Download  Print this page

Caø I Ñaë T Maø N Hình; Keá T Noá I Maø N Hình - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Keá t Noá i Maø n Hình
1. Keá t noá i daâ y nguoà n maø n hình vaø o loã caé m phía sau maù y . Caé m daâ y nguoà n vaø o nguoà n ñieä n .
2. Gaé n caù p tín hieä u vaø o khe caé m 15 chaâ n , D-sub naè m ôû maë t sau cuû a maø n hình.
3. Caé m maø n hình vaø o maù y Macintosh baè n g caù p D-SUB.
4.Trong tröôø n g hôï p söû duï n g maù y Macintosh kieå u cuõ , baï n caà n moä t ñaà u noá i ñaë c bieä t
daø n h cho maù y MAC ñeå caé m maø n hình vaø o maù y .
5. Baä t maù y tính vaø maø n hình. Neá u maø n hình hieå n thò hình aû n h, quaù trình laé p ñaë t thaø n h coâ n g.
3/5/2003
5:37 PM
Caø i Ñaë t Maø n Hình
Maë t sau maù y tính
Maë t sau maø n hình
Page 4
Kieå u maù y Macintosh môù i
Kieå u maù y Macintosh cuõ
4

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v