Download  Print this page

Funkciju Apraksts - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazi-
nās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī
citus attiecināmos valsts normatīvus.
Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi
pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī
tas nevarētu izkustēties.
Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora
11.
likvidēšanu.
12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā-
jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos
akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var
rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var
uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
UZMANĪBU:
Lietojiet tikai oriģinālos Makita
akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku-
mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var
uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate-
riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka
un lādētāja garantija.
Ieteikumi akumulatora kalpoša-
nas laika pagarināšanai
Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir
1.
pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka
darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darba-
rīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumula-
2.
tora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumu-
latora kalpošanas laiku.
Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas tempe-
3.
ratūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kaset-
nei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.
Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni,
4.
ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus
mēnešus).
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS:
dzirksteles. Neuzstādiet šo darbarīku vietā, kur
ugunsnedrošus un/vai sprādzienbīstamus mate-
riālus var aizdedzināt darbarīka radītas dzirkste-
les. Tāpat pārliecinieties, ka, sākot lietot darba-
rīku, tuvumā nav šādu materiālu.
Pamatnes nostiprināšana
Šis darbarīks jāpieskrūvē ar divām skrūvēm, izmantojot
tām paredzētās atveres darbarīka pamatnē, uz līdzenas
un stabilas virsmas. Tādējādi darbarīks neapgāzīsies
un neradīs traumas.
► Att.1: 1. Skrūvju atveres 2. Pamatne
Lietojot šo darbarīku, rodas

FUNKCIJU APRAKSTS

BRĪDINĀJUMS:
regulēšanas vai funkciju pārbaudes pārbau-
diet, vai instruments ir izslēgts un akumulatora
kasetne ir izņemta. Ja darbarīku neizslēdz un neiz-
ņem akumulatora kasetni, tam nejauši ieslēdzoties,
var tikt izraisītas smagas traumas.
Darbarīka galvas atbloķēšana/
bloķēšana
Darbarīka galvu var bloķēt. Ja darbarīku nelietojat vai
arī pārnēsājat, vienmēr bloķējiet tā galvu.
Lai atbloķētu, nedaudz piespiediet darbarīka galvu un
fiksācijas tapu. Lai bloķētu, turot darbarīka galvu, fiksā-
cijas tapu pārvietojiet sākotnējā stāvoklī.
► Att.2: 1. Fiksācijas tapa
Akumulatora kasetnes uzstādīšana
un izņemšana
UZMANĪBU:
kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet
darbarīku.
UZMANĪBU:
tora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni
turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni
netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt bojājumus
darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt
ievainojumus.
► Att.3: 1. Sarkanas krāsas indikators 2. Poga
3. Akumulatora kasetne
Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darba-
rīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.
Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz
akumulatora kasetnes ar rievu ietvarā un iebīdiet to
vietā. Ievietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nofiksē-
jas. Ja pogas augšējā daļā redzams sarkanas krāsas
indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta.
UZMANĪBU:
tora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu
redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no
darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.
UZMANĪBU:
kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā
nav pareizi ielikta.
PIEZĪME: Darbarīks nedarbojas ar tikai vienu akumu-
latora kasetni.
37 LATVIEŠU
Vienmēr pirms darbarīka
Vienmēr pirms akumulatora
Uzstādot vai izņemot akumula-
Vienmēr ievietojiet akumula-
Neievietojiet akumulatora

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140