tnącej
Spryskać olejem smarowym
Zwrócić się do punktu serwisowego
Tel.: 22 7154450
Faks: 22 7154440
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl
Utylizacja odpadów
Produkty, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórne-
go przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska.
Nie wolno wyrzucać produktów do odpadów z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/WE o starych, zu-
żytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej sto-
sowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do
użycia produkty należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środo-
wiska.
Čeština
Bezpečnostní upozornění
Vysvětlení symbolů
Pročtěte si návod k použití.
Výrobek nepoužívejte v dešti ani je dešti
nevystavujte.
Než přistoupíte k seřizovacím a čisticím pracím či k
údržbě, když je síťový kabel zamotaný, proříznutý či
poškozený nebo když necháte výrobek bez dozoru,
výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Udržuje své ruce daleko od nože.
Čeština | 81
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50