Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 11

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

6. Timer
<De schakelklok inschakelen>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie "Timer Off" donker wordt (bij 0).
TIME SUN
C
0
6.1.2. Simple Timer (Enkelvoudige timer)
U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.
• Alleen begintijd:
de airconditioner wordt ingeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
• Alleen eindtijd:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
• Begin- en eindtijden:
de airconditioner wordt in- en uitgeschakeld als de ingestelde tijd-
stippen zijn verstreken.
De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal bin-
nen een periode van 72 uur worden ingesteld. De tijd kan worden
ingesteld in intervallen van een uur.
Opmerking:
*1.
De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-
nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2.
De enkelvoudige timer werkt niet als aan een van de volgende voor-
waarden is voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een ab-
normale staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt
een zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment
een functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voor-
waarden is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)
TEMP.
MENU
ON/OFF
BAC K
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
2
A 9
<Enkelvoudige timer instellen>
2
4
Timer instellen
Hr
ON
AFTER
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indi-
cator van de enkelvoudige timer 1 op het display wordt weergegeven.
Als niet de enkelvoudige timer wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de SIMPLE TIMER in via Function Selection (zie 8.[3] (3))
timerfunctie inschakelen.
2. Druk op Timer Menu B, zodat "Set Up" op het scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen "Set Up" en "Monitor".)
3. Druk op ON/OFF 1 om de huidige instelling van de enkelvoudige
timer weer te geven (ON of OFF). Druk eenmaal op de knop om de
resterende tijd voor ON weer te geven en druk dan nogmaals op de
knop om de resterende tijd voor OFF weer te geven. (de indicatie ON/
OFF ziet u bij 3).
• "ON"-timer:
de airconditioner wordt ingeschakeld als het opgegeven aantal uren
is verstreken.
• "OFF"-timer:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als het opgegeven aantal
uren is verstreken.
68
C
WEEKLY
Hr
ON
AFTER
SIMPLE
1
ON/OFF
B
FILTER
4
CHECK
TEST
0
OPERATION
CLEAR
3
Handeling (On of Off)
* "— —" wordt weergegeven als
er niets is ingesteld.
1
SIMPLE
4. "ON" of "OFF" wordt weergegeven bij 3: Druk zo vaak als nodig op de
betreffende Set Time-knop A om de uren ON in te stellen (als "ON" wordt
weergegeven) of de uren OFF (als "OFF" wordt weergegeven bij 4).
• Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur
5. Als u zowel de ON- als de OFF-tijden wilt instellen, herhaalt u de stap-
pen 3 en 4.
* De ON- en OFF-tijden kunnen echter niet op dezelfde waarde worden ingesteld.
6. Zo wist u de huidige ON- of OFF-instelling: Geef de ON- of OFF-instelling weer (zie
stap 3) en druk vervolgens op Check (Clear) 0 zodat de tijd op "—" komt te staan
bij 4. (Wilt u alleen een ON-instelling of alleen een OFF-instelling gebruiken, con-
troleer dan of de instelling die u niet wilt gebruiken als "—" wordt weergegeven.)
7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt ingevoerd, drukt u op Filter
4 om de waarden te vergrendelen.
Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return)
4
voordat u op Filter
hebt gedrukt.
8. Druk op Mode (Return) 2 om terug te keren naar het standaard bedi-
eningsscherm.
9. Druk op Timer On/Off 9 om het aftellen te starten. Als de timer aftelt,
is de waarde zichtbaar op het display. Controleer of de timerwaarde
zichtbaar en goed wordt weergegeven.
<De huidige instellingen van de enkelvoudige timer weergeven>
5
6
Timer instellen
TIMER
Hr
AFTER
1. Controleer dat de indicator van de enkelvoudige timer zichtbaar is op
het scherm (bij 1).
2. Druk op Timer Menu B, zodat "Monitor" op het scherm verschijnt (bij 5).
• Als de ON- of OFF-enkelvoudige timer wordt uitgevoerd, verschijnt
de huidige timerwaarde bij 6.
• Als zowel de ON- als de OFF-waarden zijn ingesteld, worden de
beide warden om en om weergegeven.
3. Druk op Mode (Return) 2 om de monitorweergave te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.
<De enkelvoudige timer uitschakelen...>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de timerinstelling niet meer op het
scherm wordt weergegeven (bij 7).
˚C
<De enkelvoudige timer starten...>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de timerinstelling verschijnt bij 7.
˚C
ON
OFF
1
SIMPLE
7
˚C
SIMPLE
7
Hr
ON
AFTER
˚C
SIMPLE
2
drukt

Advertisement

Table of Contents
loading