Download  Print this page

Technische Gegevens - AEG BL 1218 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

TECHNISCHE GEGEVENS

ACCU-LADER
Spanningsbereik ...............................................................................
Laadstroom bij snelladen NiCd.........................................................
Laadstroom bij snelladen NiMH........................................................
Laadstroom bij snelladen Li-Ion........................................................
Laadtijd NiCd (1,5 Ah) ..................................................................ca.
Laadtijd NiMH (3,0 Ah) .................................................................ca.
Laadtijd Li-Ion (3,0 Ah) .................................................................ca.
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 .................................
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het laden......................
LED
Modus
Accu
Groen
Groen
geplaatst?
Standby
aan...uit
uit
Analyse
aan
uit
Laden
aan
knipperen
Volledig
aan
aan
opgeladen
Behoudslading
aan...uit
aan...uit
Te warm Te koud
aan...uit
uit
Defect
aan...uit
uit
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig
gebruik.
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt
namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's.
Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren
(kortsluitingsgevaar!) .
Wisselakku's van het Akku-Systeem GBS alléén met laadapparaten
van het Akku-Systeem GBS laden. Geen akku's van andere systemen
laden.
Met het laadapparaat kunnen de volgende wisselakku's worden gelade
Spanning
Type akku
Kapaciteit
Aantal cellen
12 V
Type B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Type B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Type B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
Type M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Type M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Type M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
Type L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Type L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
Type L 14...R
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
Type L 14...R
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
Type L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 3,0 Ah
5x2
18 V
Type L 18...R
≤ 4,0 Ah
5x2
18 V
Type L 18...R
≤ 2.5 Ah
18
NEDERLANDS
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oranje
uit
knipperen
uit
uit
uit
uit
uit
18 V
Type L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 6.0 Ah
Laadapparaat mogen géén niet-oplaadbare akku's worden geladen.
In de wisselakku-opnameschacht van het laadapparaat mogen géén
metaaldeeltjes komen (kortsluitingsgevaar ! ).
Wisselakku's en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes
opslaan. Tegen vocht beschermen.
Dus nooit stroomgeleidende voorwerpen in het apparaat steken.
Nooit beschadigde akku's opladen, deze direkt vervangen.
Voor alle ombouw- of onderhoudswerkzaamheden, de stekker uit de
wandkontaktdoos nemen.
Dit apparaat mag niet door personen
gereinigd of bediend worden die over
verminderde lichamelijke, sensorische of
10
12
geestelijke vermogens resp. gebrekkige
15
ervaring of kennis beschikken, tenzij ze
10
12
door een wettelijk voor hun veiligheid
15
verantwoordelijke persoon werden
3
4
geïnstrueerd in de veilige omgang met
het apparaat. De hierboven genoemde
5
5
personen mogen het apparaat alleen
onder toezicht gebruiken. Dit apparaat
5
hoort niet thuis in kinderhanden. Als het
apparaat niet gebruikt wordt, moet het
dan ook buiten de reikwijdte van
kinderen worden bewaard.
Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële
schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de
wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoff en en
waarborg dat geen vloeistoff en in de apparaten en accu's kunnen
dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoff en zoals zout water,
bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die
bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.
Oranje
Rood
VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
Het snellaadapparaat is geschikt voor het opladen van AEG System
GBS wisselakku's van 12 V...18 V.
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals
aangegeven.
NETAANSLUITING
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het
typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook
uit
uit
mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is
ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.
uit
uit
AKKU
uit
uit
Nieuwe wisselakku's bereiken hun volle kapaciteit na 4-5 laad-/
ontlaadcycli. Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik
uit
uit
altijd naladen.
Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik
uit
uit
volledig opgeladen worden.
Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na
aan...uit
uit
het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.
uit
aan...
Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:
uit
accu bij ca. 27 °C droog bewaren.
accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.
accu om de 6 maanden opnieuw opladen.
5x2
5x2
KENMERKEN
Nadat u de accu in de invoerschacht van het laadtoestel hebt
geplaatst, wordt de accu 10 seconden lang geanalyseerd. Vervolgens
wordt de accu automatisch geladen.
Wanneer een te warme of te koude accu in de lader wordt gestoken
(geel lampje fl ikkert), wordt de accu automatisch geladen zodra hij de
correcte laadtemperatuur heeft bereikt (0°C...50°C).
De standaard oplaadtijd is ongeveer 38 min. (1,4 Ah). De oplaadtijd
varieert afhankelijk van de temperatuur van de batterij, de benodigde
lading en het soort batterijpak dat wordt opgeladen.
Zodra de accu volledig is geladen, schakelt de lader op bewaarladen
om de volledige accu-capaciteit te behouden (groen lampje is
uitgeschakeld).
"Als de groene en de rode led tegelijkertijd langzaam aan en uit gaan,
is of de accu niet correct geplaatst of er is een storing in de accu of het
laadtoestel opgetreden. Uit veiligheidsgronden lader en accu direct
buiten bedrijf stellen
en bij een offi cieel AEG servicecentrum laten testen."
TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S
Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het
transport van gevaarlijke goederen.
Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en
internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.
• Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg
transporteren.
• Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door
expeditiebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het
transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen
en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet
vakkundig worden begeleid.
Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht
worden genomen:
• Waarborg ter vermijding van kortsluitingen dat de contacten
beschermd en geïsoleerd zijn.
• Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
• Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden
getransporteerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrijf.
ONDERHOUD
Wanneer de netaanluitleiding is beschadigd, mag het uitsluitend
vervangen worden door een reparatie bedrijf aangewezen door de
fabrikant, aangezien speciaal gereedschap nodig is.
Gebruik uitsluitend AEG toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven,
neem dan contact op met een offi cieel AEG servicecentrum (zie onze
lijst met servicecentra).
Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje
is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar
bij: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLEN
Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de
machine in gebruik neemt.
Accu's nimmer in vuur werpen.
Nooit beschadigde akku's opladen, deze direkt
vervangen.
Elektrische apparaten, batterijen en accu's mogen niet
via het huisafval worden afgevoerd.
Elektrische apparaten en accu's moeten gescheiden
worden verzameld en voor een milieuvriendelijke
afvoer worden afgegeven bij een recyclingbedrijf.
Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar
naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.
Het apparaat is alléén geschikt voor toepassing in
ruimtes, apparaat niet aan regen blootstellen.
Randgeaard
3,15 A trage zekering
T3.15A
CE-keurmerk
Nationaal symbool van overeenstemming Oekraïne
EurAsian-symbool van overeenstemming.
NEDERLANDS
19

Advertisement

Table of Contents
loading