Download Print this page

Samsung SyncMaster 153V User Manual page 43

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Ñaë c Tính Chung
Kieå u Maù y
Maø n hình LCD
Kích thöôù c
Vuø n g hieå n thò
Kích thöôù c ñieå m aû n h
Loaï i
Goù c nhìn
Hieå n Thò
Ngang
Doï c
Hieå n Thò Maø u
16,294,277 maø u
Ñoä phaâ n giaû i
Ñoä phaâ n giaû i toá i öu
Ñoä Phaâ n Giaû i Lôù n Nhaá t
Giao dieä n treo VESA
RGB Analog, 0,7 Vpp positive at 75 ohms Separate H/V sync, TTL level, positive or negative
Xung Clock Cöï c Ñaï i
135 MHz
Nguoà n Ñieä n Caá p
90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Caù p tín hieä u
caù p 15 chaâ n D-sub, coù theå thaù o rôø i
Möù c tieâ u thuï ñieä n naê n g
Toá i ña 45 W
Kích thöôù c (roä n g x daø y x cao)
382,0 X 61,0 X 319,0mm (Khoâ n g coù chaâ n ñöù n gá )
382,0 X 175,0 X 388,0mm (Sau khi gaá p chaâ n ñöù n g)
Troï n g löôï n g
4,8kg (Vôù i chaâ n ñöù n g ñôn giaû n )
VESA Mounting Interface
100mm x 100mm (duø n g vôù i boä phaä n treo ñaë c bieä t (tay).
Moâ i Tröôø n g
Khi Maù y Hoaï t Ñoä n g
Khi Löu Giöõ
Ñieå m aû n h chaá p nhaä n ñöôï c
"Maø n hình TFT LCD ñöôï c saû n xuaá t baè n g coâ n g ngheä baù n daã n tieâ n tieá n vôù i ñoä chính xaù c 99,999% ñoá i vôù i saû n
phaå m naø y . Nhöng caù c ñieå m aû n h RED (ÑOÛ ) , GREEN (XANH LAÙ ) , BLUE (XANH LAM) vaø WHITE (TRAÉ N G) ñoâ i
luù c coù veû hôi saù n g hoaë c baï n coù theå thaá y moä t soá ñieå m aû n h ñen. Tình traï n g naø y khoâ n g phaû i do chaá t löôï n g xaá u vaø
baï n coù theå söû duï n g maù y maø khoâ n g phaû i baê n khoaê n gì. Ví duï , toå n g soá ñieå m aû n h TFT LCD coù trong saû n phaå m naø y
laø 3.932.160"
Cheá Ñoä Plug & Play
Maø n hình ñöôï c caø i ñaë t cheá ñoä Plug & Play. Söï töông thích giöõ a maø n hình vaø maù y tính seõ cung caá p
ñieà u kieä n hoaï t ñoä n g vaø caø i ñaë t toá t nhaá t . Trong tröôø n g hôï p toá t nhaá t quaù trình caø i ñaë t seõ töï ñoä n g, tröø
phi, ngöôø i söû duï n g muoá n caø i ñaë t tuaà n töï .
Ghi chuù
Kieå u daù n g vaø ñaë c tính kyõ thuaä t coù theå thay ñoå i maø khoâ n g caà n phaû i baù o tröôù c .
4/10/2003
9:25 PM
Ñaë c Tính Kyõ Thuaä t
SyncMaster 173V
17,0 inch theo ñöôø n g cheù o
337,92(ngang) x 270,336 (doï c )
0,264 (ngang) x 0,264 (doï c )
a-si TFT maø n hình ma traä n ñoä n g
140/120(ngang/doï c )
31 ~ 81 kHz
56 ~ 75 Hz
1280 x 1024@ 60Hz
1280 x 1024@ 75Hz
Nhieä t ñoä : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Ñoä aå m 10% ~ 80%, khoâ n g taä p trung.
Nhieä t ñoä : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Ñoä aå m 5% ~ 95%, khoâ n g taä p trung.
Page 20
20

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v