Download  Print this page

Khoù A Hình Aû N H (Image Lock); Tinh Chænh (Fine); Chænh Thoâ (Coarse) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Khoù a hình aû n h (Image Lock)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Tinh chænh (Fine)
Chöù c naê n g Image Lock duø n g ñeå tinh chænh hình aû n h ñeå ñaï t
chaá t löôï n g hình toá t nhaá t baè n g caù c h loaï i boû caù c tín hieä u
nhieã u laø m hình aû n h khoâ n g oå n ñònh vì coù caù c veá t môø vaø
raê n g cöa. Neá u chöa ñaï t ñöôï c keá t quaû nhö yù baè n g chöù c
naê n g Fine (Tinh chænh), haõ y duø n g chöù c naê n g Coarse
(Chænh thoâ ) , sau ñoù duø n g laï i chöù c naê n g Fine.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2.
Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình Image Lock
(Khoù a hình aû n h) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
chænh Fine.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå loaï i boû nhieã u .
Chænh thoâ (Coarse)
Chöù c naê n g Image Lock duø n g ñeå tinh chænh hình aû n h ñeå ñaï t
chaá t löôï n g hình toá t nhaá t baè n g caù c h loaï i boû caù c tín hieä u
nhieã u laø m hình aû n h khoâ n g oå n ñònh vì coù caù c veá t môø vaø
raê n g cöa. Neá u chöa ñaï t ñöôï c keá t quaû nhö yù baè n g chöù c naê n g
Fine (Tinh chænh), haõ y duø n g chöù c naê n g Coarse (Chænh thoâ ) ,
sau ñoù duø n g laï i chöù c naê n g coarse.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2.
Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình Image Lock
(Khoù a hình aû n h) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
- hoaë c + ñeá n khi maø n hình Coarse hieå n thò.
Nhaá n phím Muï c Luï c (
Coarse.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå loaï i boû nhieã u .
Page 9
).
) hai laà n ñeå môû maø n hình ñieà u
).
) laà n nöõ a , sau ñoù nhaá n phím
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v