Download  Print this page

Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SIKKERHETSADVARSEL
Generelle advarsler angående
sikkerhet for elektroverktøy
ADVARSEL:
Les alle sikkerhetsadvarsler,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke
alle instruksjonene nedenfor følges, kan det fore-
komme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.
Oppbevar alle advarsler og
instruksjoner for senere bruk.
Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer
både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strøm-
nettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).
Sikkerhetsadvarsler for
kappemaskin
1.
Hold både deg selv og andre på avstand fra
den roterende skivens plan. Vernet bidrar til å
beskytte brukeren mot brukne skivefragmenter og
utilsiktet kontakt med skiven.
2.
Bruk bare sammenføyde forsterkede kapp-
skiver med dette elektroverktøyet. Selv om et
tilbehør kan monteres på verktøyet, betyr ikke
dette at det er trygt å bruke.
3.
Angitt hastighet for tilbehøret må være minst
like høy som største angitte hastighet på elek-
troverktøyet. Tilbehør som kjøres med større
hastighet enn det som er angitt, kan gå i stykker
og slynges ut.
4.
Skiver må bare brukes slik det er anbefalt. For
eksempel: Ikke slip med siden av en kappe-
skive. Kappeskiver for pussing er bare beregnet
for periferisk pussing. Sidekrefter mot disse ski-
vene kan knuse dem.
Bruk alltid uskadde skiveflenser med riktig
5.
diameter for skiven som er valgt. Riktige skive-
flenser støtter skiven og reduserer muligheten for
skivebrudd.
Den ytre diameteren og tykkelsen på tilbehøret
6.
må ligge innenfor den angitte kapasiteten for
elektroverktøyet. Tilbehør med feil størrelse kan
ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.
Akselstørrelsen på skiver og flenser må være
7.
riktig tilpasset spindelen på elektroverktøyet.
Skiver og flenser med akselhull som ikke passer
til monteringsmekanismen på elektroverktøyet vil
komme ut av balanse, vibrere kraftig og kanskje
føre til tap av kontroll.
8.
Ikke bruk skiver som er skadet. Undersøk
skivene med hensyn til skår og sprekker før
hver bruk. Hvis elektroverktøyet eller skiven
faller i bakken, må du sjekke for skader eller
montere en uskadd skive. Etter at skiven er
undersøkt og montert, må du holde deg selv
og andre utenfor den roterende skivens plan
og kjøre verktøyet på maksimal hastighet uten
belastning i ett minutt. Skiver som er skadet, vil
vanligvis gå i stykker i løpet av denne testen.
9.
Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruks-
området, må du bruke visir eller vernebriller.
Der det er aktuelt, må du bruke støvmaske,
hørselvern, hansker og forkle som kan stoppe
små slipefragmenter eller deler fra arbeidsem-
net. Øyevernet må kunne stoppe flygende biter
som oppstår under ulike operasjoner. Støvmasken
eller åndedrettsvernet må kunne filtrere ut partikler
som oppstår under arbeidet. Kraftig lyd over lengre
tid kan forårsake hørselsskader.
10. Hold andre på trygg avstand fra arbeidsområdet.
Alle som beveger seg inn i arbeidsområdet må
bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeids-
emnet eller en skadet skive kan fly av sted og forårsake
personskade utenfor det umiddelbare bruksstedet.
Rengjør verktøyets luftventiler regelmessig.
11.
Motorens vifte kan trekke støv inn i verktøyhuset, og
mye oppsamlet metallstøv kan medføre elektrisk fare.
12. Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare
materialer. Elektroverktøyet må ikke brukes
når det er plassert på en antennelig overflate,
som for eksempel trevirke. Gnister kan antenne
slike materialer.
13. Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske. Bruk
av vann eller andre kjølevæsker kan føre til elek-
trisk støt.
Tilbakeslag og relaterte advarsler
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en roterende
skive som er klemt eller hektet fast. Fastklemming forår-
saker plutselig stopp av den roterende skiven, noe som
forårsaker at den ukontrollerbare kappeenheten kastes
oppover mot operatøren.
Hvis for eksempel en slipeskive klemmes eller hektes
fast i arbeidsemnet, kan kanten på skiven som er fast-
klemt grave seg inn i overflaten på materialet og føre
til at skiven graver seg ut eller slås ut. Slipeskiver kan
også knekke under slike forhold.
Tilbakeslag er et resultat av at elektroverktøyet misbru-
kes og/eller brukes på feil måte eller under feil forhold,
og kan unngås ved å ta de nødvendige forholdsreglene
som beskrives nedenfor.
1.
Hold godt fast i verktøyet og plasser kroppen
og armen din slik at du kan motstå kreftene i et
tilbakeslag. Operatøren kan kontrollere kreftene i
et tilbakeslag hvis det tas riktige forholdsregler.
Ikke plasser kroppen på linje med den rote-
2.
rende skiven. Et tilbakeslag vil drive kappeenhe-
ten oppover mot operatøren.
Ikke monter et sagkjedeblad, treskjæringsblad
3.
eller en segmentert diamantskive med perife-
risk avstand over 10 mm, eller med et tannet
sagblad. Slike blader gir ofte tilbakeslag og man-
gel på kontroll.
4.
Ikke «klem fast» skiven eller legg sterkt press på
den. Ikke forsøk å kutte for dypt. For mye press på
skiven øker belastningen og sjansen for at skiven vris
eller setter seg fast under kutting, og øker dermed
sjansen for tilbakeslag eller at skiven blir ødelagt.
5.
Når skiven fastklemmes, eller du ønsker å
avbryte kappingen, må du slå av verktøyet og
holde kappeenheten i ro til skiven har stoppet
helt. Forsøk aldri å fjerne skiven fra kuttet
mens den er i bevegelse, da dette kan forår-
sake tilbakeslag. Undersøk årsaken til at skiven
setter seg fast, og rett opp feilen.
21 NORSK

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140