Download  Print this page

Table Of Contents; Veiligheidsvoorschriften; Onderdelen - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

Inhoud
1. Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2. Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3. Schermconfi guratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4. De dag van de week en de tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . 62
5. Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6. Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dit symbool-merkteken is alleen bedoeld voor EG-landen.
Opmerking (Aan-
Dit symbool-merkteken wordt gebruikt in navolging van de richtlijn 20002/96/EG Artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV.
duiding voor WEEE)
Uw MITSUBISHI ELECTRIC-product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die geschikt zijn
voor recycling en hergebruik.
Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur, na verstrijking van de levensduur, gescheiden van uw hu-
ishoudelijk afval moet worden opgeruimd.
Wij verzoeken u deze apparatuur in te leveren bij uw plaatselijke milieupark/centrum voor recycling.
In de Europese Unie zijn er afzonderlijke systemen voor inzameling van gebruikte elektrische en elektronische producten.
Help ons het milieu waarin wij leven te beschermen!

1. Veiligheidsvoorschriften

Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat
installeert.
In de "Veiligheidsvoorschriften" staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.
Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toes-
temming voordat u het systeem aansluit op het net.
Waarschuwing:
• Voor toestellen die niet toegankelijk zijn voor het publiek.
• Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag
de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het
apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan dit
lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
• Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat
nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
• Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit
kan brand tot gevolg hebben.
• Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open
vuur op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het appa-
raat uitblaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.
• Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buite-
napparaat terwijl het apparaat aan staat.
Voorzichtig:
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken -
hiermee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.
• Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen-
of buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden.

2. Onderdelen

Binnenunit
Ventilatorstappen
Klep
Lamellen
Filter
Indicatie fi lter reinigen
PLA-RP·BA
4 stappen
Auto, zwenkend
-
Met lange levensduur
2.500 uur
7. Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
8. Functiekeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10. Onderhoud en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11. Problemen en oplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
12. Specifi caties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Symbolen die in de tekst worden gebruikt
Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico
van verwonding of dood van degebruiker te voorkomen.
Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade
aan het apparaat te voorkomen.
Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.
• Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt,
zet dan het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem con-
tact op met uw dealer.
• Steek nooit uw vingers, stokjes of iets dergelijks in de toever- en
afvoeropeningen.
• Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken.
Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt
u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.
• Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen
of onbekwame personen die niet onder toezicht staan.
• Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen
dat ze met de airconditioning gaan spelen.
• Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan
de airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact
op met uw dealer.
Het apparaat verwijderen
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van
het apparaat wilt ontdoen.
Luchtuitlaat
Klep
Filter
Luchtinlaat
59

Advertisement

Table of Contents
loading