Download  Print this page

Ñoä Saù N G (Brightness); Ñoä Töông Phaû N (Contrast) - Samsung SyncMaster 153V User Manual

Samsung syncmaster 153v: user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
153V-vet(press).qxd
Ñoä Saù n g (Brightness)
Ñoä Töông Phaû n (Contrast)
3/5/2003
5:37 PM
Söû Duï n g Maø n Hình
Duø n g hieä u chænh ñoä saù n g cuû a maø n hình hieå n thò.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím Muï c Luï c (
ñeå môû maø n hình ñieà u chænh Brightness (Ñoä saù n g).
3. Duø n g phím + ñeå taê n g ñoä saù n g hoaë c phím - ñeå
giaû m ñoä saù n g.
Tính naê n g truy caä p tröï c tieá p :
Khi OSD khoâ n g hieå n thò treâ n maø n hình, nhaá n phím
+ hoaë c - ñeå ñieà u chænh ñoä saù n g.
Duø n g hieä u chænh ñoä töông phaû n cuû a maø n hình hieå n thò.
1. AÁ n phím Muï c Luï c (
2. Nhaá n phím - hoaë c + cho ñeá n khi maø n hình Contrast
(Ñoä töông phaû n ) hieå n thò.
3. Nhaá n phím Muï c Luï c (
ñeå môû maø n hình ñieà u chænh Contrast (Ñoä töông phaû n ).
4. Duø n g phím + ñeå taê n g ñoä töông phaû n hoaë c phím - ñeå
giaû m ñoä töông phaû n .
Page 8
).
)
).
)
8

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 153V

This manual is also suitable for:

Syncmaster 173v