Download  Print this page

Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OHUTUSHOIATUSED
Üldised elektritööriistade
ohutushoiatused
HOIATUS:
Lugege läbi kõik selle elektritöö-
riistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised,
joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste
eiramine võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või
raske kehavigastuse.
Hoidke edaspidisteks viide-
teks alles kõik hoiatused ja
juhtnöörid.
Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriist" all pee-
takse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritöö-
riistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu.
Lõikeseadme ohutushoiatused
Seadke ennast ja kõrvalseisvaid inimesi pöör-
1.
leva lõikeketta tasapinnast eemale. Kaitse aitab
kaitsta kasutajat purunenud ketta tükkide ja ket-
taga juhusliku kokkupuute eest.
2.
Kasutage elektritööriistaga ainult kunstvai-
guga liimitud ja tugevdatud lõikekettaid. See,
et tarvikut on võimalik elektritööriista külge kinni-
tada, ei taga veel ohutut töötamist.
3.
Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt
võrdne elektritööriistal märgitud maksimaalse
kiirusega. Nimikiirusest kiiremini pöörlevad tarvi-
kud võivad puruneda ja tükkidena laiali lennata.
4.
Lõikekettaid võib kasutada ainult soovitatud
rakendusteks. Näide: ärge lihvige lõikeketta
servaga. Abrasiivsed lõikekettad on ette nähtud
äärlihvimiseks; sellistele ketastele küljelt rakendu-
vad jõud võivad ketta purustada.
Kasutage alati kahjustamata kettaäärikuid, mis
5.
on valitud ketast arvestades õige suurusega.
Sobivad kettaäärikud toetavad ketast ja vähenda-
vad ketta purunemise tõenäosust.
Teie tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad
6.
jääma teie elektritööriista võimekuse piiri-
desse. Valede mõõtmetega tarvikuid ei ole võima-
lik korralikult kaitsta ega juhtida.
Ketaste ja äärikute ava suurus peab sobima
7.
korralikult elektritööriista võllile. Kettad ja
äärikud, mille ava suurus ei vasta elektritööriista
kinnitusosadele, lähevad tasakaalust välja, vib-
reerivad tugevalt ja võivad põhjustada kontrolli
kaotamise.
Ärge kasutage kahjustatud kettaid. Kontrollige
8.
enne kasutamist kettaid mõrade ja välja tulnud
tükkide suhtes. Kui elektritööriist või ketas
peaks maha kukkuma, kontrollige neid kahjus-
tuste suhtes või paigaldage terve ketas. Pärast
ketta kontrollimist ja paigaldamist hoidke
end ja kõrvalseisvaid inimesi pöörleva ketta
tasapinnast eemal ja laske elektritööriistal
töötada ühe minuti vältel maksimaalsel kiirusel
ilma koormuseta. Kahjustatud kettad purunevad
tavaliselt selle aja jooksul.
9.
Kandke isikukaitsevahendeid. Rakendusest ole-
nevalt kasutage kas näokaitset või kaitseprille.
Vajaduse korral kandke tolmumaski, kuulmiskait-
sevahendeid, kindaid ja tööpõlle, mis on võimeline
peatama väikeseid ketta- või töödeldava eseme
fragmente. Silmade kaitsevahendid peavad suutma
peatada erinevate toimingute käigus tekkivaid lenda-
vaid prahiosakesi. Tolmumask või respiraator peavad
suutma filtreerida teie tööoperatsiooni käigus tekkivaid
osakesi. Pikaajaline kokkupuutumine tugeva müraga
võib põhjustada kuulmise nõrgenemist.
10. Hoidke kõrvalseisjad tööpiirkonnast ohutus
kauguses. Kõik tööpiirkonda sisenevad isi-
kud peavad kaitsma isikukaitsevahendeid.
Töödeldava detaili või purunenud ketta fragmen-
did võivad eemale paiskuda ja põhjustada kehavi-
gastusi ka töötamiskohast kaugemal.
11.
Puhastage regulaarselt elektritööriista venti-
latsiooniavasid. Mootori ventilaator võib tõmmata
tolmu seadme korpuse sisse ning suured metalli-
pulbrikogused võivad põhjustada elektriohte.
12. Ärge kasutage elektritööriista kergsüttivate mater-
jalide lähedal. Ärge kasutage elektritööriista, kui
see on asetatud süttivale pinnale, näiteks puidule.
Sädemed võivad sellised materjalid süüdata.
13. Ärge kasutage jahutusvedelikke kasutavaid
tarvikud. Vee või mõne muu jahutusvedeliku
kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon kinnikiilunud või takerdu-
nud pöörlevale kettale. Kinnikiilumine või takerdumine põh-
justab pöörleva ketta kiire seiskumise, mis omakorda toob
kaasa lõikeseadme kontrollimatu paiskumise kasutaja poole.
Kui lõikeketas kiilub kinni või takerdub näiteks töödeldavasse
detaili, võib kinnijäämiskohta sisenev ketta serv materjali
pinda tungida ja põhjustada ketta väljatulemise või tagasi-
löögi. Abrasiivkettad võivad sellises olukorras ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista väärkasutamise ja/või valede
töövõtete või -tingimuste tulemus ning seda on võimalik all-
järgnevalt kirjeldatud ettevaatusabinõusid rakendades vältida.
1.
Hoidke elektritööriista käepidemest tugevalt
kinni ja võtke selline keha ja käte asend, et saa-
vutada võimalike tagasilöögijõudude üle kontroll.
Kasutaja saab kontrollida üles suunatud tagasilöögi-
jõude, kui sobivad ettevaatusabinõud on rakendatud.
2.
Ärge seadke oma keha pöörleva kettaga ühele
joonele. Tagasilöögi korral paiskub lõikeseade
üles kasutaja poole.
3.
Ärge kinnitage saeketast, puunikerdustera, segmen-
teeritud teemantketast, mille servavahe on suurem
kui 10 mm, ega hammastega saetera. Sellised terad
põhjustavad sageli tagasilööke ja kontrolli kaotamist.
Ärge suruge ketta peale ega rakendage ülemäärast
4.
jõudu. Ärge üritage ülemäära sügavat lõiget teha.
Kettale ülemäärase pinge rakendamine suurendab
koormust ja lõikava ketta väändumise või kinnijäämise
ohtu ning tagasilöögi või ketta purunemise tõenäosust.
Kui ketas hakkab kinni jääma või mõnel muul
5.
põhjusel katkestamisel lülitage elektritööriist
välja ja hoidke lõikeseadet liikumatult, kuni
ketas on täielikult seiskunud. Ärge üritage lõi-
kesoonest eemaldada pöörlevat ketast, kuna
see võib põhjustada tagasilööki. Selgitage
välja, mis võis ketta kinnijäämist põhjustada, ja
kõrvaldage põhjused.
50 EESTI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140