Download Print this page

Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

Air-Conditioners
Indoor unit
PLA-RP . BA
OPERATION MANUAL
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.
BEDIENUNGSHANDBUCH
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
gründlich durchlesen.
MANUEL D'UTILISATION
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du
climatiseur.
BEDIENINGSHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de aircondi-
tioner gebruikt.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea este manual de instrucciones hasta el fi nal antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para
garantizar un uso seguro y correcto.
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l'unità, per un uso corretto e sicuro
della stessa.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.
MANUAL DE OPERAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a uni-
dade de ar condicionado.
DRIFTSMANUAL
Læs venligst denne driftsmanual grundigt før airconditionanlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.
DRIFTSMANUAL
Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.
Işletme Elkitabı
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu
elkitabını dikkatle okuyunuz.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями,
указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к
использованию кондиционера.
FOR USER
FÜR BENUTZER
POUR L'UTILISATEUR
VOOR DE GEBRUIKER
PARA EL USUARIO
PER L'UTENTE
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
PARA O UTILIZADOR
TIL BRUGER
FÖR ANVÄNDAREN
KULLANICI İÇİN
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Ελληνικά
Português
Dansk
Svenska
Türkçe
Русский

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Mitsubishi Electric PLA-RP-BA

 • Page 1 Air-Conditioners Indoor unit PLA-RP . BA OPERATION MANUAL FOR USER English For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit. BEDIENUNGSHANDBUCH FÜR BENUTZER Deutsch Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.
 • Page 2: Table Of Contents

  Dit symbool-merkteken wordt gebruikt in navolging van de richtlijn 20002/96/EG Artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV. duiding voor WEEE) Uw MITSUBISHI ELECTRIC-product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die geschikt zijn voor recycling en hergebruik.
 • Page 3 2. Onderdelen Voor de snoer afstandsbediening Indicatie “Sensor” Weergave Wordt weergegeven als de sensor op de afstandsbediening wordt gebruikt. Dag van de week Ten behoeve van deze uitleg, worden alle delen van de display Toont de huidige dag van de week. getoond.
 • Page 4 2. Onderdelen Voor de draadloze afstandsbediening Zendgedeelte Zendsymbool Display van de afstandsbediening Timersymbool * Om ze uit te kunnen leggen worden alle items die in het display verschijnen getoond. * Als reset wordt ingedrukt worden alle items getoond. Bedrijfsgebieden Knop ON/OFF Knoppen voor instellen temperatuur Knop Ventilatorsnelheid (Wijzigt de ventilatorsnelheid) Knop Timer OFF...
 • Page 5: Schermconfi Guratie

  3. Schermconfi guratie <Schermtypen> De displaytaal kan niet worden ingesteld op Nederlands. Daarom wordt Dag/tijd instellen Function Selection (Functie selecteren) de oorspronkelijk ingestelde taal, Engels, weergegeven op de displays in TIME SUN deze handleiding. Function Selection (Functie selecteren): de beschikbare functies en bereiken instel- len op de afstandsbediening (timerfuncties, beperkingen, enz.).
 • Page 6 5. Gebruik <De werking stoppen> 5.3. Temperatuurinstelling Druk nogmaals op ON/OFF 1. Om de kamertemperatuur te verlagen: • Het ON-lampje 1 gaat uit en het schermgebied wordt donker. 3 om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk op De ingestelde temperatuur wordt weergegeven 3. Opmerking: Zelfs als u direct op de ON/OFF (AAN/UIT)-toets drukt nadat u de air-condi- Om de kamertemperatuur te verhogen:...
 • Page 7 5. Gebruik <Zo stelt u de vaste luchtstroomrichting naar boven/beneden in (Alleen voor de niet-draadloze afstandsbediening)> Horizontale luchtstroom Horizontal airflow Naar beneden Downward Opmerking: Afhankelijk van het buitenapparaat dat wordt aangesloten, is het mogelijk Instelling afstandsbediening Vastzetten Remote controller setting Fixing dat deze functie niet beschikbaar is.
 • Page 8 5. Gebruik <Verwerken voor instelling> [1] Airconditioner uitschakelen en de afstandsbediening [4] “Stand vaste luchtstroomrichting” annuleren 1. Druk op knop ON/OFF 1 als u “Stand vaste luchtstroomrichting” wilt overschakelen op “Stand vaste luchtstroomrichting” annuleren. U annuleert deze stand ook als u knop Ventilatorsnelheid 1.
 • Page 9 5. Gebruik Zo vindt u het nummer van de airconditioner. [2] Controleren door de Apparaatnrs. achtereenvolgens te wijzigen Iedere airconditioner heeft een eigen “Refrigerant address No.” (Adresseringsnr. (Hoogste Apparaatnr. is 4) Koeler) en “Unit No.” (Apparaatnr.) (zie onderstaand voorbeeld). 1. Druk op de knop Mode (knop Return ) 4 en het Apparaatnr. knippert. Raadpleeg onderstaande procedures en u ziet hoe u het airconditionernr.
 • Page 10: Timer

