Download Table of Contents Print this page
Makita DLW140 Instruction Manual

Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs Also See for DLW140:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

EN
Cordless Portable Cut-off
Akumulatorowa Przecinarka
PL
Ścierna
Akkumulátoros hordozható
HU
gyorsdaraboló
Akumulátorová prenosná
SK
rozbrusovačka
Akumulátorová přenosná
CS
řezačka
Акумуляторна портативна
UK
відрізна пила
Debitor pentru metale portabil
RO
cu acumulator
Akku-Trennschleifmaschine
DE
DLW140
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
6
14
22
30
38
46
55
63

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DLW140

 • Page 1 Akumulatorowa Przecinarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Ścierna Akkumulátoros hordozható HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV gyorsdaraboló Akumulátorová prenosná NÁVOD NA OBSLUHU rozbrusovačka Akumulátorová přenosná NÁVOD K OBSLUZE řezačka Акумуляторна портативна ІНСТРУКЦІЯ З відрізна пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cu acumulator Akku-Trennschleifmaschine BETRIEBSANLEITUNG DLW140...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22...
 • Page 5 Fig.23...
 • Page 6: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLW140 Wheel diameter 355 mm Hole diameter 25.4 mm Max. wheel thickness 3 mm No load speed 3,800 min Rated voltage D.C. 36 V Dimensions With European type safety guard 537 mm x 290 mm x 640 mm...
 • Page 7: Safety Warnings

  Always use undamaged wheel flanges that are NOTE: The declared vibration total value(s) has been of correct diameter for your selected wheel. measured in accordance with a standard test method Proper wheel flanges support the wheel thus and may be used for comparing one tool with another. reducing the possibility of wheel breakage. NOTE: The declared vibration total value(s) may also The outside diameter and the thickness of your be used in a preliminary assessment of exposure. accessory must be within the capacity rating of your power tool.
 • Page 8 If the cut-off wheel stops during the opera- Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be tion, makes an odd noise or begins to vibrate, avoided by taking proper precautions as given below. switch off the tool immediately. 12. Always switch off and wait for the cut-off Maintain a firm grip on the power tool and posi- tion your body and arm to allow you to resist wheel to come to a complete stop before kickback forces.
 • Page 9: Installation

  The tool head can be locked. Always lock the tool head causing fires, personal injury and damage. It will when not in use or carrying. also void the Makita warranty for the Makita tool and To unlock, depress the tool head slightly and push the charger. lock pin. To lock, return the lock pin while holding down the tool head.
 • Page 10: Overload Protection

  Charge the may result in unintentional operation and serious battery personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage. NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage.
 • Page 11: Electronic Function

  Load status indicator Spark guard adjustment The load status indicator shows the level of the load on Country specific the motor during cutting operation. As the load on the The spark guard is factory-installed with its lower edge motor increases, the number of lighting lamp increases. contacting the base. Operating the tool in this position ► Fig.7: 1. Load status indicator will cause many sparks to fly around. Loosen the screw and adjust the spark guard to a position at which mini- Overload alert mum sparks will fly around.
 • Page 12: Operation

  Raise the safety guard. Turn the toolless clamp coun- Securing workpiece terclockwise while holding down the shaft lock. Then remove the toolless clamp, outer flange and cut-off CAUTION: wheel. When removing the cut-off wheel, do not remove Always place the thread holder on the inner flange as well as the ring and O-ring. the shaft threads when securing the workpiece. ► Fig.15: 1.
 • Page 13: Maintenance

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 14: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DLW140 Średnica ściernicy 355 mm Średnica otworu 25,4 mm Maks. grubość ściernicy 3 mm Prędkość bez obciążenia 3 800 min Napięcie znamionowe Prąd stały 36 V Wymiary Z osłoną bezpieczeństwa uży- 537 mm × 290 mm × 640 mm (dług. x szer. x wys.) waną w krajach europejskich Z osłoną bezpieczeństwa inną niż 537 mm × 280 mm × 640 mm używana w krajach europejskich...
 • Page 15: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Drgania Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla przecinarki Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN62841-3-10: Stanąć w taki sposób i tak ustawić narzędzie, Emisja drgań (a ): 2,5 m/s aby nikt nie znajdował się w płaszczyźnie Niepewność (K): 1,5 m/s obrotu ściernicy. Osłona chroni operatora przed wykruszonymi odłamkami ściernicy i przypadko- WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość poziomu wym jej dotknięciem. drgań została zmierzona zgodnie ze standardową Z elektronarzędziem należy stosować tylko ścier- metodą testową i można ją wykorzystać do porówny- nice tnące wzmocnione spoiwem. Sam fakt, że dany wania narzędzi.
 • Page 16 10. Trzymać osoby postronne w bezpiecznej odle- Nie wolno wznawiać cięcia, gdy ściernica znaj- głości od miejsca pracy. Każdy, kto wchodzi duje się w przecinanym elemencie. Ściernicę do obszaru roboczego, musi używać środków można ponownie włożyć do naciętej szczeliny, ochrony osobistej. Fragmenty materiału z obrabia- dopiero gdy osiągnie pełną...
 • Page 17 Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumula- tora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać w bezpieczne miejsce. Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji akumulatorów. 12. Używać akumulatorów tylko z produktami określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie akumulatorów w niezgodnych produktach może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu. 17 POLSKI...
 • Page 18: Opis Działania

