Download  Print this page

Tieá T Kieä M Naê N G Löôï N G - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Maø n hình Vi tính ñöôï c xaâ y döï n g heä thoá n g quaû n lyù naê n g löôï n g goï i laø möù c naê n g löôï n g thaá p . Cheá ñoä naø y
seõ ñöa maù y veà cheá ñoä tieá t kieä m naê n g löôï n g khi maù y khoâ n g duø n g trong moä t khoaû n g thôø i gian. Khi baï n di
chuyeå n chuoä t hay aá n baá t kyø phím naø o treâ n baø n phím, maø n hình seõ hoaï t ñoä n g laï i bình thöôø n g. Baï n neâ n
taé t haú n khi khoâ n g söû duï n g trong moä t thôø i gian daø i hoaë c khi vaé n g nhaø .
Cheá ñoä tieá t kieä m naê n g löôï n g chæ hoaï t ñoä n g khi maù y tính cuû a baï n töông thích chuaå n VESA DPMS.
SyncMaster 153V
Tình traï n g
Ñeø n chæ thò
Möù c tieâ u thuï
SyncMaster 173V
Tình traï n g
Ñeø n chæ thò
Möù c tieâ u thuï
3/5/2003
5:37 PM
Tieá t Kieä m Naê n g Löôï n g
Bình thöôø n g
Xanh
Ít hôn 32 W
Bình thöôø n g
Xanh
Ít hôn 45 W
Page 16
Cheá ñoä tieá t kieä m naê n g löôï n g
EPA/ENERGY 2000
Ñeø n xanh nhaá p nhaù y
Ít hôn 2 W
Cheá ñoä tieá t kieä m naê n g löôï n g
EPA/ENERGY 2000
Ñeø n xanh nhaá p nhaù y
Ít hôn 2 W
16
Tieá t kieä m naê n g löôï n g
110Vac
Ñen
Ít hôn 1 W
Tieá t kieä m naê n g löôï n g
110Vac
Ñen
Ít hôn 1 W

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v