Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

TECHNINIAI DUOMENYS
KROVIKLIS
įtampos diapazonas..........................................................................
greitos įkrovos krovimo srovė NiCd ............................................................
greitos įkrovos krovimo srovė NiMH ...........................................................
greitos įkrovos krovimo srovė Li-Ion .................................................
Įkrovos laikas NiCd (1,5 Ah) .......................................................apie
Įkrovos laikas NiMH (3,0 Ah) ......................................................apie
įkrovos laikas Li-Ion (3,0 Ah) ......................................................apie
Prietaiso svoris įvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką. .....
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant ..........................
LED
Režimas
Baterija
Žalia
Žalia
įdėta?
Parengties
įjungta...
išjungta
režimas
išjungta
Nustatymas
įjungta
išjungta
Įkrova
įjungta
mirksi
Visiškai įkrauta
įjungta
įjungta
Pastovi įkrova
įjungta...
įjungta...
išjungta
išjungta
Per karšta Per
įjungta...
išjungta
šalta
išjungta
Sugedusi
įjungta...
išjungta
išjungta
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir
instrukcijas. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir
reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite
sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS
Sunaudotų keičiamų akumuliatorių nedeginkite ir nemeskite į
buitines atliekas. AEG siūlo tausojantį aplinką sudėvėtų keičiamų
akumuliatorių tvarkymą, apie tai teiraukitės prekybos atstovo.
Keičiamų akumuliatorių nelaikykite kartu su metaliniais daiktais
(trumpojo jungimo pavojus).
Keičiamus „GBS" sistemos akumuliatorius kraukite tik „GBS"
sistemos įkrovikliais. Nekraukite kitų sistemų akumuliatorių.
Įkroviklyje gali būti kraunami šie akumuliatoriai:
Įtampa
akumuliatoriaus
vardinė
elementų
tipas
talpa
skaičius
12 V
B 12...R-serija
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R-serija
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R-serija
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R-serija
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R-serija
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R-serija
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-serija
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R-serija
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R-serija
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R-serija
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R-serija
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 2,0 Ah
46
LIETUVIŠKAI
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oranžinė
išjungta
mirksi
išjungta
išjungta
išjungta
išjungta
išjungta
18 V
L 18...R-serija
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-serija
≤ 6.0 Ah
Įkroviklyje negalima krauti pakartotinai neįkraunamų elementų.
Į įkroviklių keičiamiems akumuliatoriams įstatymui skirtą vamzdį
turi nepatekti jokios metalinės dalys (trumpojo jungimo pavojus).
Keičiamų akumuliatorių ir įkroviklių nelaikykite atvirai. Laikykite tik
sausoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės.
Nekiškite į prietaisą elektrai laidžių daiktų.
Nekraukite pažeistų keičiamų akumuliatorių, juos tuoj pat
pakeiskite.
Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso,
maitinimo kabelio, akumuliatoriaus bloko prailginimo kabelio ir
kištuko nėra pažeidimų ir senėjimo požymių. Pažeistas dalis
leidžiama taisyti tik specialistams.
Šio prietaiso naudoti arba valyti negali
10
12
asmenys, turintys fi zinę, jutiminę arba
15
dvasinę negalią arba neturintys
10
12
patirties ir žinių, nebent atsakingas
15
asmuo juos išmokytų saugiai elgtis su
3
4
prietaisu. Išvardytus asmenis būtina
prižiūrėti, kai jie naudojasi prietaisu.
5
5
Prietaisu negali naudotis vaikai.
Pietaisu nesinaudojant jį būtina laikyti
saugioje ir vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Įspėjimas! Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro
pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite įrankio,
keičiamo akumuliatoriaus arba įkroviklio į skysčius ir pasirūpinkite,
kad į prietaisus arba akumuliatorius nepatektų jokių skysčių.
Koroziją sukeliantys arba laidūs skysčiai, pvz., sūrus vanduo, tam
tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių,
gali sukelti trumpąjį jungimą.
Oranžinė
Raudona
NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ
Greituoju įkrovikliu galima įkrauti keičiamus AEG „GBS" sistemos
12 V...18 V akumuliatorius.
Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.
ELEKTROS TINKLO JUNGTIS
Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į
specifi kacijų lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą.
Konstrukcijos saugos klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus be
išjungta
išjungta
apsauginio kontakto.
AKUMULIATORIAI
išjungta
išjungta
Nauji keičiami akumuliatoriai savo pilną talpą įgyja po 4-5 įkrovos ir
išjungta
išjungta
iškrovos ciklų. Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus akumuliatorius
prieš naudojimą įkraukite.
išjungta
išjungta
Kad prietaisas kuo ilgiau veiktų, pasinaudoję juo, iki galo įkraukite
išjungta
išjungta
akumuliatorius.
Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją po
įjungta...
išjungta
atlikto įkrovimo iškart išimti iš įkroviklio.
išjungta
Bateriją laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkreipti dėmesį į šias
nuorodas: bateriją laikyti sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C
išjungta
įjungta...
temperatūrai. Baterijos įkrovimo lygis turi būti nuo 30 % iki 50 %.
išjungta
Baterija pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.
POŽYMIAI
5x2
Akumuliatorių įstačius į kroviklio krovimo skyrių, akumuliatorius yra
5x2
10 sekundes analizuojamas. Po to akumuliatorius automatiškai
5
imamas krauti.
5x2
Jei į įkroviklį įstatomas per šiltas arba per šaltas keičiamas
5x2
akumuliatorius (geltonas šviesos diodas mirksi), įkrova pradedama
automatiškai, kai tik keičiamas akumuliatorius įgauna krovimui
tinkamą temperatūrą. (0°C...50°C).
Įprastinis įkrovos laikas (1,4 Ah akumuliatoriui) yra apie 38 min.
Įkrovos laikas gali svyruoti priklausomai nuo akumuliatoriaus
temperatūros, reikiamo įkrovos kiekio ir akumuliatoriaus talpos.
Maksimaliai akumuliatoriaus naudingai talpai užtikrinti prietaisas,
kai akumuliatorius pilnai įsikrauna, persijungia į palaikomąjį
krovimo režimą (žalias šviesos diodas užgesta).
Jei žalia ir raudona LED lemputė tuo pačiu metu įsijungia ir
išsijungia, tokiu atveju arba iki galo neįstumta baterija, arba ji ar
įkroviklis yra sugedę. Saugumo sumetimais jokiu būdu toliau
krovikliu ir akumuliatoriumi nebesinaudokite ir pateikite juos
patikrinti AEG klientų aptarnavimo tarnybai.
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERVEŽIMAS
Ličio jonų akumuliatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl
pavojingų krovinių pervežimų.
Šiuos akumuliatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių
ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.
• Naudotojai šiuos akumuliatorius gali naudoti savo transporte be
jokių kitų sąlygų.
• Už komercinį ličio jonų akumuliatorių pervežimą atsako
ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių
pervežimo. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik
atitinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti
prižiūrimas.
Pervežant akumuliatorius būtina laikytis šių punktų:
• Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, įsitikinkite, kad kontaktai yra
apsaugoti ir izoliuoti.
• Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius pakuotės viduje
neslidinėtų.
• Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumuliatorius.
Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.
TECHNINIS APTARNAVIMAS
Pažeistą maitinimo kabelį turi pakeisti AEG klientų aptarnavimo
skyrius, nes tam reikalingi specialūs įrankiai.
Naudokite tik „AEG" priedus ir „AEG" atsargines dalis. Dalis, kurių
keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik „AEG" klientų
aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių
adresus brošiūroje).
Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifi kacijų lentelėje esantį
dešimtženklį numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai iš
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany, galima užsisakyti prietaiso surinkimo
brėžinius.
SIMBOLIAI
Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
Naudotų baterijų nedeginti.
Nekraukite pažeistų keičiamų akumuliatorių, juos tuoj
pat pakeiskite.
Elektros prietaisų, baterijų/akumuliatorių šalinti kartu
su buitinėmis atliekomis negalima.
Elektros prietaisus ir akumuliatorius reikia surinkti
atskirai ir atiduoti perdirbimo įmonei, kad būtų pašalinti
aplinkai saugiu būdu.
Vietos valdžios institucijose arba specializuotose
prekybos vietose pasidomėkite apie perdirbimo ir
surinkimo centrus.
Prietaisą galima naudoti tik patalpose, saugoti
prietaisą nuo lietaus.
Dviguba izoliacija
įdėti sprogdiklį vangus 3,15 A
T3.15A
CE ženklas
Nacionalinė atitikties žyma Ukrainoje
EurAsian atitikties ženklas.
LIETUVIŠKAI
47

Advertisement

Table of Contents
loading