  Zabezpieczenie przed przeciążeniem OPIS DZIAŁANIA W przypadku użytkowania narzędzia w sposób powo- dujący nadmiernie wysoki pobór prądu narzędzie zosta- OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do regu- nie automatycznie zatrzymane. W takiej sytuacji należy lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest ono wyłączyć narzędzie i zaprzestać wykonywania czyn- wyłączone, a akumulator został wyjęty. Jeśli urządze- ności powodującej przeciążenie narzędzia. Następnie nie pozostanie włączone lub pozostanie w nim akumu- należy włączyć narzędzie w celu jego ponownego lator, może to spowodować poważne obrażenia ciała w uruchomienia. wyniku przypadkowego uruchomienia urządzenia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem Blokowanie/odblokowywanie W przypadku przegrzania narzędzie zostanie auto- głowicy narzędzia matycznie zatrzymane, a wskaźnik akumulatora zacznie migać przez około 60 s. W takiej sytuacji przed Głowicę narzędzia można zablokować. Głowicę narzę-...
 • Page 19 NIE WOLNO używać narzę- obrabiany materiał nie jest zablokowany w zaci- dzia, jeśli można je uruchomić tylko za pomocą sku pod odpowiednim kątem. spustu przełącznika bez uprzedniego wciśnięcia przycisku blokady. Niesprawny, wymagający naprawy Obrócić dźwignię w lewo. Ustawić płytkę prowadzącą przełącznik może spowodować przypadkowe urucho- pod odpowiednim kątem, a następnie całkowicie dokręć mienie urządzenia i poważne obrażenia ciała. PRZED dźwignię. dalszym użytkowaniem narzędzia należy przekazać je ► Rys.9: 1. Płytka prowadząca 2. Dźwignia do punktu serwisowego narzędzi Makita w celu naprawy. 19 POLSKI...
 • Page 20 Zdejmowanie i zakładanie ściernicy WSKAZÓWKA: Skala na płytce prowadzącej stanowi wyłącznie oznaczenie zgrubne. W celu dokładnego tnącej ustawienia kąta należy użyć kątomierza lub ekierki. Trzymać uchwyt przyciśnięty w dół, tak aby ściernica znajdowała się w podstawie. Jednocześnie należy PRZESTROGA: Upewnić się, że zacisk wyregulować kąt pomiędzy płytką prowadzącą a beznarzędziowy został dobrze dokręcony. ściernicą tnącą za pomocą kątomierza lub ekierki. Niedostateczne dokręcenie może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała. Regulacja osłony chroniącej przed PRZESTROGA: Używać tylko odpowiednich iskrami kołnierzy wewnętrznych i zewnętrznych dostar- czonych wraz z narzędziem. W zależności od kraju PRZESTROGA: Po wymianie ściernicy tną- cej zawsze pamiętać...
 • Page 21: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE ► Rys.17: 1. Uchwyt 2. Zacisk gwintu 3. Płytka zacisku Gdy ściernica tnąca ulegnie znacznemu zużyciu, należy umieścić za przecinanym elementem klocek dystansowy, PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymienio- jak pokazano na rysunku. Zużytą ściernicę można używać nych akcesoriów i przystawek razem z narzędziem w efektywniejszy sposób, wykorzystując do cięcia elementu Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie środkowego punktu na obwodzie ściernicy. Klocek dystansowy innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną powinien być wykonany z twardego i niepalnego materiału. obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzy- ► Rys.18: 1. Klocek dystansowy stywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas cięcia pod kątem elementów o szerokości powyżej 85 W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych...
 • Page 22: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DLW140 Tárcsa átmérője 355 mm Furat átmérője 25,4 mm Max. tárcsavastagság 3 mm Üresjárati fordulatszám 3 800 min Névleges feszültség 36 V, egyenáram Méretek Európai típusú biztonsági védőlemezzel 537 mm x 290 mm x 640 mm (H x SZ x M) Nem európai típusú biztonsági...
 • Page 23: Biztonsági Figyelmeztetés

  Vibráció Darabológép biztonsági figyelmeztetései A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN62841-3-10 szerint meghatározva: Ön és a közelben állók a forgó tárcsa síkján Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s kívül helyezkedjenek el. A védőburkolat megvédi Bizonytalanság (K): 1,5 m/s a kezelőt a tárcsa letörő részeitől, és megakadá- lyozza, hogy véletlenül hozzáérjen a tárcsához. MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos Kizárólag ragasztott, megerősített daraboló- vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segít- tárcsát használjon a szerszámgéphez. Az, hogy ségével az elektromos kéziszerszámok összehason- egy kiegészítő felszerelhető a szerszámgépre, még líthatók egymással.
 • Page 24 10. A környezetében tartózkodók álljanak bizton- Amikor újrakezdi a vágást a munkadarabon, a ságos távolságra a munkaterülettől. A mun- tárcsát ne a munkadarabba helyezve indítsa el. katerületre belépő minden személy köteles Hagyja, hogy a tárcsa elérje a teljes sebessé- személyi védőfelszerelést viselni. A munkada- gét, majd óvatosan helyezze vissza a vágatba.
 • Page 25 Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biz- tonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlaní- tásakor tartsa be a helyi előírásokat. 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás- hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.
 • Page 26: A Működés Leírása

  Szerszám-/akkumulátorvédő rendszer A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA A gép szerszám-/akkumulátorvédő rendszerrel van fel- FIGYELMEZTETÉS: szerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a motor Beállítás vagy ellenőr- áramellátását, így megnöveli a szerszám és az akkumu- zés előtt feltétlenül kapcsolja ki a szerszámot, látor élettartamát. A gép használat közben automatikusan és vegye ki belőle az akkumulátort. A kikapcsolás leáll, ha a szerszám vagy az akkumulátor a következő álla- és az akkumulátor előzetes eltávolításának elmu- potba kerül. Ezek némelyikében a jelzőfények világítanak. lasztása a véletlen beindulás miatt súlyos személyi sérüléseket okozhat. Túlterhelésvédelem A szerszám fejének reteszelése/ Ha a szerszámot úgy használják, hogy az rendellene- kioldása sen nagy áramot vesz fel, a szerszám automatikusan leáll. Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, és fejezze be azt a műveletet, amelyik a túlterhelést okozza. A munka A szerszám feje reteszelhető. Ha a szerszám haszná-...
 • Page 27 Ön a rete- szelőgomb megnyomása nélkül húzza meg a kap- MEGJEGYZÉS: A vezetőlemezen található skála csológombot. A javításra szoruló kapcsoló a gép szán- csak hozzávetőleges jelzésként szolgál. A pontosabb dékolatlan beindulásához vezethet, ami súlyos személyi szögbeállítás érdekében használjon szögmérőt vagy sérüléssel járhat. A további használat ELŐTT vigye a háromszögű vonalzót. Tartsa a fogantyút lefelé, szerszámot javításra egy MAKITA szervizközpontba. úgy hogy a darabolótárcsa a talplemezhez érjen. Egyidejűleg állítsa be a vezetőlemez és a daraboló- MEGJEGYZÉS: Ne húzza túlzott erővel a kap- tárcsa közötti szöget egy szögmérő vagy egy három- csológombot úgy, hogy nem nyomta be a rete- szögű vonalzó segítségével. szelőgombot. Ez a kapcsoló törését okozhatja.
 • Page 28 Emelje fel a biztonsági védőlemezt. A tengelyretesz A szikrafogó beállítása lenyomva tartása mellett forgassa el a kézi rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután távolítsa Ország-specifikus le a kézi rögzítőcsavart, a külső illesztőperemet és a dara- A szikrafogó gyárilag úgy van felszerelve, hogy az alsó éle bolótárcsát. A darabolótárcsa eltávolításakor ne vegye le a érintkezik a talplemezzel. A szerszám ebben a pozícióban belső illesztőperemet, valamint a gyűrűt és az O-gyűrűt. való működése sok szikra szétrepülését eredményezheti. ► Ábra15: 1. Tengelyretesz 2. Kézi rögzítőcsavar Lazítsa meg a csavart és állítsa be a szikrafogót olyan hely- ► Ábra16: 1. Belső illesztőperem 2. Gyűrű 3. O-gyűrű zetbe, ahol a szétrepülő szikrák mennyisége minimális. 4. Darabolótárcsa 5. Külső illesztőperem ► Ábra10: 1. Csavar 2. Szikrafogó 6. Kézi rögzítőcsavar A darabolótárcsa felszerelésekor kövesse a leszerelési eljárást Elektronikus funkció fordított sorrendben. Ügyeljen arra, hogy illessze a darabolótárcsa furatát a gyűrűre, és helyezze vissza a biztonsági védőlemezt. Az elektronikus funkciókkal ellátott szerszámokat köny- nyű működtetni a következő jellemzők miatt. Lágyindítás MŰKÖDTETÉS A lágyindítás az indulási lökést gátolja meg. VIGYÁZAT: A fogantyú nyomásának helyes mér- ÖSSZESZERELÉS téke és a maximális vágási hatásfok a vágás során képződő...
 • Page 29 Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést az ábrán látható módon. Sokkal hatékonyabban tudja okozhatnak. használni az elkopott tárcsát, ha a tárcsa szélének A termék BIZTONSÁGÁNAK és középső pontját használja a munkadarab vágására. MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a Távtartó tömbnek használjon szilárd, nem gyúlékony javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat anyagú tárgyat. a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában ► Ábra18: 1. Távtartó tömb kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket Amikor 85 mm -nél szélesebb munkadarabokat vág használva. szögben, csatlakoztasson egy több mint 190 mm hosz- szú x 40 mm széles, egyenes fadarabot (távtartót) a vezetőlemezhez, ahogy az ábra is mutatja. Erősítse a OPCIONÁLIS távtartót csavarokkal, a vezetőlemezen található lyukak segítségével a vezetőlemezhez. Ügyeljen arra, hogy a KIEGÉSZÍTŐK darabolótárcsa ne érintkezzen a távtartóval a szerszám fejének lenyomásakor.
 • Page 30: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DLW140 Priemer kotúča 355 mm Priemer otvoru 25,4 mm Max. hrúbka kotúča 3 mm Otáčky naprázdno 3 800 min Menovité napätie Jednosmerný prúd 36 V Rozmery S bezpečnostným krytom 537 mm x 290 mm x 640 mm (D x Š x V) európskeho typu S bezpečnostným krytom iného 537 mm x 280 mm x 640 mm než európskeho typu...
 • Page 31: Bezpečnostné Varovania

  Kotúče sa musia používať jedine na odporú- POZNÁMKA: Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola čané aplikácie. Napríklad: nebrúste bočnou meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa stranou rozbrusovacieho kotúča. Abrazívne použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. rozbrusovacie kotúče sú určené na periférne POZNÁMKA: Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže brúsenie; bočné sily aplikované na tieto kotúče by použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom. mohli zapríčiniť ich rozlomenie. Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov VAROVANIE: Emisie vibrácií sa môžu počas správneho priemeru pre váš zvolený kotúč. skutočného používania elektrického nástroja odlišovať...
 • Page 32 Spätný náraz a súvisiace varovania Kryty nechajte nasadené a v prevádzkovom Spätný náraz je náhla reakcia na zovretý alebo zachy- stave. tený otáčajúci sa kotúč. Zovretie alebo prekážka v Pevne uchopte rukoväť. materiáli môžu spôsobiť náhle zastavenie rotujúceho Nepribližujte ruky k otáčajúcim sa častiam. kotúča, čo môže mať za následok nekontrolované reza- Pred zapnutím spínača skontrolujte, či sa nie a vymrštenie nástroja smerom k obsluhe. rozbrusovací kotúč nedotýka obrobku. Ak napríklad dôjde k zovretiu alebo zaseknutiu brús- Pred používaním skontrolujte, či nedochádza neho kotúča v obrobku, okraj kotúča v bode zovretia k chveniu alebo nadmerným vibráciám, ktoré...
 • Page 33 Inštalácia alebo demontáž neho akumulátor. akumulátora TIETO POKYNY USCHOVAJTE. POZOR: POZOR: Používajte len originálne akumu- Pred inštaláciou alebo vybratím látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, akumulátora nástroj vždy vypnite. ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených POZOR: Pri inštalovaní a vyberaní akumu- batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný látora pevne uchopte nástroj a akumulátor. Ak požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku.
 • Page 34 100 % spustenie s dôsledkom vážnych osobných poranení. VAROVANIE: NIKDY nepoužívajte nástroj, ak sa spustí pri stlačení len spúšťacieho spínača 20 % až 50% bez stlačenia tlačidla odomknutia. Vypínač, ktorý potrebuje opravu, môže spôsobiť náhodné spustenie a vážne osobné poranenie. PRED ďalším použitím 0 % až 20% vráťte nástroj do servisného centra Makita, kde ho dôkladne opravia. UPOZORNENIE: Spúšťací spínač silno nestlá- Akumulátor čajte bez stlačenia tlačidla odomknutia. Môže to nabite spôsobiť zlomenie spínača. 34 SLOVENČINA...
 • Page 35 Indikátor stavu zaťaženia Nastavenie chrániča pred iskrami Indikátor stavu zaťaženia ukazuje úroveň zaťaženia Špecifické pre jednotlivé krajiny motora počas rezania. Pri zvyšujúcom sa zaťažení Chránič pred iskrami je namontovaný vo výrobe, pričom motora sa zvyšuje aj počet svietiacich indikátorov. spodný kraj sa zasúva do základne. Činnosť nástroja v ► Obr.7: 1. Indikátor stavu zaťaženia tejto polohe spôsobí odlietavanie množstva iskier. Uvoľnite skrutku a nastavte chránič pred iskrami do polohy, v ktorej Výstraha pred preťažením bude množstvo preletujúcich iskier minimálne. ► Obr.10: 1. Skrutka 2. Chránič pred iskrami Ak je motor nadmerne zaťažený, všetky články indi- kátora stavu zaťaženia budú blikať. V takom prípade Elektronické funkcie znížte zaťaženie motora. Ak pri blikajúcom indikátore stavu zaťaženia budete motor naďalej zaťažovať, Nástroje vybavené elektronikou sa ľahko používajú nástroj sa vďaka ochrane pred preťažením po niekoľ- vďaka nasledovnej funkcii (funkciám). kých sekundách automaticky vypne. Funkcia hladkého štartu POZNÁMKA: Ak sa naraz vytvorí nadmerné zaťa- Nástroj sa plynule spustí, pretože je potlačený spúšťací náraz.
 • Page 36 Zdvihnite bezpečnostný chránič. Upínaciu svorku otáčajte Zaistenie obrobku proti smeru hodinových ručičiek, pričom tlačte na poistku hria- deľa. Následne odstráňte upínaciu svorku, vonkajšiu prírubu POZOR: a rozbrusovací kotúč. Pri demontáži rozbrusovacieho kotúča Pri zaisťovaní obrobku vždy umiest- nevyberajte vnútornú prírubu, prstenec ani tesniaci krúžok. nite zaisťovací prvok závitu na závit hriadeľa. V ► Obr.15: 1. Poistka hriadeľa 2. Upínacia svorka opačnom prípade to môže mať za následok nedo- statočné zaistenie obrobku. Mohlo by to spôsobiť ► Obr.16: 1. Vnútorná príruba 2. Prstenec 3. O-krúžok vyhodenie obrobku alebo nebezpečné porušenie 4. Rozbrusovací kotúč 5. Vonkajšia príruba rozbrusovacieho kotúča. 6. Upínacia svorka Pri inštalácii rozbrusovacieho kotúča vykonajte postup Po zdvihnutí zaisťovacieho prvku závitu možno dos- demontáže v opačnom poradí krokov. Bezpečne nasa- kami zveráka pohybovať rýchlo obidvoma smermi. ďte otvor rozbrusovacieho kotúča na prstenec a bez- Zachytenie obrobku vykonajte tlačením na rukoväť, pečnostný chránič vráťte na miesto. kým, sa doska zveráka nedotkne obrobku. Následne vráťte zaisťovací prvok závitu na miesto. Rukoväť otá- čajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa obrobok bezpečne nezaistí.
 • Page 37: Voliteľné Príslušenstvo

  Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny. Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. •...
 • Page 38 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DLW140 Průměr kotouče 355 mm Průměr otvoru 25,4 mm Max. tloušťka kotouče 3 mm Otáčky bez zatížení 3 800 min Jmenovité napětí 36 V DC Rozměry S ochranným krytem určeným 537 mm × 290 mm × 640 mm (D x Š x V) pro Evropu S jiným ochranným krytem než...
 • Page 39 Kotouče musí být použity pouze k doporuče- POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných ným účelům. Příklad: Neprovádějte broušení vibrací byla(y) změřena(y) v souladu se standardní bokem rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí kotouče jsou určeny k obvodovému broušení. mezi sebou. Působení bočních sil na tyto kotouče může způso- POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných bit jejich roztržení. vibrací lze také použít k předběžnému posouzení Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů míry expozice vibracím. se správným průměrem odpovídajícím vybra- nému kotouči. Správné příruby zajistí podepření...
 • Page 40 Zpětný ráz a související výstrahy Uchopte pevně držadlo. Zpětný ráz je náhlou reakcí na skřípnutí či zaseknutí Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem. rotujícího kotouče. Skřípnutí či zaseknutí způsobí prudké Před zapnutím spínače se přesvědčte, zda se zastavení rotujícího kotouče, jež vyvolá nekontrolované rozbrušovací kotouč nedotýká obrobku. vržení řezací jednotky směrem vzhůru k obsluze. Před každým použitím dávejte pozor na chvění Pokud například dojde k zaseknutí nebo skřípnutí brusného nebo příliš velké vibrace, které by mohly být kotouče v obrobku, hrana kotouče vstupující do místa způsobeny špatně...
 • Page 41: Popis Funkcí

  Při likvi- daci akumulátoru postupujte podle místních K odjištění mírně zatlačte na hlavu nářadí a stiskněte předpisů. pojistný čep. Pro zajištění přidržte hlavu nářadí dole a 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- vraťte pojistný čep do původní polohy. cifikovanými společností Makita. Instalace ► Obr.2: 1. Pojistný čep akumulátoru do nevyhovujících výrobků může Nasazení a sejmutí akumulátoru způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu. 13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné...
 • Page 42 ťovacího tlačítka zalepením páskou ani jinými způsoby. Spínač se zablokovaným odjišťovacím tlačítkem může být příčinou neúmyslného zapnutí a 0 % až 20 % vážného zranění. VAROVÁNÍ: NIKDY nepoužívejte nářadí, které lze spustit pouhým stisknutím spouště bez pou- Nabijte žití odjišťovacího tlačítka. Spínač vyžadující opravu akumulátor může způsobit neúmyslné zapnutí a vážné zranění. V takovém případě nářadí PŘED dalším použitím pře- dejte servisnímu středisku Makita k opravě. POZOR: Nemačkejte spoušť silou bez stisknutí odjišťovacího tlačítka. Mohlo by dojít k poškození spínače. 42 ČESKY...
 • Page 43 Ukazatel zátěže Nastavení ochrany proti jiskrám Ukazatel zátěže ukazuje úroveň zátěže motoru během Specifické podle země řezání. Jak se zátěž motoru zvyšuje, zvyšuje se také Ochrana proti jiskrám je z výroby nainstalována tak, že počet svítících kontrolek. se její dolní okraj dotýká základny. Provozování nářadí ► Obr.7: 1. Ukazatel zátěže v této poloze může vést k odletování velkého množství jisker do okolí. Povolte šroub a nastavte ochranu proti Upozornění na přetížení jiskrám do takové polohy, ve které je odletování jisker omezeno na minimum. Jestliže je motor přetížen, budou blikat všechny kon- ► Obr.10: 1. Šroub 2. Ochrana proti jiskrám trolky ukazatele zátěže. V takovém případě je nutné snížit zátěž motoru. Budete-li pokračovat v zatížení Elektronické funkce motoru, i když ukazatel zátěže bliká, nářadí se po několika sekundách samo vypne díky ochraně proti Následující elektronické funkce a vlastnosti nářadí přetížení. umožňují jejich snadné provozování. POZNÁMKA: Dojde-li k náhlému silnému přetížení, Funkce měkkého spuštění nářadí se automaticky vypne, aniž by začal blikat Měkké spuštění potlačením počátečního rázu.
 • Page 44: Práce S Nářadím

