Download  Print this page

Caø I Ñaë T Laï I Thoâ N G (Reset); Caø I Ñaë T Laï I Thoâ N G Soá Hình Hoï C (Geometry Reset); Caø I Ñaë T Laï I Thoâ N G Soá Maø U Saé C (Color Reset) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Caø i ñaë t laï i thoâ n g (Reset)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Caø i ñaë t laï i thoâ n g soá hình hoï c (Geometry Reset)
Caù c thoâ n g soá hình hoï c ñöôï c thay baè n g caù c giaù trò maë c ñònh
khi saû n xuaá t .
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình Reset
(Caø i ñaë t laï i thoâ n g) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
chænh Geometry Reset.
4. Nhaá n phím + ñeå choï n Yes.
Neá u baï n khoâ n g muoá n caø i ñaë t laï i maø n hình, haõ y duø n g
phím - ñeå choï n No.
Caø i ñaë t laï i thoâ n g soá maø u saé c (Color Reset)
Caù c thoâ n g soá maø u saé c ñöôï c thay baè n g caù c giaù trò maë c
ñònh khi saû n xuaá t .
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình Reset
(Caø i ñaë t laï i thoâ n g) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
ñeá n khi maø n hình Color Reset hieå n thò.
Nhaá n phím Muï c Luï c (
Color Reset.
4. Nhaá n phím + ñeå choï n Yes.
Neá u baï n khoâ n g muoá n caø i ñaë t laï i maø n hình, haõ y duø n g
phím - ñeå choï n No.
Page 11
).
) hai laà n ñeå môû û maø n hình ñieà u
).
) laà n nöõ a roà i nhaá n phím - hoaë c +
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v