Download  Print this page

Valfria Tillbehör - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kapningskapacitet
Den maximala kapningskapaciteten varierar beroende
på kapningsvinkeln och arbetsstyckets form.
Max. kapningskapacitet med helt ny kapskiva
Kapvinkel/
arbetsstyckets
form
115 x 130 mm
102 x 194 mm
70 x 233 mm
119 x 119 mm
137 x 137 mm
OBS: Ett arbetsstycke tunnare än 1,6 mm rekommen-
deras för kapning med detta verktyg.
Fastsättning av arbetsstycke
FÖRSIKTIGT:
Sätt alltid fast gänghållaren på
axelgängorna när du fäster arbetsstycket. I annat
fall kan det resultera i att arbetsstycket inte fästs
tillförlitligt. Detta kan leda till att arbetsstycket hoppar
ur eller till ett farligt brott på kapskivan.
Medan gänghållaren är upplyft kan skruvstädets platta
snabbt flyttas in och ut. Greppa ett arbetsstycke genom
att skjuta handtaget tills skruvstädets platta kommer
i kontakt med arbetsstycket och sätt sedan tillbaka
gänghållaren. Vrid handtaget medsols tills arbetsstycket
sitter fast ordentligt.
► Fig.17: 1. Handtag 2. Gänghållare 3. Skruvstädets
platta
När kapskivan har slitits ner kraftigt placerar du en
distanskloss bakom arbetsstycket så som visas i figu-
ren. Du kan använda den nedslitna skivan mer effektivt
genom att använda mittpunkten på skivans kant för
att kapa arbetsstycket. Använd ett kraftigt brandsäkert
material för distansklossen.
► Fig.18: 1. Distanskloss
Fäst ett rakt trästycke (distanskloss) som är mer än 190
mm långt x 40 mm brett vid anhållet så som visas i figu-
ren vid vinkelkapning av arbetsstycken som är bredare
än 85 mm. Fäst distansklossen med skruvar genom
hålen i anhållet. Se till att kapskivan inte har kontakt
med distansklossen när verktygshuvudet är nedsänkt.
► Fig.19: 1. Anhåll 2. Distanskloss (mer än 190 mm
långt x40 mm brett) 3. Arbetsstycke (mer än
85 mm brett) 4. Skruvstädets platta
90°
45°
ø 127 mm
ø 127 mm
115 x 103 mm
106 x 106 mm
100 x 100 mm
OBSERVERA:
sätter du anhållet på platsen närmast halsen på
verktygshuvudet.
► Fig.20
När kapskivan har slitits ner höjer du kapningspositio-
nen genom att placera en distanskloss som är något
smalare än arbetsstycket så som visas i figuren. Det
hjälper dig att använda kapskivan på ett ekonomiskt
sätt.
► Fig.21: 1. Skruvstädets platta 2. Arbetsstyckets
diameter 3. Anhåll 4. Distansklossens bredd
Långa arbetsstycken måste stödjas på båda sidor av
klossar så att de kommer i nivå med bottenplattans övre
del. Använd ett brandsäkert material för stödklossarna.
► Fig.22: 1. Stödkloss
Bära maskinen
Innan du bär verktyget tar du bort batterierna och fäller
ner verktygshuvudet, och låser det sedan. Håll i handta-
get när du bär verktyget.
► Fig.23
UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGT:
avstängd och batterikassetten borttagen innan
inspektion eller underhåll utförs.
OBSERVERA:
medel, alkohol eller liknande. Missfärgning, defor-
mation eller sprickor kan uppstå.
För att upprätthålla produktens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings-
arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter
och med reservdelar från Makita.
VALFRIA TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT:
ser rekommenderas för användning med den
Makita-maskin som denna bruksanvisning avser.
Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det
uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö-
ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.
Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö-
ver ytterligare information om dessa tillbehör.
Slipande kapskivor
Makitas originalbatteri och -laddare
OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inklude-
rade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan
variera mellan olika länder.
19 SVENSKA
När du använder en distanskloss
Se alltid till att maskinen är
Använd inte bensin, förtunnings-
Följande tillbehör eller tillsat-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140