Download  Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual page 3

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

2. Onderdelen
Voor de snoer afstandsbediening
Weergave
Ten behoeve van deze uitleg,
worden alle delen van de display
getoond.
Tijdens de eigenlijke werking zul-
len alleen relevante items worden
weergegeven.
Huidige werking
Toont de werkingsmodus, enz.
* Weergave in meerdere talen wordt
ondersteund.
Indicator "Centrally Controlled"
(Centrale bediening)
Geeft aan dat de werking van de
afstandsbediening is uitgeschakeld
door een centrale regeling.
Indicatie "Timer Is Off" (Timer
staat uit)
Geeft aan dat de timer is uitge-
schakeld.
Temperatuurinstelling
Toont de doeltemperatuur.
Bediening
Knoppen voor instellen temperatuur
Lager
Hoger
Knop Timermenu
(Knop Monitor/Set)
Knop Mode (Knop Return)
Knoppen voor instellen tijd
Achteruit
Vooruit
Knop Timer On/Off
(Knop Set Day)
Deur openen.
Opmerking:
Boodschap "PLEASE WAIT" (wachten a.u.b.)
Als het binnenapparaat op de voeding wordt aangesloten of als het apparaat na een spanningsonderbreking herstelt, wordt deze boodschap on-
geveer 3 minuten getoond.
Boodschap "NOT AVAILABLE" (niet beschikbaar)
Deze boodschap wordt getoond als een toets wordt ingedrukt voor een functie die niet op het binnenapparaat beschikbaar is.
Indien een enkele afstandsbediening voor meerdere binnenapparaten van verschillende modellen tegelijk wordt gebruikt, wordt deze boodschap
niet getoond indien minstens één van de binnenapparaten over die functie beschikt.
60
Dag van de week
Toont de huidige dag van de week.
Weergave Tijd/Timer
Toont de huidige tijd, tenzij de simple timer (enkel-
voudige timer) of de Auto Off timer (automatische
uitschakeling) is ingesteld.
Als de enkelvoudige timer of automatische uitschakeling
is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven.
TIME SUN MON TUE WED THU FRI SAT
TIMER
AFTER
ERROR CODE
˚F˚C
ONLY1Hr.
Indicator Luchtrichting naar
boven/beneden
De indicator
geeft de richting
van de luchtuitstroom aan.
Indicator "One Hour Only"
(Slechts een uur)
Weergegeven als de luchtstroom
is ingesteld op Gering en omlaag
in de stand COOL (Koel) of de
stand DRY (Droog). (de werking
verschilt al naargelang het model).
De indicator schakelt na een uur
uit, waarna de luchtstroomrichting
ook verandert.
TEMP.
MENU
ON/OFF
BACK
MONITOR/SET
DAY
PAR-21MAA
CLOCK
Hr
ON
AFTER
OFF
FUNCTION
˚F˚C
FILTER
WEEKLY
SIMPLE
AUTO OFF
Weergave omgevingstemperatuur
Toont de omgevingstemperatuur. De
kamertemperatuur wordt getoond tus-
sen 8–39 °C. Het display gaat knipperen
bij temperaturen lager dan 8 °C of hoger
dan 39 °C.
Weergave lamellen
Toont de stand van het uitblaasrooster.
Wordt niet weergegeven als het uitb-
laasrooster niet beweegt.
(Indicator On)
Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld.
ON/OFF
FILTER
CHECK
TEST
OPERATION
CLEAR
Ingebouwde temperatuursensor
Indicatie "Sensor"
Wordt weergegeven als de sensor op
de afstandsbediening wordt gebruikt.
Indicator "Locked" (Vergrendeld)
Geeft aan dat de knoppen of de af-
standsbediening zijn vergrendeld.
Indicator "Filter"
Gaat branden als het fi lter moet wor-
den gereinigd.
Timerindicatoren
De indicator gaat branden als de bi-
jbehorende timer is ingesteld.
Indicator Ventilatorsnelheid
Toont de gekozen ventilatorsnelheid.
Indicator Ventilatie
Verschijnt als de unit in de Venti-
latiemodus draait.
Knop ON/OFF
Knop Ventilatorsnelheid
Knop Filter
(knop
)
Knop Test Run
Knop Check (Knop Clear)
Knop Luchtstroom naar
boven/beneden
Knop Uitblaasrooster
(knop Werking
)
Vorige werkingsnum-
mer.
Knop Ventilatie
(knop Operation
)
Volgende werking-
snummer.

Advertisement

Table of Contents
loading