Download  Print this page

Funktsionaalne Kirjeldus - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PAIGALDAMINE
HOIATUS:
See tööriist tekitab töödeldavat
eset lõigates sädemeid. Ärge paigaldage tööriista
kohta, kus tööriistalt lähtuvad sädemed võivad
süüdata kergsüttivaid ja/või plahvatusohtlikke
materjale. Veenduge enne töötamise algust, et
tööriista lähedal ei oleks selliseid materjale.
Aluse kinnitamine
Tööriist tuleks kahe poldi abil kinnitada tasasele ja
stabiilsele pinnale, kasutades tööriista alusel olevaid
poldiauke. See aitab vältida ümberminekut ja võima-
likke kehavigastusi.
► Joon.1: 1. Poldiavad 2. Alus
FUNKTSIONAALNE
KIRJELDUS
HOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et
tööriist oleks enne selle reguleerimist või funkt-
sioonide kontrollimist välja lülitatud ning akukas-
sett eemaldatud. Kui jätta tööriist välja lülitamata
ja akukassett eemaldamata, võib selle tagajärjeks
olla tööriista juhuslikust käivitumisest tingitud raske
kehavigastus.
Tööriista pea vabastamine/lukustamine
Tööriista pead on võimalik lukustada. Kui seadet ei
kasutata või siis seadme kandmisel peab tööriista pea
olema alati lukustatud.
Vabastamiseks vajutage kergelt tööriista pead ja vaju-
tage lukustustihvti. Lukustamiseks pange lukustustihvt
tagasi oma kohale, hoides samal ajal tööriista pead all.
► Joon.2: 1. Lukustustihvt
Akukasseti paigaldamine või
eemaldamine
ETTEVAATUST:
akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
ETTEVAATUST:
või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti
kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei
hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda ning
kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada
kehavigastusi.
► Joon.3: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett
Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest
lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.
Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel
korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale.
Paigaldage akuadapter alati nii kaugele, et see lukus-
tuks klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas
punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.
Lülitage tööriist alati enne
Akukasseti paigaldamisel
ETTEVAATUST:
täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha.
Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kuk-
kuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele
isikutele vigastusi.
ETTEVAATUST:
paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti
sisse, pole see õigesti paigaldatud.
MÄRKUS: Tööriist ei tööta ainult ühe akukassetiga.
Tööriista/aku kaitsesüsteem
Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüstee-
miga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et
pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub
käitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta
kehtib üks järgmistest tingimustest. Teatud tingimustes
hakkavad indikaatorid põlema.
Ülekoormuskaitse
Kui tööriist hakkab kasutamise käigus tarbima ebaha-
rilikult palju voolu, seiskub see automaatselt. Sellisel
juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage kasutamine, mis
põhjustas tööriista ülekoormuse. Pärast seda käivitage
tööriist uuesti.
Ülekuumenemiskaitse
Kui tööriist on ülekuumenenud, seiskub see automaat-
selt ja aku indikaator vilgub umbes 60 sekundit. Sellises
olukorras laske tööriistal enne uuesti sisselülitamist
maha jahtuda.
põleb
Ülelaadimiskaitse
Kui aku jääkmahtuvus on ebapiisav, seiskub tööriist
automaatselt ning tühjenenud akukasseti aku indikaator
hakkab vilkuma. Kui seade ei hakka tööle ka lülitite
kasutamisel, eemaldage tööriistast tühjenenud akukas-
sett ja laadige seda.
vilgub
52 EESTI
Paigaldage akukassett alati
Ärge rakendage akukasseti
vilgub
Ei põle

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140