Download  Print this page

Thôø I Gian Hieå N Thò Muï C Luï C (Menu Display Time); Cheá Ñoä Hieå N Thò (Display Mode) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Thôø i gian hieå n thò muï c luï c (Menu Display Time)
Cheá ñoä hieå n thò (Display Mode)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Muï ï c luï c seõ töï ñoä n g taé t neá u khoâ n g thöï c hieä n ñieà u chænh naø o
trong moä t khoaû n g thôø i gian nhaá t ñònh. Baï n coù theå caø i ñaë t
thôø i gian chôø cuû a muï c luï c tröôù c khi töï ñoä n g taé t .
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình
Menu Display Time (Thôø i gian hieå n thò muï c luï c )
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
chænh Menu Display Time.
4. Duø n g phím - hoaë c + ñeå choï n caù c giaù trò 5, 10, 20, 50, 200
giaâ y . Giaù trò maë c ñònh laø 20 giaâ y .
Baï n coù theå thaá y giaù trò taà n soá , söï khaù c bieä t cuû a caù c tín
hieä u hoaï t ñoä n g vaø caá p ñoä phaâ n giaû i .
Ghi chuù
Caù c thoâ n g tin treâ n maø n hình khoâ n g theå thay ñoå i , chuù n g chæ
mang tính chaá t caù c thoâ n g tin tham khaû o .
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + ñeá n khi maø n hình Display Mode
hieå n thò.
Page 14
).
) ñeå môû maø n hình ñieà u
).
14
hieå n thò.

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v