Download  Print this page

Vò Trí Ngang (H-Position); Vò Trí Doï C (V-Position) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Vò trí ngang (H-Position)
Vò trí doï c (V-Position)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Haõ y thöï c hieä n theo nhöõ n g höôù n g daã n naø y ñeå thay ñoå i vò trí
ngang cuû a toaø n boä maø n hình hieå n thò.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2.
Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
(Vò trí ngang)
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
H-Position.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå thay ñoå i vò trí ngang cuû a toaø n boä
maø n hình hieå n thò.
Haõ y thöï c hieä n theo nhöõ n g höôù n g daã n naø y ñeå thay ñoå i vò
trí doï c cuû a toaø n boä maø n hình hieå n thò.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình V-Position
(Vò trí doï c ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
V-Position.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå thay ñoå i vò trí doï c cuû a toaø n boä
maø n hình hieå n thò.
Page 10
).
hieå n thò.
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
).
) ñeå môû maø n hình ñieà u chænh
10
H-Position

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v