Download  Print this page

Tööriista Kasutamine - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lõikenurga reguleerimine
ETTEVAATUST:
nurga kohandamist, kas juhtplaat on nõueteko-
haselt fikseeritud. Ebapiisava fikseeritusega võivad
kaasneda kehavigastused.
ETTEVAATUST:
materjal ei ole lõikenurga tõttu kruustangidega
korralikult fikseeritud.
Keerake hooba vastupäeva. Viige juhtplaat soovitud
nurga alla ja keerake seejärel kruvi lõpuni kinni.
► Joon.9: 1. Juhtplaat 2. Hoob
MÄRKUS: Juhtplaadil olev skaala on ainult ligi-
kaudne näit. Täpsema nurga saamiseks kasutage
nurgamõõdikut või joonestuskolmnurka. Hoidke
käepidet all niimoodi, et lõikeketas ulatuks alu-
sesse. Samal ajal reguleerige juhtplaadi ja lõike-
ketta vahelist nurka, kasutades nurgamõõdikut või
joonestuskolmnurka.
Sädemekaitsme reguleerimine
Riigiti erinev
Sädemekaitse on tehases paigaldatud nii, et selle
alumine serv puutub vastu tööriista alust. Kui tööriista
kasutada sellises asendis, pääseb valla ohtralt säde-
meid. Lõdvendage kruvi ja reguleerige sädemekaitse
sellisesse asendisse, mille puhul on õhku paiskuvate
sädemete hulk minimaalne.
► Joon.10: 1. Kruvi 2. Sädemekaitse
Elektrooniline funktsioon
Elektroonilise funktsiooniga varustatud tööriistu on tänu
järgmistele omadustele lihtne kasutada.
Sujuvkäivituse funktsioon
Sujuvkäivituse tagab summutatud algtõuge.
KOKKUPANEK
HOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et
tööriist oleks enne selle reguleerimist välja lülita-
tud ning akukassett eemaldatud. Kui jätate seadme
välja lülitamata või aku eemaldamata, võib see lõp-
peda tõsise kehavigastusega.
Keskkatte tüüpi kaitsetõkke
avamine
Riigiti erinev
Keskkatte tüüpi kaitsetõkkega tööriistade puhul lõdven-
dage esmalt kinnituskruvi ja tõstke tõke seejärel üles.
► Joon.11: 1. Kinnituskruvi
Kontrollige pärast juhtplaadi
Ärge kasutage tööriista, kui
Euroopa tüüpi kaitsetõkke avamine
Riigiti erinev
Euroopa tüüpi kaitsetõkkega tööriistade puhul lõd-
vendage esmalt kinnituskruvi ja avage seejärel tõke
näidatud moel.
► Joon.12: 1. Kinnituskruvi
► Joon.13
► Joon.14
Lõikeketta eemaldamine või
paigaldamine
ETTEVAATUST:
ber kindlasti korralikult. Ebapiisava pingutatusega
võivad kaasneda rasked vigastused.
ETTEVAATUST:
sise- ja välisäärikuid, mis on tööriistaga kaasas.
ETTEVAATUST:
laske kaitsepiire alati alla.
ETTEVAATUST:
kindaid.
Tõstke kaitsetõke üles. Keerake kinnitusklambrit vastu-
päeva, hoides võllilukku samas all. Seejärel eemaldage
kinnitusklamber, välisäärik ja lõikeketas. Lõikeketta
eemaldamisel ärge eemaldage siseäärikut, rõngast ega
rõngastihendit.
► Joon.15: 1. Võllilukk 2. Kinnitusklamber
► Joon.16: 1. Siseäärik 2. Rõngas 3. Rõngastihend
4. Lõikeketas 5. Välisäärik
6. Lisatarvikuklamber
Lõikeketta paigaldamiseks tegutsege eemaldamise
protseduurile vastupidises järjekorras. Asetage lõike-
ketta ava kindlasti rõngale ja viige kaitsetõke tagasi
oma kohale.
TÖÖRIISTA KASUTAMINE
ETTEVAATUST:
misaegse surve ja maksimaalse lõiketõhususe
määramiseks võib jälgida lõikamisel tekkivate
sädemete hulka. Ärge tehke lõiget jõuga, avalda-
des käepidemele liiga suurt survet. Tagajärjeks
võib olla lõiketõhususe vähenemine, ketta enneaegne
kulumine ning tööriista, lõikeketta või töödeldava
detaili kahjustus.
Hoidke kindlalt käepidemest. Lülitage tööriist sisse
ja oodake, kuni lõikeketas saavutab täiskiiruse, ning
langetage see alles siis ettevaatlikult lõikekohale. Kui
lõikeketas puutub vastu töödeldavat detaili, vajutage
lõike tegemiseks käepidet järk-järgult alla. Kui lõige on
tehtud, lülitage tööriist välja ja oodake, kuni lõikeketas
on täielikult seiskunud, enne kui viite käepideme
tagasi täielikult üles tõstetud asendisse.
54 EESTI
Pingutage lisatarvikuklam-
Kasutage alati ainult õigeid
Pärast lõikeketta vahetamist
Kandke ketaste käsitsemisel
Käepideme õige lõika-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140