Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
4. Idrifttagning
Så gör Ni Er dammsugare driftklar.
• Skjut in slangen i anslutningen tills den snäpper
på plats.
• De båda rören sätts ihop och monteras på slan-
gen.
• Sätt på det munstycke som skall användas på
röret. (se "Val av munstycke").
• Nätsladden sätts i vägguttaget.
• Starta dammsugaren.
5. Användning
Så här använder Ni Er dammsugare
optimalt.
Observera: Dragspelsfiltret skall alltid vara
monterat i dammsugaren.
Torrsugning
Torr smuts kan utan problem sugas upp med
eller utan dammbehållaren.
Vid fin smuts rekommenderar vid huvudsakli-
gen att dammbehållaren används.
Med dammbehållaren får Ni:
- betydligt bättre kvarhållning av damm.
- enkelt och hygieniskt bortskaffande av damm.
Våtsugning
• Arbeta i huvudsak utan dammbehållaren.
• Töm smutsbehållaren så att slambildning und-
vikas.
• Är smutsbehållaren full, stängs dammsugaren
automatiskt av.
Efter tömning skall strömbryta
Observera:
ren aktiveras två gånger.
Sug aldrig upp explosiva vätskor (ex bensin, die-
sel, brännolja), syror eller lösningsmedel!
83

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: