Download Print this page

Samsung SyncMaster 153V User Manual page 41

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Muï c kieå m tra
Hieä n Töôï n g
Hình aû n h treâ n maø n hình
bò rung.
Maø u cuû a maø n hình khoâ n g
ñuù n g hoaë c maø n hình chæ
hieå n thò traé n g ñen.
Maø n hình ñoä t nhieâ n maá t
caâ n baè n g.
Maø n hình ñoä t nhieâ n maá t
caâ n baè n g.
Maø n hình bò maø u loang loã .
3/5/2003
5:37 PM
Giaû i Quyeá t Söï Coá
Muï c Kieå m Tra
Kieå m tra caá u hình cuû a maø n hình
ñeå xem coù ôû cheá ñoä töông thích
( Cheá ñoä töông thích: Taà n soá
doï c : 43Hz, 87Hz(i)...)
Kieå m tra xem coù caù c vaä t naø o gaâ y töø
tính( cuï c bieá n ñieä n , loa, daâ y cao theá . ..)
Naè m gaà n maø n hình hay khoâ n g?
Nguoà n ñieä n coù oå n ñònh?
Hình aû n h treâ n maø n hình cuõ n g coù theå bò rung vaø xoï c khi card maø n hình
vaø baû n maï c h chính cuû a maù y tính coù vaá n ñeà .
Coù phaû i maø n hình chæ hieå n thò
moä t maø u gioá n g nhö ta nhìn maø n
hình xuyeâ n qua giaá y boù n g kính?
Maø n hình xuaá t hieä n maø u laï sau
khi chaï y moä t chöông trình hay
chuyeå n qua laï i giöõ a hai cöû a soå
maø n hình.
Card maø n hình ñaõ ñöôï c caø i ñaë t
ñuù n g?
Baï n coù thay ñoå i card maø n hình
hoaë c phaà n meà m caø i ñaë t ?
Baï n coù ñieà u chænh ñoä phaâ n giaû i
vaø taà n soá queù t cuû a maø n hình?
Maø n hình coù theå maá t caâ n baè n g do chu kyø cuû a tín hieä u card maø n hình.
Chænh laï i vò trí cuû a maø n hình hieå n thò trong OSD
Baï n coù thay ñoå i card maø n hình
hoaë c phaà n meà m caø i ñaë t ?
Kieå m tra xem coù caù c vaä t gaâ y töø
tröôø n g (cuï c bieá n ñieä n , loa...) ñaë t
gaà n maø n hình hay khoâ n g?
Page 18
Höôù n g Giaû i Quyeá t
Tín hieä u cuû a card maø n hình vöôï t quaù
ñoä phaâ n giaû i vaø taà n soá queù t lôù n nhaá t
cuû a maø n hình.
Di chuyeå n maø n hình traù n h xa caù c vaä t taï o
ra töø tröôø n g.
Hình aû n h treâ n maø n hình coù theå bò rung
vaø xoï c hình neá u nguoà n cung caá p quaù
thaá p
Kieå m tra tình traï n g keá t noá i daâ y tín hieä u .
Kieå m tra card maø n hình ñaõ ñöôï c caé m
chuaå n .
Khôû i ñoä n g laï i maù y tính.
Caø i ñaë t laï i card maø n hình.
Chænh vò trí, kích thöôù c cöû a soå maø n hình
baè n g caù c h söû duï n g maø n hình hieå n thò.
Ñieà u chænh ñoä phaâ n giaû i vaø taà n soá queù t
cuû a card maø n hình.
Chænh vò trí, kích thöôù c cöû a soå maø n hình
baè n g caù c h söû duï n g maø n hình hieå n thò.
Vaø o muï c Degauss trong maø n hình OSD.
Ñaë t maø n hình traù n h xa caù c vaä t gaâ y töø
tröôø n g.
18

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v