Download  Print this page

Ñoä Noù N G Maø U (Color Temperature); Ñieà U Chænh Maø U (Color Control); Ngoâ N Ngöõ (Language) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Ñoä noù n g maø u (Color Temperature)
Ñieà u chænh maø u (Color Control)
Ngoâ n Ngöõ (Language)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Nhieä t ñoä maø u laø moä t chöù c naê n g ño ñoä "aá m " cuû a maø u saé c
hình aû n h.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
Color Temperature (Ñoä noù n g maø u ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
Color Temperature.
4. Nhaá n phím - hoaë c + ñeå choï n caù c muï c User Adjusted
(Ngöôø i söû duï n g ñieà u chænh), Reddish (Hôi ñoû ) ,
hoaë c Bluish (Hôi xanh).
Haõ y thöï c hieä n theo caù c böôù c höôù n g daã n naø y ñeå chænh
rieâ n g töø n g thoâ n g soá maø u R,G, B.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
Color Control (Ñieà u chænh maø u ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
Color Control. Duø n g phím - hoaë c + ñeå choï n R(ed) (ñoû ) ,
G(reen) (xanh luï c ) hoaë c B(lue) (xanh döông) vaø nhaá n
phím Muï c Luï c (
4. Nhaá n phím - hoaë c + ñeå chænh thoâ n g soá maø u saé c .
Baï n coù theå choï n moä t trong möôø i ngoâ n ngöõ hieå n thò coù trong maù y .
(English, German, Spanish, French, Italian, Swedish, Russian)
Ghi chuù
Ngoâ n ngöõ ñöôï c choï n chæ aû n h höôû n g treâ n maø n hình hieå n thò,
khoâ n g aû n h höôû n g tôù i ngoâ n ngöõ hieå n thò trong caù c phaà n meà m
baï n söû duï n g.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
Language (Ngoâ n Ngöõ ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
Language.
4. AÁ n phím -
Page 12
).
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
).
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
).
).
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
hoaë c + ñeå choï n ngoâ n ngöõ muoá n hieå n thò.
12

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v