Download  Print this page

Vò Trí Muï C Luï C (Menu Position); Vò Trí Ngang (H-Position); Vò Trí Doï C (V-Position) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Vò trí Muï c luï c (Menu Position)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Vò trí ngang (H-Position)
Baï n coù theå thay ñoå i vò trí ngang cuû a nôi xuaá t hieä n muï c luï c
OSD treâ n maø n hình.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
H-Menu Position (Vò trí Muï c luï c ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
chænh H-Position.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå ñaë t muï c luï c vaø o vò trí ngang maø
baï n thích.
Vò trí doï c (V-Position)
Baï n coù theå thay ñoå i vò trí doï c cuû a nôi xuaá t hieä n muï c luï c
OSD treâ n maø n hình.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
V-Menu Position (Vò trí Muï c doï c ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
ñeá n khi maø n hình V-Position (Vò trí doï c ) hieå n thò.
Nhaá n phím Muï c Luï c (
V-Position.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå ñaë t muï c luï c vaø o vò trí doï c maø
baï n thích.
Page 13
).
) hai laà n ñeå môû maø n hình ñieà u
).
) laà n nöõ a roà i nhaá n phím - hoaë c +
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v