Download  Print this page

Ñieà U Chænh Töï Ñoä N G (Auto Adjustment); Khoù A /Môû Khoù A (Osd Lock/Unlock) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Ñieà u chænh töï ñoä n g (Auto Adjustment)
Khoù a /Môû Khoù a (OSD Lock/Unlock)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Chöù c naê n g Auto Adjustment cho pheù p maø n hình coù theå töï
ñieà u chænh theo tín hieä u video nhaä n ñöôï c . Caù c giaù trò
Fine, Coarse vaø Position seõ ñöôï c ñieà u chænh töï ñoä n g.
1. Nhaá n phím Auto.
Ñeå cho chöù c naê n g ñieà u chænh töï ñoä n g chính xaù c hôn, haõ y
kích hoaï t chöù c naê n g 'AUTO' trong khi AUTO PATTERN ñang
hoaï t ñoä n g.
Ghi chuù : Khoâ n g coù hieä u löï c . Chöù c naê n g naø y khoâ n g
1. AÁ n vaø giöõ phím Muï c Luï c (
ñeå khoù a maø n hình hieå n thò.
2. AÁ n vaø giöõ phím Muï c Luï c (
ñeå môû khoù a maø n hình hieå n thò.
Page 15
hoaï t ñoä n g vôù i cheá ñoä ñaà u vaø o Digital.
15
) trong khoaû n g hôn 5 giaâ y
) trong khoaû n g hôn 5 giaâ y

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v