Download  Print this page

Thoâ N G Ñieä P Caû N H Baù O; Moâ I Tröôø N G; Caù C Löu Yù Khi Duø N G - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Thoâ n g ñieä p caû n h baù o
Neá u tín hieä u vaø o khoâ n g töông thích, moä t thoâ n g ñieä p seõ xuaá t hieä n treâ n maø n hình hoaë c maø n hình seõ ñen
maë c duø ñeø n chæ thò vaã n saù n g. Thoâ n g ñieä p chæ ra raè n g tín hieä u vöôï t qua möù c cho pheù p maø n hình hoaë c
baï n neâ n kieå m tra daâ y caù p tín hieä u .
Moâ i tröôø n g
Vò trí vaø höôù n g laé p ñaë t coù aû n h höôû n g ñeá n chaá t löôï n g cuû a maø n hình.
1. Khoâ n g neâ n ñeå loa traà m gaà n maø n hình maø neâ n di chuyeå n loa traà m sang phoø n g khaù c .
2. Baï n neâ n di chuyeå n caù c thieá t bò ñieä n ( quaï t ñieä n , ñieä n thoaï i ...) caù c h xa maø n hình khoaû n g hôn 1 meù t .
3. Baï n neâ n khöû töø khi di chuyeå n maø n hình sang höôù n g khaù c .
Caù c löu yù khi duø n g.
Maø n hình taï o ra caù c tín hieä u coù theå thaá y ñöôï c , nhaä n ñöôï c töø maù y tính. Do ñoù , maù y tính coù vaá n ñeà
hoaë c card maø n hình coù vaá n ñeà , maø n hình seõ chuyeå n sang maø u ñen hoaë c maø u khoâ n g chuaå n , maø n
hình bò oà n , vöôï t möù c tín hieu Trong tröôø n g hôï p naø y , tröôù c tieâ n kieå m tra caù c tín hieä u hoaë c goï i cho
traï m baû o haø n h neá u baï n khoâ n g giaû i quyeá t ñöôï c .
Caù c vaá n ñeà trong quaù trình hoaï t ñoä n g cuû a maø n hình.
Neá u khoâ n g coù hình aû n h hoaë c coù doø n g kyù töï " Video mode not supported" hieå n thò treâ n maø n hình,
thaù o daâ y tín hieä u khoû i maù y tính khi maø n hình vaã n ñeå nguoà n .
°Neá u coù kyù töï hieå n thò treâ n maø n hình hoaë c maø n hình chuyeå n veà maø u traé n g nghóa laø maø n hình vaã n
hoaï t ñoä n g bình thöôø n g.
°Trong tröôø n g hôï p naø y , kieå m tra maù y tính cuû a baï n .
3/5/2003
5:37 PM
Caø i Ñaë t Maø n Hình
Page 6
6

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v