  Zvedněte ochranný kryt. Přidržte zámek hřídele a otáčejte Zajištění obrobku svorkou pro ruční manipulaci proti směru hodinových ručiček. Pak sejměte svorku pro ruční manipulaci, vnější přírubu a UPOZORNĚNÍ: rozbrušovací kotouč. Při snímání rozbrušovacího kotouče Při zajišťování obrobku nesnímejte vnitřní přírubu ani prstenec a těsnicí kroužek. vždy zasuňte do závitů hřídele držák závitu. V ► Obr.15: 1. Zámek hřídele 2. Svorka pro ruční opačném případě může dojít k nedostatečnému manipulaci zajištění obrobku. To by mohlo zapříčinit uvolnění obrobku nebo nebezpečné roztříštění rozbrušovacího ► Obr.16: 1. Vnitřní příruba 2. Prstenec 3. Těsnicí kotouče. kroužek 4. Rozbrušovací kotouč 5. Vnější příruba 6. Svorka pro ruční manipulaci Při nadzvednutém držáku závitu lze desku svěráku Při instalaci rozbrušovacího kotouče použijte opačný postup rychle posouvat dovnitř a ven. Při uchycování obrobku demontáže kotouče. Dbejte, aby otvor rozbrušovacího tlačte na držadlo, dokud se deska svěráku nedotkne kotouče lícoval s prstencem a vraťte na místo ochranný kryt. obrobku, a pak vraťte držák závitu na místo. Otáčejte držadlem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude obrobek bezpečně upevněn. ► Obr.17: 1. Držadlo 2. Držák závitu 3. Deska PRÁCE S NÁŘADÍM svěráku Je-li rozbrušovací kotouč značně opotřeben, vložte...
 • Page 45: Volitelné Příslušenství

  ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin. K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. • Brusné rozbrušovací kotouče •...
 • Page 46: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLW140 Діаметр круга 355 мм Діаметр отвору 25,4 мм Макс. товщина круга 3 мм Частота обертання в режимі холостого ходу 3 800 хв Номінальна напруга 36 В пост. струму Розміри Із захисним кожухом європей- 537 мм × 290 мм × 640 мм (Д × Ш × В) ського типу Із захисним кожухом іншого типу 537 мм × 280 мм × 640 мм Із захисним кожухом із цен- 537 мм × 280 мм × 640 мм тральною заглушкою Маса нетто Із захисним кожухом європей- 17,2 - 17,8 кг ського типу Із захисним кожухом іншого типу 15,6 - 16,3 кг Із захисним кожухом із цен- 15,4 - 16,0 кг тральною заглушкою • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. •...
 • Page 47 Вібрація Попередження про необхідну обережність під час роботи з Загальна величина вібрації (векторна сума трьох відрізним інструментом напрямків) визначена згідно з EN62841-3-10: Вібрація (a ): 2,5 м/с Працюйте з інструментом так, щоб ані ви, Похибка (K): 1,5 м/с ані інші особи не знаходились у площині ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації обертання круга. Захисний кожух захищає було виміряно відповідно до стандартних методів оператора від осколків зламаного круга та тестування й може використовуватися для порів- випадкового контакту з кругом. няння одного інструмента з іншим. Використовуйте лише армовані відрізні круги зі ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації...
 • Page 48 10. Сторонні особи повинні знаходитися на Заборонено заново починати операцію безпечній відстані від місця роботи. Кожна різання, коли круг знаходиться в робочій особа, яка входить до робочої зони, має деталі. Спочатку круг повинен набрати носити засоби індивідуального захисту. повну швидкість, лише потім його можна Частинки деталі або уламки круга можуть від- обережно...
 • Page 49 12. Використовуйте акумулятори лише з Важливі інструкції з безпеки для виробами, указаними компанією Makita. касети з акумулятором Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного Перед тим як користуватися касетою з аку- нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. мулятором, слід прочитати всі інструкції та 13. Якщо інструментом не користуватимуться застережні знаки щодо (1) зарядного при- протягом...
 • Page 50 Система захисту інструмента/акумулятора ОПИС РОБОТИ Інструмент оснащено системою захисту інструмента/ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акумулятора. Ця система автоматично вимикає Перед тим як регулю- живлення двигуна з метою збільшення терміну вати інструмент або перевіряти його функ- служби інструмента та акумулятора. Інструмент ціональність, переконайтеся, що інструмент автоматично зупиняється під час роботи, якщо він вимкнено й знято касету з акумулятором. Якщо або акумулятор перебувають у зазначених нижче інструмент не вимкнути та не зняти касету з акуму- умовах. За певних умов загоряються індикатори. лятором, це може призвести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску інструмента. Захист від перевантаження Блокування та розблокування Якщо інструмент використовується в умовах надмірного...
 • Page 51 натискання кнопки блокування вимкненого положення. Використання вмикача, який потребує Тільки для касет з акумулятором, які мають ремонту, може спричинити ненавмисне увімкнення індикатори та серйозні травми. ПЕРЕД подальшим викорис- ► Рис.5: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки танням інструмент слід передати до сервісного Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором центру Makita для ремонту. для відображення залишкового ресурсу акумуля- тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. УВАГА: Ніколи не натискайте із силою на курок вмикача, якщо кнопка блокування вимк- Індикаторні лампи Залишковий неного положення не натиснута. Це може при- ресурс...
 • Page 52 Регулювання кута різання Відкриття захисного кожуха європейського типу ОБЕРЕЖНО: Після регулювання кута Залежно від країни напрямної планки переконайтеся, що її надійно закріплено. Ненадійне закріплення може призве- Якщо інструмент обладнаний захисним кожухом євро- сти до отримання травм. пейського типу, спочатку ослабте затискний гвинт, а потім відкрийте кожух, як показано на малюнку. ОБЕРЕЖНО: Забороняється працювати з ► Рис.12: 1. Затискний гвинт інструментом, якщо, зважаючи на кут різання, матеріал не закріплений надійним способом з ► Рис.13 використанням...
 • Page 53: Технічне Обслуговування

