Download  Print this page

Timer - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

6. Timer

6.1. Voor de snoer afstandsbediening
Met behulp van Function Selection kunt u aangeven welk van de drie
typen timers u wilt gebruiken: 1 Weekly timer (schakelklok), 2 Simple
timer (enkelvoudige timer) of 3 Auto Off timer (automatisch uitschakelen).
6.1.1. Weekly Timer (Schakelklok)
Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor
elke dag van de week.
• Elke handeling kan bestaan uit: aan/uit-tijd in combinatie met een
temperatuur, alleen de aan/uit-tijd of alleen de temperatuur.
• Als de huidige tijd op de ingestelde tijd van deze timer komt, wordt
de op de timer ingestelde handeling op de airconditioner uitgevoerd.
De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.
Opmerking:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De schakelklok werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of controle uitgevoerd; de gebruiker schakelt op dit moment een
functie of timer in of stelt de huidige dag van de week of de tijd in; het
systeem wordt centraal bestuurd. (Op het systeem worden met name geen
handelingen uitgevoerd (unit aan, unit uit, temperatuur instellen) die ti-
jdens deze omstandigheden zijn uitgeschakeld.)
Werkingsnummer (No.)
4
2
3
TEMP.
MENU
ON/OFF
BAC K
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
A
2
<Schakelklok instellen>
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de in-
dicator van de schakelklok 1 op het display wordt weergegeven.
2. Druk op Timer Menu B, zodat "Set Up" op het scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen "Set Up" en "Monitor".)
3. Druk op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag in te stellen. Met elke
druk op de knop schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op, in de
onderstaande volgorde: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"
...
"Fri"
"Sat"
"Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"...
4. Druk zo vaak als nodig op
juiste werkingsnummer te selecteren (1 tot en met 8) 4.
* Door middel van uw keuze bij de stappen 3 en 4 wordt een van de
cellen uit de onderstaande matrix geselecteerd (op het display van
de afstandsbediening links wordt weergegeven wat op het display
komt te staan als u Operation 1 voor Sunday (Werking 1 voor
zondag) op de onderstaande warden instelt).
Instellingsmatrix
Op No.
Sunday
Monday
8:30
No. 1
ON
23 °C
10:00
10:00
No. 2
OFF
OFF
...
No. 8
<Operation 1-instellingen voor zondag>
Start de airconditioner om 8.30 uur, met
een ingestelde temperatuur van 23 °C..
Opmerking:
Als u de dag instelt op "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat", kunt u elke dag
dezelfde handelingen laten uitvoeren op dezelfde tijd.
(Bijvoorbeeld: Operation 2 hierboven, die voor alle dagen van de week gelijk is.)
Dag instellen
SUN
ON
1
C
WEEKLY
3
ON/OFF
1
B
FILTER
4
CHECK
TEST
0
OPERATION
CLEAR
7
8
9
voor Operation (7 of 8) om het
of
...
Saturday
10:00
10:00
OFF
OFF
<Operation 2-instellingen voor elke dag>
Zet de airconditioner uit om 10.00 uur.
<Schakelklok instellen>
5
De ingestelde tijd
SUN
5. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop A om de
gewenste tijd in te stellen (bij 5).
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten,
dan met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval
van een uur.
6. Druk op ON/OFF 1 om de gewenste handeling te selecteren (ON of
OFF), bij 6.
* Met elke druk op de knop wijzigt de volgende instelling, in de onder-
staande volgorde: geen weergave (geen instelling)
7. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Temperature-knop 3
om de gewenste temperatuur in te stellen (bij 7).
* Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling, in de onderstaande
volgorde: geen weergave (geen instelling)
29
30
12
(Beschikbaar bereik: het instellingsbereik varieert van 12 °C tot
30 °C. Het daadwerkelijke bereik voor de temperatuurregeling is
echter afhankelijk van het type unit dat is aangesloten.)
8. Nadat u bij de stappen 5, 6 en 7 de juiste instellingen hebt ingevoerd,
drukt u op Filter
Als u de huidige reeks waarden voor de geselecteerde handeling wilt ver-
wijderen, drukt u eenmaal op Check (Clear) 0 en laat deze snel weer los.
* De weergegeven tijd verandert in "—:—" en de instellingen On/Off
en temperatuur verdwijnen allemaal.
(Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt wissen, houdt u
Check (Clear) 0 twee seconden of langer ingedrukt. De display be-
gint te knipperen, wat aanduidt dat alle instellingen zijn verwijderd).
Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return)
voordat u op Filter
Als u twee of meer verschillende handelingen voor precies dezelfde tijd hebt
ingesteld, wordt alleen de handeling met het hoogste Operation No. uitgevoerd.
9. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 8, om alle gewenste
cellen te vullen.
10. Druk op Mode (Return) 2 om terug te keren naar het standaard bedi-
eningsscherm en de instelprocedure te voltooien.
11. Voor het activeren van de timer drukt u op Timer On/Off 9, zodat de
indicatie "Timer Off" van het scherm verdwijnt. Controleer of de indi-
catie "Timer Off" niet langer wordt weergegeven.
* Als er geen timer-instellingen zijn, knippert op het scherm de aan-
duiding "Timer Off".
"Sun"
<Schakelklokinstellingen weergeven>
8
1. Controleer dat de schakelklokindicator zichtbaar is op het scherm (bij 1).
2. Druk op Timer Menu B, zodat "Monitor" op het scherm verschijnt (bij 8).
3. Druk zo vaak als nodig op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag weer
te geven waarvan u de instellingen wilt bekijken.
4. Druk zo vaak als nodig op
juiste werkingsnummer op het display weer te geven (bij 9).
* Met elke druk op de knop wordt geschakeld naar de volgende timer-
handeling, in volgorde van de ingestelde tijd.
5. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard be-
dieningsscherm drukt u op Mode (Return) 2.
<De schakelklok uitschakelen>
Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie "Timer Off" verschijnt bij 0.
0
6
De geselecteerde handeling (ON of OFF)
* Wordt niet weergegeven als de handeling niet is in-
gesteld.
ON
De ingestelde temperatuur
7
* Wordt niet weergegeven als de
C
WEEKLY
temperatuur niet is ingesteld.
...
23
geen weergave.
4 om de waarden te vergrendelen.
4
hebt gedrukt.
9
Timerinstellingen
SUN
TIMER
ON
OFF
C
1
WEEKLY
voor Operation (7 of 8) om het
of
TIME SUN
C
C
WEEKLY
"ON"
"OFF"
24
25
...
2
drukt
67

Advertisement

Table of Contents
loading