  6. Timer <Schakelklok instellen> 6.1. Voor de snoer afstandsbediening Met behulp van Function Selection kunt u aangeven welk van de drie De ingestelde tijd De geselecteerde handeling (ON of OFF) * Wordt niet weergegeven als de handeling niet is in- typen timers u wilt gebruiken: 1 Weekly timer (schakelklok), 2 Simple gesteld.
 • Page 11 6. Timer 4. “ON” of “OFF” wordt weergegeven bij 3: Druk zo vaak als nodig op de <De schakelklok inschakelen> Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie “Timer Off” donker wordt (bij 0). betreffende Set Time-knop A om de uren ON in te stellen (als “ON” wordt weergegeven) of de uren OFF (als “OFF”...
 • Page 12 6. Timer Voorbeelden <Auto Off-timer instellen> Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkel- Timer instellen voudige timer, is de werking en weergave als volgt. AFTER Voorbeeld 1: Start de timer waarbij de ON-tijd eerder is ingesteld dan de OFF-tijd AUTO OFF ON-instelling: 3 uur...
 • Page 13: Andere Functies

  6. Timer 6.2. Voor de draadloze afstandsbediening 1 Druk de AUTO STOP AUTO START -toets in (TIMER SET). • De tijd kan worden ingesteld als het volgende symbool knippert. OFF (UIT)-timer: knippert. ON (AAN)-timer: knippert. 2 Gebruik de (Uren) en (Minuten)-toetsen om de gewenste tijd in te stellen.
 • Page 14: Functiekeuze

  7. Andere functies 7.2. Foutcode-aanwijzingen ERROR CODE ON-lampje (Knipperen) ON/OFF Foutcode Nummer binnenunit Adres koelmiddel binnenunitv Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van problemen, wordt dit num- Wisselende weergave mer op het scherm weergegeven. (U kunt dit nummer instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8 voor meer informatie.) Als het ON-lampje en de foutcode beide knipperen: dit betekent dat de airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden hervat).
 • Page 15 8. Functiekeuze [Stroomdiagram functiekeuze] Normal display Normaal display (Display when the air conditioner is not running) Houd toets ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets (display als de airconditioner niet in bedrijf is) Hold down the button and press the button for 2 seconds.
 • Page 16 8. Functiekeuze [Details van de instellingen] [4]-3 Standkeuze-instelling [4]-1 Instelling CHANGE LANGUAGE (taal wijzigen) De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd. (1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening • Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ ON/OFF]-knop MENU]-toets G om de taal te wijzigen. •...
 • Page 17 8. Functiekeuze [Dot display table] [Matrix-display-tabel] English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese Selecting language English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese Insteltaal Waiting for start-up Wacht op het opstarten Operation mode Cool Bedrijfsstand Koelen Drogen Heat Verwarmen Auto Automatisch Auto(Cool)
 • Page 18: Noodbedrijf Voor Draadloze Afstandsbediening

  9. Noodbedrijf voor draadloze afstandsbediening Wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zouden raken, of als de afstandsbediening niet goed zou functioneren, kunt u via de noodknop- pen op het rooster overgaan op noodbedrijf. DEFROST/STAND BY-lamp Bedrijfslamp Noodbedrijfschakelaar (verwarmen)
 • Page 19: Problemen En Oplossingen

  11. Problemen en oplossingen Heeft u een probleem? Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.) De airconditioner verwarmt of koelt niet goed. Reinig het fi lter. (De luchtstroom wordt verminderd als het fi lter vuil of verstopt is.) Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in. Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is.
 • Page 20: Specifi Caties

  11. Problemen en oplossingen Heeft u een probleem? Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.) Het geluid is harder dan vermeld in de specifi caties. Het geluidsniveau van een werkend apparaat binnenshuis wordt bepaald door de akoestiek van een bepaald vertrek, zoals u in de vol- gende tabel kunt zien, en zal hoger zijn dan de geluidsspecifi...
 • Page 21 This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment. The product at hand is • Low Voltage Directive 73/23/ EEC based on the following • Electromagnetic Compatibility Directive 89/ EU regulations: 336/ EEC Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.