Download  Print this page

Eesti - Bosch UniversalHedgeCut 50 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

152 | Eesti

Hrvatski
Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr
Bosnia
Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba
Zbrinjavanje
Proizvode, pribor i pakiranja potrebno je odnijeti na
ekološko recikliranje.
Ne bacajte proizvode u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
U skladu s Europskom direktivom 2012/19/
EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njezinoj
provedbi u nacionalno zakonodavstvo, proizvode koji nisu
više uporabljivi potrebno je odvojeno prikupiti i odnijeti na
ekološko recikliranje.
Eesti
Ohutusnõuded
Sümbolite selgitus
Lugege kasutusjuhend läbi.
Ärge kasutage aiatööriista vihmase ilmaga ega jätke
seda vihma kätte.
Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik
pistikupesast alati enne tööriista seadistamist,
puhastamist ja hooldamist, samuti siis, kui toitejuhe
on keerdu läinud, läbi lõigatud või kahjustatud, või
siis, kui jätate seadme järelevalveta.
Hoidke oma käsi teradest eemal.
Üldised ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja
HOIATUS
juhised. Ohutusnõuete ja juhiste
eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või
rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
F 016 L81 787 | (16.08.2019)
Ohutusnõuetes sisalduv mõiste "elektriline tööriist" käib nii
vooluvõrku ühendatud (juhtmega) elektriliste tööriistade kui
ka akutoitega (juhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.
u
Korrastamata või valgustamata töökoht võib põhjustada
õnnetusi.
Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus
u
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis
võivad tolmu või aurud süüdata.
Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
u
teised inimesed töökohast eemal. Kui teie tähelepanu
juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.
u
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega,
u
näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega.
Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest.
u
Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi
oht suurem.
Ärge kasutage toitejuhet otstarbel, milleks see ei ole
u
ette nähtud. Ärge kasutage toitejuhet elektrilise
tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku
pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske toitejuhet
kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate
osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus,
u
kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud
kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes
kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes
u
keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste turvalisus
Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige
u
elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge
kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati
u
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või
kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise
tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste
ohtu.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch UniversalHedgeCut 50