  Коли відрізний круг вже значно зношений, за УВАГА: деталлю слід встановити розділювальний блок, Ніколи не використовуйте газолін, як показано на малюнку. Зношений диск можна бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- використовувати ефективніше, якщо для відрізання вини. Їх використання може призвести до зміни деталі використовувати середину периферії диска. кольору, деформації або появи тріщин. Використовуйте розділювальний блок із міцного Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- негорючого матеріалу. дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування ► Рис.18: 1. Розділювальний блок або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. 53 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 54: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Абразивні відрізні круги • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- дити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни. 54 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 55 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DLW140 Diametrul discului 355 mm Diametrul orificiului 25,4 mm Grosimea maximă a discului 3 mm Turație în gol 3.800 min Tensiune nominală 36 V c.c. Dimensiuni Cu apărătoare de tip european 537 mm x 290 mm x 640 mm (L x l x H) Cu apărătoare diferită față de 537 mm x 280 mm x 640 mm tipul european Cu apărătoare cu capac central...
 • Page 56 Turaţia nominală a accesoriului trebuie să fie cel NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului puţin egală cu turaţia maximă indicată pe scula de vibraţii declarat a (au) fost măsurată(e) în confor- electrică. Accesoriile utilizate la o turaţie superioară mitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi celei nominale se pot sparge şi împrăştia. utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. Discurile trebuie utilizate numai pentru aplicaţiile reco- NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului mandate. De exemplu: nu şlefuiţi cu părţile laterale ale de vibraţii declarat poate (pot) fi, de asemenea, utili- unui disc abraziv de retezat. Discurile abrazive de retezat zată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 57 Recul şi avertismente asociate Aveți grijă să nu deteriorați arborele, flanșele Reculul este o reacţie bruscă la un disc rotativ agăţat sau (în special suprafața de montaj) sau șurubul, prins. Înţepenirea sau agăţarea provoacă o oprire bruscă altfel existând riscul de rupere a discului abra- a discului rotativ, care, la rândul său, forţează unitatea de ziv de retezat. tăiere scăpată de sub control în sus, către utilizator. Păstraţi apărătoarele montate şi în stare de De exemplu, dacă o roată abrazivă se înţepeneşte sau se funcţionare.
 • Page 58 într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale lui este demontat înaintea reglării şi verificării privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. funcţiilor. Dacă unealta nu este oprită şi cartuşul 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- personale grave în urma pornirii accidentale. relor în produse neconforme poate cauza incen- dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de Deblocarea/blocarea capului maşinii electrolit. 13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă...
 • Page 59 Indicarea capacităţii rămase a ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- acumulatorului mulatorului complet, până când indicatorul roşu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate ► Fig.4: 1. Indicator acumulator 2. Buton de verificare cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- neavoastră sau a persoanelor din jur. Apăsaţi butonul de verificare pentru indicarea capacită- ţii rămase a acumulatorului. Indicatoarele de acumula- ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului tor corespund fiecărui acumulator. la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă că a fost introdus incorect. Stare indicator acumulator Capacitatea rămasă...
 • Page 60 Un NOTĂ: Gradarea de pe placa de ghidare este numai comutator defect poate duce la operarea accidentală, o aproximaţie. Pentru un unghi mai exact, folosiţi un cauzând leziuni grave. Returnaţi maşina la un centru de raportor sau un echer. Ţineţi mânerul jos astfel încât service Makita pentru efectuarea reparaţiilor corespunză- discul abraziv pentru retezat să se extindă în talpă. În toare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia. acelaşi timp, reglaţi unghiul dintre placa de ghidare şi discul abraziv pentru retezat cu un raportor sau un NOTĂ: Nu apăsaţi puternic butonul declanşator echer.
 • Page 61 Deschiderea apărătorii tip european Capacitate de debitare Diferă în funcţie de ţară Capacitatea maximă de debitare diferă în funcţie unghiul de tăiere şi forma piesei de prelucrat. În cazul maşinilor echipate cu apărătoare de tip euro- pean, slăbiţi întâi şurubul de strângere, apoi ridicaţi apărătoarea după cum se arată în imagine. Capacitate maximă de debitare cu un disc abraziv ► Fig.12: 1. Şurub de strângere de retezare nou ► Fig.13 Unghi de tăiere / 90 ° 45 ° ► Fig.14 Forma piesei de prelucrat Demontarea sau montarea discului...
 • Page 62: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Discuri abrazive de retezat •...
 • Page 63: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DLW140 Scheibendurchmesser 355 mm Lochdurchmesser 25,4 mm Max. Scheibendicke 3 mm Leerlaufdrehzahl 3.800 min Nennspannung 36 V Gleichstrom Abmessungen Mit Schutzhaube für europäi- 537 mm x 290 mm x 640 mm (L x B x H) sche Vorschriften Mit Schutzhaube für andere 537 mm x 280 mm x 640 mm Vorschriften außer den europäischen...
 • Page 64: Eg-Konformitätserklärung

