Download  Print this page

Cheá Ñoä Hieå N Thò - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Neá u tín hieä u ñöôï c truyeà n ñi töø maù y töông öù n g vôù i Caù c cheá ñoä caø i ñaë t veà thôø i gian sau ñaâ y , maø n hình seõ
ñöôï c ñieà u chænh töï ñoä n g. Tuy nhieâ n , neá u tín hieä u khaù c , maø n hình seõ bò traé n g trong khi ñeø n chæ thò vaã n
saù n g. Chænh card maø n hình theo baû n g thoâ n g soá döôù i ñaâ y .
Cheá ñoä hieå n thò
MAC. 640 x 480
MAC. 832 x 624
IBM. 640 x 350
IBM. 640 x 480
IBM. 720 x 400
VESA. 640 x 480
VESA. 640 x 480
VESA. 800 x 600
VESA. 800 x 600
VESA. 800 x 600
VESA. 800 x 600
VESA. 1024 x 768
VESA. 1024 x 768
VESA. 1024 x 768
VESA. 1280 x 1024
VESA. 1280 x 1024
Taà n soá queù t ngang
Thôø i gian queù t töø phaû i sang traù i cuû a chieà u ngang maø n hình goï i laø chu kyø queù t ngang vaø nghòch
ñaû o cuû a chu kyø queù t ngang goï i laø taà n soá queù t . Ñôn vò : kHz
Taà n soá queù t doï c
Gioá n g nhö ñeø n huyø n h quang, maø n hình seõ laë p laï i hình aû n h nhieà u laà n treâ n 4 giaâ y ñeå hieå n thò
aû n h. Taà n soá cuû a söï laë p laï i naø y ñöôï c goï i laø taà n soá queù t doï c . Ñôn vò : Hz.
3/5/2003
5:37 PM
Cheá Ñoä Hieå n Thò
Taà n soá queù t
Taà n soá queù t
ngang (kHz)
SyncMaster 173V
35,000
49,726
SyncMaster 153V/173V
31,469
31,469
31,469
37,500
37,861
35,156
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
SyncMaster 173V
63,981
79,976
Page 21
Xung clock
doï c (Hz)
(MHz)
66,667
30,240
74,551
57,284
70,086
25,175
59,940
25,175
70,087
28,322
75,000
31,500
72,809
31,500
56,250
36,000
60,317
40,000
75,000
49,500
72,188
50,000
60,004
65,000
70,069
75,000
75,029
78,750
60,020
108,00
75,025
135,00
21
Sync Polarity
(H/V)
-/-
-/-
+/-
-/-
-/+
-/-
-/-
+.-/+.-
+/+
+/+
+/+
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v