Download  Print this page

Valikulised Tarvikud - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lõikejõudlus
Maksimaalne lõikejõudlus varieerub olenevalt lõikenur-
gast ja töödeldava detaili kujust.
Uue lõikeketta maksimaalne lõikejõudlus
Lõikenurk /
töödeldava detaili
kuju
115 x 130 mm
102 x 194 mm
70 x 233 mm
119 x 119 mm
137 x 137 mm
MÄRKUS: Selle tööriistaga on soovitatav lõigata
töödeldavaid detaile, mis on õhemad kui 1,6 mm.
Töödeldava detaili fikseerimine
ETTEVAATUST:
misel pange varda keermetele alati keermehoidik.
Selle juhise eiramisel ei pruugi töödeldav detail pii-
savalt fikseeritud olla. Selle tagajärjel võib töödeldav
detail välja tulla või lõikeketas ohtlikult puruneda.
Keermehoidja tõstmisel saab kinnitusrakise plaati kiirelt
sisse ja välja liigutada. Töödeldava eseme fikseeri-
miseks suruge käepide ettepoole, kuni kinnitusrakise
plaat puutub vastu töödeldavat eset. Seejärel tooge
keermehoidja tagasi. Pöörake käepidet päripäeva, kuni
töödeldav ese on kindlalt kinnitatud.
► Joon.17: 1. Käepide 2. Keermehoidja
3. Kinnitusrakise plaat
Kui lõikeketas on märkimisväärselt kulunud, kasutage
töödeldava detaili taga tugevast tulekindlast materjalist
distantsklotsi, nagu on joonisel näidatud. Kulunud ket-
taga saab tõhusamalt töötada, kui kasutada töödeldava
detaili lõikamiseks ketta kaugemas osas asuvat kesk-
punkti. Kasutage distantsklotsina tugevat ja mittesütti-
vat materjali.
► Joon.18: 1. Distantsklots
Üle 85 mm laiuste detailide lõikamisel nurga all kin-
nitage juhtplaadi külge sirge puidutükk (vahetükk)
pikkusega üle 190 mm ja laiusega üle 40 mm, nagu on
joonisel näidatud. Kinnitage see vahetükk kruvidega
läbi juhtplaadil olevate avade. Veenduge, et lõikeketas
ei puutuks tööriista pea surumisel vastu vahetükki.
► Joon.19: 1. Juhtplaat 2. Distantsklots (üle 190 mm
pikka ja üle40 mm lai) 3. Töödeldav ese
(üle 85 mm lai) 4. Kinnitusrakise plaat
90°
45°
ø 127 mm
ø 127 mm
115 x 103 mm
106 x 106 mm
100 x 100 mm
Töödeldava detaili fikseeri-
TÄHELEPANU:
galdage juhtplaat tööriista pea kaelale võimalikult
lähedale.
► Joon.20
Lõikeketta kulumisel tõstke lõikeasendit, kasutades sel-
leks töödeldavast detailist veidi kitsamat distantsklotsi,
nagu on näidatud joonisel. See võimaldab teil lõikeke-
tast ökonoomselt kasutada.
► Joon.21: 1. Kinnitusrakise plaat 2. Töödeldava
eseme läbimõõt 3. Juhtplaat
4. Distantsklotsi laius
Pikad töödeldavad detailid tuleb kummaltki poolt toes-
tada klotsidega, et detail oleks aluspinnaga ühetasa.
Kasutage mittesüttivast materjalist tugiklotse.
► Joon.22: 1. Tugiklots
Tööriista kandmine
Enne transportimist eemaldage akud, klappige tööriista
pea alla ja lukustage see. Hoidke transportimise ajal
käepidemest.
► Joon.23
HOOLDUS
ETTEVAATUST:
toimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest,
et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett kor-
puse küljest eemaldatud.
TÄHELEPANU:
vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle
tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või
pragunemine.
Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb
vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri-
mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes
või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada
Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST:
seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis-
taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis
kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu-
tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage
tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.
Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes-
kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
Abrasiivlõikekettad
Makita algupärane aku ja laadija
MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud või-
vad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud
tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.
55 EESTI
Distantsklotsi kasutamisel pai-
Enne kontroll- või hooldus-
Ärge kunagi kasutage bensiini,
Neid tarvikuid ja lisaseadi-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140