  Die Nenndrehzahl des Zubehörteils muss min- HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) destens der am Elektrowerkzeug angegebenen Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Maximaldrehzahl entsprechen. Zubehörteile, die Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den schneller als ihre Nenndrehzahl rotieren, können Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden. bersten und auseinander fliegen. HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Scheiben dürfen nur für empfohlene Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine Anwendungen eingesetzt werden.
 • Page 65 Reinigen Sie die Ventilationsöffnungen des Setzen Sie den Schnittbetrieb nicht mit im Elektrowerkzeugs regelmäßig. Der Lüfter des Werkstück sitzender Trennscheibe fort. Führen Motors kann Staub in das Gehäuse ansaugen, Sie die Trennscheibe vorsichtig in den Schnitt und starke Ablagerungen von Metallstaub können ein, nachdem sie die volle Drehzahl erreicht hat. elektrische Gefahren verursachen. Wird das Elektrowerkzeug mit im Werkstück sitzender Trennscheibe eingeschaltet, kann die Trennscheibe 12.
 • Page 66 Sie den Betrieb sofort daraus resultierenden Bränden, Personenschäden ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch Überhitzung, möglichen Verbrennungen und die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und sogar einer Explosion. -Ladegerät ungültig. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus, und Hinweise zur Aufrechterhaltung begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche...
 • Page 67 Werkzeug/Akku-Schutzsystem FUNKTIONSBESCHREIBUNG Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-Schutzsystem WARNUNG: ausgestattet. Dieses System schaltet die Stromversorgung Vergewissern Sie sich vor des Motors automatisch ab, um die Lebensdauer von der Durchführung von Einstellungen oder Werkzeug und Akku zu verlängern. Das Werkzeug bleibt wäh- Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass rend des Betriebs automatisch stehen, wenn das Werkzeug das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abge- oder der Akku einer der folgenden Bedingungen unterliegt. nommen ist. Werden Ausschalten des Werkzeugs Bei manchen Bedingungen leuchten die Anzeigen auf. und Abnehmen des Akkus unterlassen, kann es zu schweren Verletzungen durch versehentliches Überlastschutz Anlaufen kommen.
 • Page 68 NIEMALS, wenn es durch einfache Betätigung des Ein-Aus-Schalters eingeschaltet werden nicht, wenn das Material wegen des kann, ohne den Einschaltsperrknopf zu drücken. Schnittwinkels nicht einwandfrei mit dem Schraubstock gesichert ist. Ein reparaturbedürftiger Schalter kann zu ungewoll- tem Betrieb und daraus resultierenden schweren Drehen Sie den Hebel entgegen dem Uhrzeigersinn. Personenschäden führen. Lassen Sie das Werkzeug Verschieben Sie die Führungsplatte auf den gewünsch- von einer Makita-Kundendienststelle ordnungsgemäß ten Winkel, und ziehen Sie den Hebel vollständig fest. reparieren, BEVOR Sie es weiter benutzen. ► Abb.9: 1. Führungsplatte 2. Hebel 68 DEUTSCH...
 • Page 69: Montage

  Demontage und Montage der HINWEIS: Die Skala auf der Führungsplatte ist nur eine Grobanzeige. Um den Winkel genauer einzu- Trennscheibe stellen, verwenden Sie einen Winkelmesser oder ein Geodreieck. Halten Sie den Handgriff nieder, so VORSICHT: dass die Trennscheibe in die Grundplatte hineinragt. Ziehen Sie die Schnellklemme Stellen Sie gleichzeitig den Winkel zwischen der unbedingt sicher fest. Unzureichende Sicherung Führungsplatte und der Trennscheibe mit einem kann zu schweren Verletzungen führen.
 • Page 70: Wartung

  Bei fortgeschrittener Abnutzung der Trennscheibe dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, kann ein Distanzblock hinter das Werkstück gelegt Verformung oder Rissbildung verursachen. werden, wie in der Abbildung gezeigt. Um die abge- Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses nutzte Trennscheibe wirksamer einzusetzen, sollte der Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und Mittelpunkt des Trennscheibenumfangs zum Schneiden andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- des Werkstücks verwendet werden. Verwenden Sie Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren ein robustes und nicht brennbares Material für den unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Distanzblock. Originalersatzteilen ausgeführt werden. ► Abb.18: 1. Distanzblock 70 DEUTSCH...
 • Page 71 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle. • Trennschleifscheiben • Original-Makita-Akku und -Ladegerät HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein.
 • Page 72 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885648A970 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190404...

This manual is also suitable for:

Dlw140pt2Dlw140z00883818696140088381869591

Table of Contents