Download  Print this page

Giaû I Quyeá T Söï Coá - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Tröôù c khi goï i ñieä n ñeá n dòch vuï hoã trôï , haõ y ñoï c laï i thoâ n g tin trong phaà n naø y ñeå xem baï n coù theå töï khaé c
phuï c ñöôï c söï coá naø o khoâ n g. Neá u baï n caà n söï trôï giuù p vui loø n g lieâ n laï c vôù i traï m baû o haø n h gaà n nhaá t .
Muï c kieå m tra
Hieä n Töôï n g
Khoâ n g coù hình aû n h. Maø n
hình khoâ n g coù nguoà n .
Khoâ n g chænh ñöôï c maø n
hình hieå n thò.
3/5/2003
5:37 PM
Giaû i Quyeá t Söï Coá
Muï c Kieå m Tra
Daâ y nguoà n ñaõ ñöôï c keá t noá i ?
Maø n hình coù hieå n thò doø n g chöõ
" No Connection, Check Signal
Cable " ?
Neá u nguoà n ôû traï n g thaù i môû , khôû i
ñoä n g maù y ñeå vaø o maø n hình ñaà u
tieâ n maø baï n coù theå nhìn thaá y
ñöôï c .
Maø n hình hieå n thò doø n g chöõ :
" Video mode not supported " ?
Maø n hình khoâ n g coù hình aû n h.
Ñeø n chæ thò nguoà n nhaá p nhaù y ?
Maø n hình hieå n thò (OSD) coù bò
khoù a daã n tôù i khoâ n g theå chænh
maø n hình hieå n thò ?
Page 17
Höôù n g Giaû i Quyeá t
Kieå m tra traï n g thaù i keá t noá i cuû a daâ y
nguoà n vaø nguoà n cung caá p .
Kieå m tra tình traï n g keá t noá i cuû a daâ y tín
hieä u .
Khi maø n ñaà u tieâ n hieå n thò, khôû i ñoä n g maù y
ôû cheá ñoä thích hôï p ( cheá ñoä safe mode
ñoá i vôù i Windows 95,98). Sau ñoù thay ñoå i
taà n soá cuû a card maø n hình.
Ghi chuù : Neá u baï n khoâ n g theå vaø o maø n
hình ñaà u tieâ n , vui loø n g lieâ n laï c vôù i trung
taâ m baû o haø n h hoaë c ngöôø i baù n .
Treâ n maø n hình seõ xuaá t hieä n doø n g kyù töï
naø y khi tín hieä u töø card maø n hình vöôï t
quaù ñoä phaâ n giaû i vaø taà n soá queù t lôù n nhaá t
cuû a maø n hình. Chænh ñoä phaâ n giaû i vaø taà n
soá queù t naè m trong möù c cho pheù p cuû a
maø n hình.
Maø n hình ñang ôû cheá ñoä tieá t kieä m naê n g
löôï n g? AÁ n baá t kyø phím naø o treâ n baø n
phím hoaë c di chuyeå n chuoä t ñeå kích hoaï t
maø n hình.
Môû khoù a maø n hình hieå n thò (OSD) baè n g
caù c h aá n giöõ phím muï c luï c hôn 10 giaâ y .
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v