Download  Print this page

Kieå M Tra Chöù C Naê N G Töï Kieå M - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Kieå m tra chöù c naê n g töï kieå m :
Maù y tính cuû a baï n coù chöù c naê n g töï kieå m tra, baï n coù theå kieå m tra chöù c naê n g naø y baè n g caù c h:
1. Taé t maù y tính vaø maø n hình cuû a baï n .
2. Ruù t daâ y tín hieä u ra khoû i maù y .
3. Baä t nguoà n cho maø n hình.
Neá u maø n hình hoaï t ñoä n g bình thöôø n g, baï n seõ thaá y moä t hoä p coù khung vieà n vaø doø n g
chöõ beâ n trong nhö hình minh hoï a sau:
Ba hoä p naè m trong khung vieà n laø ñoû , xanh laù vaø xanh lam.
4. Taé t nguoà n maø n hình vaø keá t noá i daâ y tín hieä u , sau ñoù baä t caû maø n hình vaø maù y tính.
Neá u maø n hình vaã n maø u ñen khi ñaõ thöï c hieä n caù c böôù c tröôù c ñoù , kieå m tra card maø n hình vaø heä thoá n g
maù y tính.
3/5/2003
5:37 PM
Caø i Ñaë t Maø n Hình
Page 5
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v