Download  Print this page

Dansk - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Symptoom
Mogelijke oorzaak
Sterke trillingen of ge-
Tuingereedschap defect
luiden
Onderhoud en service
Onderhoud, reiniging en opbergen
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Houd het product schoon om goed en veilig te kunnen
u
werken.
Plaats geen andere voorwerpen op het tuingereedschap.
Houd het product en de ventilatieopeningen schoon om
goed en veilig te kunnen werken.
Het product nooit met water besproeien.
Het product nooit in water onderdompelen.
Bewaar het product op een veilige plaats, droog en buiten
bereik van kinderen.
Plaats geen andere voorwerpen op het product.
Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten,
zodat veilig werken met het product mogelijk is.
Controleer het product. Versleten of beschadigde delen
moeten veiligheidshalve worden vervangen.
Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig
zijn.
Klantenservice en gebruiksadvies
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Afvalverwijdering
Producten, toebehoren en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi producten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU be-
treffende elektrische en elektronische oude apparaten en de
omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet
meer bruikbare producten apart worden ingezameld en op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Bosch Power Tools
Oplossing
Neem contact op met klantenservice

Dansk

Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af symbolerne
Læs betjeningsvejledningen.
Brug ikke produktet, når det regner, og udsæt ikke
produktet for regn.
Sluk altid for produktet og træk altid stikket ud af stik-
kontakten, før du foretager indstillings-, rengørings-
eller vedligeholdelsesarbejde, hvis netkablet har vik-
let sig ind, hvis det er blevet skåret over eller beskadi-
get, eller hvis du lader produktet uden opsyn.
Hold hænderne væk fra kniven.
Generelle sikkerhedsinstrukser til el‑værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og
ADVARSEL
anvisninger. I tilfælde af manglende
overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstel-
ser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-værktøj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-værktøj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-værktøj.
Sikkerhed på arbejdspladsen
Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller
u
mørke områder kan medføre ulykker.
Brug ikke el‑værktøjet i eksplosionsfarlige omgivel-
u
ser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller
støv. El‑værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv el-
ler dampe.
Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn hol-
u
des væk fra arbejdsområdet, når el-værktøjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
El‑værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
u
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el‑værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risi-
koen for elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
u
som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
Dansk | 43
F 016 L81 787 | (16.08.2019)

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50