Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Oire
Mahdolliset syyt
Pensasleikkuri käy kat-
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa vika
konaisesti
Käynnistyskytkin viallinen
Moottori käy, mutta
Sisäinen vika
terä ei liiku
Terät kuumenevat
Terä on tylsä
Lovia terässä
Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun takia
Voimakas värinä/melu Puutarhalaite on viallinen
Kunnossapito ja huolto
Huolto, puhdistus ja varastointi
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Pidä aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit työsken-
u
nellä hyvin ja turvallisesti.
Älä aseta mitään muita esineitä puutarhalaitteen päälle.
Pidä tuotetta ja tuuletusaukkoja puhtaina, jotta voit työsken-
nellä hyvin ja turvallisesti.
Älä koskaan suihkuta vettä tuotteen päälle.
Älä koskaan upota tuotetta veteen.
Säilytä Tuote varmassa, kuivassa paikassa, lasten ulottumat-
tomissa.
Älä aseta mitään muita esineitä tuotteen päälle.
Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä kiin-
nitys, jotta turvallinen työskentely tuotteen kanssa olisi
taattu.
Tarkista tuote ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun ku-
luneet tai vaurioituneet osat uusiin.
Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10‑numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi
Hävitys
Toimita tuotteet lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäris-
töystävälliseen jätteiden kierrätykseen.
Älä heitä tuotteita talousjätteisiin!
Bosch Power Tools
Korjaustoimenpide
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Hakeudu asiakaspalveluun
Anna teroittaa teräpalkki
Anna tarkistaa teräpalkki
Ruiskuta voiteluöljyä terään
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Koskee vain EU‑maita:
Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä soveltavan
kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat lait-
teet täytyy kerätä talteen erikseen ja toimittaa kierrätykseen.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Επεξήγηση των συμβόλων
Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα υπό βροχή και μην το
εκθέτετε στη βροχή.
Απενεργοποιείτε το προϊόν και βγάζετε το φις από την
πρίζα, πριν διεξάγετε εργασίες ρύθμισης, καθαρισμού
ή συντήρησης, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο μπερδευτεί,
κοπεί ή φθαρεί ή όταν πρόκειται να το αφήσετε
ανεπιτήρητο.
Να κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το μαχαίρι.
Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ΠΡΟΕΙΔΟ-
ασφάλειας και τις οδηγίες.
ΠΟΙΗΣΗ
Αμέλειες κατά την τήρηση των
υποδείξεων ασφάλειας και των οδηγιών μπορεί να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς
τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις
προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που
τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ελληνικά | 63
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50