Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 7

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

5. Gebruik
<Zo stelt u de vaste luchtstroomrichting naar boven/beneden
in (Alleen voor de niet-draadloze afstandsbediening)>
Opmerking:
Afhankelijk van het buitenapparaat dat wordt aangesloten, is het mogelijk
dat deze functie niet beschikbaar is.
• Voor PLA-RP.BA kan alleen de speciale luchtuitlaat worden vastgezet in
een bepaalde richting volgens onderstaande procedures. Wanneer deze
is vastgezet, staat alleen de ingestelde luchtuitlaat iedere keer vast als
u de airconditioner aanzet. (Andere luchtuitlaten volgen de UP/DOWN-
instelling voor de luchtstroomrichting van de afstandsbediening.)
Verklaring van woorden
• "Refrigerant address No. (Adresseringsnr. Koeler) en "Unit No." (Ap-
paraatnr.) zijn de nummers die aan elk van de airconditioners zijn ge-
geven.
• "Outlet No." (Luchtuitlaatnr.) is het nummer dat aan elk van de luchtuit-
laten van de airconditioner is gegeven.
(Zie de rechterzijde)
• "Up/Down air direction" (Luchtstroomrichting naar boven/naar
beneden) is de richting (hoek) die moet worden vastgezet.
Reset
Reset
1
2
Horizontaal
horizontal
Bedieningstoetsen (In de stand voor de vaste luchtstroomrichting)
TEMP.
MENU
ON/OFF
BACK
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
OPERATION
Mode button (Return button)
Knop Mode (knop Return)
Schakelt tussen de geselecteerde (knipperende) onderdelen.
Moves between the selected(blinking)
parts.
Luchtuitlaatnr.
Apparaatnr.
Unit No.
Outlet No.
Instelknoppen temperatuur Omhoog Omlaag (
Set temperature buttons
Wijzigt selectie (Nr.).
Changes the selection(No.).
Unit No.
Appara-
atnr."1-4" Luchtuit-
Outlet No.
"1-4"
"1-4"or "0"
laatnr. "1-
4" of "0"
64
3
4
5
knop ON/OFF (AAN/UIT)
ON/OFF button
Zet de stand voor de vaste luchtstroomrichting terug.
Resets the fixed airflow direction mode.
knop Ventilatorsnelheid
Fan Speed button
ON/OFF
Knop Filter
FILTER
Filter
button
(<Enter> button)
(knop <Enter>)
CHECK
TEST
Sends the information on
Verzendt de informatie op de
CLEAR
remote controller display.
display van de afstandsbediening.
Check button (Clear button)
Knop Check (knop Clear)
Zie de volgende bladzijde voor bijzonderheden.
·Refer to the next page for details.
Refrigerant address No.
Up/Down luchtstroomrichting
Refrigerant addres No.
Up/Down air direction
(Adresseringsnr. Koeler)
Down
Up
Refrigerant address No.
Refrigerant address No.
Luchtstroomrichting
Up/Down air direction
"00-15"
5 steps or
(Adresseringsnr. Koeler)
Omhoog/Omlaag
cancel
"00-15"
5 stappen of annuleren
Horizontale luchtstroom
Horizontal airflow
Instelling afstandsbediening
Remote controller setting
De luchtstroomrichting van deze
The airflow direction of
luchtuitlaat wordt geregeld door de
this outlet is controlled by
the airflow direction setting of
instelling voor de luchtstroomricht-
remote contoller.
ing van de afstandsbediening.
Luchtuitlaat Nr. 3
Outlet No.3
Luchtuitlaat Nr. 2
Outlet No.2
Opmerking: "0" betekent alle luchtuitlaten.
Note: "0" indicates all outlets.
De knop indrukken terwijl Refrigerant address No. (Adresseringsnr.
Pressing the button with either refrigerant
Koeler), Unit no. (Apparaatnr.) of Outlet No. (Luchtuitlaatnr.) knippert,...
address No., unit no. or outlet No. blinking, ...
2 seconden indrukken
Press for 2
Alleen de airconditioner met het Nr. op afstandsbediening en
Only the air conditioner with the No. on remote
als u "Fixed airfl ow
seconds to
zijn afvoerkanaal zijn ingesteld op instelling 5 van de luchtst-
controller and its outlet are set to the setting 5.
direction mode"
change / cancel
roomrichting. (Andere luchtuitlaten worden gesloten).
(Other outlets are closed.)
(Stand vaste luchtst-
"Fixed airflow
Het wordt gebruikt om aan te duiden welke airconditioner
roomrichting) wilt
It is used to identify the air conditioner and
direction mode".
en luchtuitlaat moeten worden ingesteld.
wijzigen/annuleren.
outlet to set.
De knop indrukken terwijl de Up/Down indicator voor de luchtst-
Pressing the button with
room knippert
Up/Down air direction indicater blinking
Attention
Let op
Alleen de airconditioner waarvan het Nr. op de afstandsbediening staat
Only the air conditioner with the No. on Remote controller
en de bijbehorende luchtuitlaat worden vastgezet bij het knipperen van
and its outlet are fixed at "Up/Down air direction"
"Up/Down air direction" (Luchtstroomrichting naar boven /naar beneden).
blinking.
Dit wordt alleen gebruikt om defi nitief een beslissing te nemen over de
This is used only to decide direction conclusively.
richting.
Let op: Let er goed op dat u niet de verkeerde airconditioner instelt.
Attention: Be careful not to set wrong air conditioner.
)
Naar beneden
Downward
Vastzetten
Fixing
De luchtstroomrichting van deze luchtuitlaat
The airflow direction of
is vastgezet in een bepaalde richting.
this outlet is fixed
in particular direction.
Wanneer het koud is door de directe
luchtstroom kunt u een directe luchtst-
When it is cold because of direct airflow,
the airflow direction can be fixed
room wegnemen door de luchtstroom-
horizontally to avoid direct airflow.
richting horizontaal vast te zetten.
Luchtuitlaat Nr. 4
Outlet No.4
label MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
label
Luchtuitlaat Nr. 1
Outlet No.1

Advertisement

Table of Contents
loading