Download  Print this page

Höôù N G Daã N An Toaø N - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
1.
Tröôù c khi keá t noá i caù c nguoà n phaû i kieå m tra nguoà n ñieä n cung caá p coù phuø hôï p vôù i ñieä n aù p yeâ u caà u .
2.
Ñöø n g bao giôø ñeå caù c vaä t baè n g kim loaï i vaø o maø n hình ñang môû . Ñieà u naø y seõ gaâ y ra ñieä n giaä t .
3.
Ñeå traù n h ñieä n giaä t , khoâ n g ñöôï c chaï m tay vaø o phía sau maø n hình. Chæ coù nhöõ n g ngöôø i am hieå u kyõ thuaä t môù i neâ n
môû naé p maù y .
4.
Khoâ n g ñöôï c söû duï n g caù c daâ y nguoà n ñaõ bò hö hoû n g. Traù n h laø m daâ y nguoà n bò caù c vaä t khaù c caá n leâ n , traù n h daã m leâ n
daâ y nguoà n .
5.
Chæ neâ n duø n g oå chæ söû duï n g cho maø n hình nhaè m traù n h quaù nhieä t oå caé m .
6.
Neâ n laé p ñaë t maø n hình taï i nôi thoâ n g thoaù n g nhaè m traù n h söï quaù nhieä t . Beà maë t laé p ñaë t phaû i cöù n g vöõ n g.
7.
Khoâ n g ñaë t maø n hình taï i nôi coù ñoä aå m cao cuõ n g nhö quaù buï i .
8.
Khoâ n g ñaë t maø n hình gaà n caù c vaä t nhieã m töø .
9.
Ñöø n g laé p ñaë t maø n hình taï i nhöõ n g nôi coù theå bò taï t möa hoaë c bò nöôù c . Neá u maø n hình bò nöôù c taï t vaø o maù y , ruù t
nguoà n vaø lieâ n laï c vôù i traï m baû o haø n h.
10. Nôi laé p ñaë t phaû i cöù n g vöõ n g vaø phaú n g. Maø n hình ñöôï c cheá taï o baè n g thuû y tinh neâ n nguy hieå m khi bò rôù t .
11. Vò trí laé p ñaë t phaû i gaà n oå ñieä n , traù n h laø m caê n g daâ y nguoà n .
12. Khi maø n hình khoâ n g hoaï t ñoä n g bình thöôø n g, aâ m thanh baá t thöôø n g hoaë c coù maø u laï haõ y laä p töù c ruù t nguoà n vaø lieâ n
heä vôù i traï m baû o haø n h.
13. Nhieä t ñoä cao laø nguyeâ n nhaâ n gaâ y hö hoû n g. Khoâ n g ñöôï c laé p ñaë t maù y tröï c tieá p döôù i aù n h naé n g maë t trôø i vaø traù n h xa
caù c nguoà n nhieä t .
14. Ruù t nguoà n khi khoâ n g söû duï n g moä t thôø i gian daø i hoaë c khi vaé n g nhaø .
15. Ruù t daâ y nguoà n tröôù c khi söû a chöõ a .
3/5/2003
5:36 PM
Höôù n g Daã n An Toaø n
Page 2
2

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v