Download  Print this page

Caù C Phím Ñieà U Chænh; Söû Duï N G Maø N Hình - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
3/5/2003
5:37 PM
Page 7
Söû Duï n g Maø n Hình
Caù c Phím Ñieà u Chænh
3
1
2
1. Söû duï n g môû maø n hình OSD hoaë c kích hoaï t caù c muï c ñöôï c choï n .
2. Di chuyeå n con troû tôù i muï c choï n vaø chænh giaù trò trong muï c choï n .
Duø n g phím naø y ñeå truy caä p tröï c tieá p cheá ñoä ñieà u chænh töï ñoä n g.
3. Duø n g thoaù t khoû i caù c muï c chænh hay maø n hình hieå n thò.
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v