Download  Print this page

Veikimo Aprašymas - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUMONTAVIMAS
ĮSPĖJIMAS:
Pjaudamas ruošinį, šis įrankis
sukelia kibirkštis. Nemontuokite šio įrankio
vietoje, kurioje jo skleidžiamos kibirkštys gali
uždegti degias ir (arba) sprogias medžiagas. Be
to, prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, ar šalia
įrankio tokių medžiagų nėra.
Pagrindo fiksavimas
Šį įrankį reikia prisukti dviem varžtais prie lygaus, stabi-
laus paviršiaus, įsukant juos į įrankio pagrinde varžtams
padarytas skyles. Tai neleis įrankiui apvirsti ir sukelti
susižeidimo pavojų.
► Pav.1: 1. Varžtų skylės 2. Pagrindas
VEIKIMO APRAŠYMAS
ĮSPĖJIMAS:
Prieš pradėdami reguliuoti arba
tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjun-
kite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę.
Neišjungus ir neišėmus akumuliatoriaus kasetės,
netyčia įjungus įrankį, galima sunkiai susižeisti.
Įrankio galvutės atblokavimas /
blokavimas
Įrankio galvutę galima blokuoti. Kai įrankio nenaudojate
arba jį nešate, visada blokuokite jo galvutę.
Norėdami atblokuoti, šiek tiek paspauskite įrankio gal-
vutę ir paspauskite blokavimo kaištį. Norėdami blokuoti,
laikydami žemyn pakreiptą įrankio galvutę, grąžinkite
blokavimo kaištį.
► Pav.2: 1. Blokavimo kaištis
Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas
ir nuėmimas
PERSPĖJIMAS:
Prieš įdėdami arba išimdami
akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.
PERSPĖJIMAS:
Įdėdami arba išimdami aku-
muliatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir aku-
muliatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumuliatoriaus
kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslysti iš jūsų rankų,
todėl įrankis ir akumuliatoriaus kasetė gali būti suga-
dinti, o naudotojas sužalotas.
► Pav.3: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas
3. Akumuliatoriaus kasetė
Jei norite išimti akumuliatoriaus kasetę, ištraukite ją iš
įrankio, stumdami mygtuką, esantį kasetės priekyje.
Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, sulygiuokite lie-
žuvėlį ant akumuliatoriaus kasetės su grioveliu korpuse
ir įstumkite į jai skirtą vietą. Įdėkite iki galo, kol spragte-
lėdama užsifiksuos. Jeigu matote raudoną indikatorių
viršutinėje mygtuko pusėje, ji nėra visiškai užfiksuota.
PERSPĖJIMAS:
visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono
indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai
iškristi iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius.
PERSPĖJIMAS:
kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate
netinkamai.
PASTABA: Įrankis neveikia tik su viena akumuliato-
riaus kasete.
Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos
sistema
Įrankyje įrengta įrankio / akumuliatoriaus apsaugos
sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maiti-
nimą, kad įrankis ir akumuliatorius ilgiau veiktų. Įrankis
automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau
nurodytų įrankio arba akumuliatorius darbo sąlygų.
Esant tam tikroms sąlygoms užsidega indikatoriai.
Apsauga nuo perkrovos
Kai įrankis naudojamas taip, kad neįprastai padidėja
elektros srovė, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu
atveju atleiskite įrankio gaiduką ir nutraukite darbą, dėl
kurio kilo įrankio perkrova. Po to vėl įjunkite įrankį.
Apsauga nuo perkaitimo
Jeigu įrankis perkaista, automatiškai išsijungia ir maž-
daug 60 sekundžių žybčioja akumuliatoriaus indikato-
riaus lemputė. Tokiu atveju palaukite, kol įrankis atvės,
paskui vėl jį įjunkite.
šviečia
Apsauga nuo visiško išsikrovimo
Žymiai sumažėjus likusiai akumuliatoriaus galiai, įrankis
automatiškai išsijungia ir mirksi išsikrovusios akumulia-
toriaus kasetės indikatorius. Jeigu gaminys neveikia net
ir spaudžiant jungiklius, išimkite išsikrovusią akumulia-
toriaus kasetę iš įrankio ir įkraukite.
blyksi
45 LIETUVIŲ KALBA
Akumuliatoriaus kasetę
Nekiškite akumuliatoriaus
blyksi
nešviečia

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140