Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
4. Käyttöönotto
Näin saatte imurinne käyttövalmiiksi:
• Työntäkää imuletku imuistukkaan, kunnes se
kiinnittyy paikoilleen.
• Yhdistäkää imuputket ja kiinnittäkää ne imulet-
kuun.
• Valitkaa tarkoitukseen sopiva suutin ja kiinnit-
täkää se imuputkeen. (Kts. "Suuttimen valinta")
• Työntäkää sähköpistike pistorasiaan.
• Käynnistäkää imuri.
5. Käyttö
Näin käytätte imurianne parhaalla mahdolli-
sella tavalla:
Lamellisuodatinta ei saa poistaa
Huom.!
imurista.
Kuivaimurointi
Voitte imuroida kuivaa likaa pölypussia käyttä-
en tai sitä ilman.
Suosittelemme kuitenkin, että pölypussia
käytettäisiin, jos kyseessä on hienojakoinen
pöly.
Paperista pölypussia käyttäessänne:
- saatte pölyn huomattavasti tarkemmin imuroi-
tua.
- pölyn poisvieminen on yksinkertaista ja hy-
gieenistä.
Märkäimurointi
• Älkää koskaan käyttäkö paperista pölypussia.
• Tyhjentäkää likasäiliö, jotta sinne ei syntyisi
liejua.
• Jos likasäiliö on täynnä, imuri pysähtyy auto-
maattisestei.
Painakaa virtakytkintä kaksi ker-
Huom.!
taa tyhjennyksen jälkeen.
Älkää koskaan imuroiko räjähtäviä nesteitä
(esim. bensiiniä, dieselöljyä, lämmitysöljyä),
happoja tai liuottimia!
91

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: