Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

ŞARJ CIHAZI
TEKNIK VERILER
Gerilim aralığı ....................................................................................
Hızlı şarj akımı NiCd..........................................................................
Hızlı şarj akımı NiMH.........................................................................
Hızlı şarj akımı Li-Ion ........................................................................
Şarj süresi NiCd (1,5 Ah) ..................................................... yaklaşık
Şarj süresi NiMH (3,0 Ah) .................................................... yaklaşık
Şarj süresi Li-Ion (3,0 Ah) .................................................... yaklaşık
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre. ..........................................
Depolama sırasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı ..........................
LED
Modüs
Akü takılı
Yeşil
Yeşil
mıdır?
Duruş
başlangıç ...
bitiş
bitiş
Analiz
başlangıç
bitiş
Doldurma
başlangıç
yanıp sönme
Tamamen
başlangıç
başlangıç
dolduruldu
Muhafaza
başlangıç...
başlangıç ...
yüklemesi
bitiş
bitiş
Fazla sıcak fazla
başlangıç ...
bitiş
soğuk
bitiş
Arızalı
başlangıç
bitiş
.....bitiş
UYARI! Bütün güvenlik notlarını ve talimatları okuyunuz.
Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde
elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara
neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak üzere
saklayın.
GÜVENLIĞINIZ IÇIN TALIMATLAR
Kullanılmış kartuş aküleri ateşe veya ev çöplerine atmayın. AEG,
kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfi ye
edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkili
satıcınızdan bilgi alın.
Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa
devre tehlikesi).
GBS sistemli kartuş aküleri sadece GBS sistemli şarj cihazları ile
şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.
Bu şarj cihazı ile aşağıdaki kartuş aküler şarj edilebilir:
Gerilim
Akü tipi
Anma kapasitesi
Hücre sayısı
12 V
B 12....R-Serisi
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14....R-Serisi
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18....R-Serisi
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12....R-Serisi
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14....R-Serisi
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18....R-Serisi
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-Serisi
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14....R-Serisi
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14....R-Serisi
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14....R-Serisi
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18....R-Serisi
≤ 1,5 Ah
30
TÜRKÇE
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oranj
bitiş
yanıp
sönme
bitiş
bitiş
bitiş#bitiş
bitiş
bitiş
bitiş
18 V
L 18....R-Serisi
≤ 2,0 Ah
18 V
L 18....R-Serisi
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18....R-Serisi
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R-Serisi
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-Serisi
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-Serisi
≤ 6.0 Ah
Bu şarj cihazı ile şarj edilemeyen bataryalar şarj edilmemelidir.
Şarj cihazının kartuş akü yuvasına hiçbir şekilde metal parçalar
kaçmamalıdır (kısa devre tehlikesi).
Kartuş aküleri ve şarj cihazını açmayın ve sadece kuru yerlerde
saklayın. Neme ve ıslanmaya karşı koruyun.
Aletin içine iletken parçalar sokmayın.
Hasarlı kartuş aküleri şarj etmeyin, hemen değiştirin.
Her kullanımdan önce alet, bağlantı kablosu, uzatma kablosu ve
fi şin hasarlı olup olmadığını ve eskiyip eskimediğini kontrol edin.
Hasarlı parçaları sadece uzmanına onartın.
Bu cihaz, fi ziksel, duyusal veya
10
zihinsel yetenekleri yetersiz veya
12
tecrübe veya bilgi eksikliği olan
15
10
insanlar tarafından kullanılmaz veya
12
15
temizlenemez. Kendilerine yasalar
3
gereği güvenliklerinden sorumlu olan
4
bir kişi tarafından cihazın güvenli
5
şekilde kullanımının öğretilmiş olması
durumu hariçtir. Yukarıda belirtilen
insanlar, cihazı kullandıkları sırada
gözetim altında tutulmalıdır. Bu cihaz
çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Kullanılmadığında güvenli bir şekilde
ve çocukların erişemeyeceği bir yerde
muhafaza edilmelidir.
Oranj
Kırmızı
Uyarı! Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya
ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj
cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin
içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağartıcı
madde veya ağartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken
sıvılar kısa devreye neden olabilir.
KULLANIM
Hızlı şarj cihazı AEG'nun 12 V...18 V kartuş akülerini şarj eder.
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.
bitiş
bitiş
ŞEBEKE BAĞLANTISI
bitiş
bitiş
Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde
belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II'ye
girdiğinden alet koruyucu kontaksız prize de bağlanabilir.
AKÜ
bitiş
Yeni kartuş aküler ancak 4-5 şarj/deşarj işleminden sonra tam
kapasitelerine ulaşırlar. Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş
bitiş
bitiş
aküleri kullanmadan önce şarj edin.
Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için
başlangıç
bitiş
kullandıktan sonra tamamen doldurulması gerekir.
...bitiş
Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yükleme
yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gerekir.
bitiş
başlangıç....
bitiş
Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde:
Aküyü takriben 27°C'de kuru olarak depolayın.
Aküyü yükleme durumunun takriben % 30 - %50 olarak depolayın.
5
Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.
5x2
5x2
ÖZELLIKLER
5
Akünün yükleme cihazının kutusuna takılmasından sonra 10
5x2
saniye süre ile analizi yapılır. Akü bundan sonra yüklenir.
5x2
Çok sıcak veya çok soğuk bir kartuş akü şarj cihazına
yerleştirilecek olursa (sarı LED yanıp söner), kartuş akü kusursuz
şarj sıcaklığına eriştikten sonra şarj işlemi otomatik olarak başlar
(0°C...50°C).
Normal şarj süresi yaklaşık 38 dakikadır (1,4 Ah akülerde). Şarj
süresi akü sıcaklığına, gerekli şarj miktarına ve akü kapasitesine
göre değişebilir.
Kartuş akü tam olarak şarj olunca şarj cihazı, akü kapasitesinden
azami ölçüde yararlanmak üzere dengeleme şarjına geçer (yeşil
LED söner).
LED ışıkları yeşil ve kırmızı olarak yavaş yavaş aynı zamanda
yanıp sönerse akü ya tamamen itilmiştir veya aküde veya dolum
cihazında bir hata var demektir. Güvenlik nedenleriyle hemen şarj
cihazı ile aküyü işlemeden alın ve yetkili bir AEG Müşteri Servsine
kontrol ettirin.
LITYUM IYON PILLERIN TAŞINMASI
Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki yasal
hükümler tabidir.
Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve
hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.
• Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın
karayoluyla taşıyabilirler.
• Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı
için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk
hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel
tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir
refakatçilik altında gerçekleştirilmek zorundadır.
Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir:
• Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve
izole edilmiş olmasını sağlayınız.
• Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz.
• Hasarlı veya akmış pillerin taşınması yasaktır.
Ayrıca bilgiler için nakliye şirketinize başvurunuz.
BAKIM
Eğer şebeke bağlantı kablosu hasar görürse, özel aletler gerekli
olduğundan, bunun bir AEG müşteri servisi tarafından
değiştirilmesi şarttır.
Sadece Milwauke aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl
değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwauke
müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne
dikkat edin).
Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip
etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi koşuluyla müşteri
servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden
istenebilir.
SEMBOLLER
Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
dikkatli biçimde okuyun.
Değiştirilebilir aküleri (kartuş aküleri) ateşe atmayın.
Hasarlı kartuş aküleri şarj etmeyin, hemen değiştirin.
Elektrikli cihazların, pillerin/akülerin evsel atıklarla birlikte
bertaraf edilmesi yasaktır.
Elektrikli cihazlar ve aküler ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye
zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme
tesisine götürülmelidirler.
Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm tesisleri ve
atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.
Bu alet sadece kapalı mekânlarda kullanılmaya
uygundur, yağmur altında bırakmayın
Korumaya karşı izole edilmiştir
3,15 A yavaş atan sigorta
T3.15A
CE işareti
Ulusal uygunluk işareti Ukrayna
EurAsian Uyumluluk işareti
TÜRKÇE
31

Advertisement

Table of Contents
loading