Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ðåñéï÷Þ ôÜóçò ....................................................................................
Ñåýìá ôá÷õöüñôéóçò NiCd ................................................................
Ñåýìá ôá÷õöüñôéóçò NiMH ...............................................................
Ñåýìá ôá÷õöüñôéóçò Li-Ion ...............................................................
×ñüíïò öüñôéóçò NiCd (1,5 Ah) .................................... ðåñßðïõ
×ñüíïò öüñôéóçò NiMH (3,0 Ah) ................................... ðåñßðïõ
×ñüíïò öüñôéóçò Li-Ion (3,0 Ah) ................................... ðåñßðïõ
Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2003 .............................
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση ............
LED
Λειτουργία
Μπαταρία
Πράσινο
Πράσινο
τοποθετημένη
Standby
on...off
off
Ανάλυση
on
off
Φόρτιση
on
αναβοσβήνει
Πλήρως
on
on
φορτισμένη
Φόρτιση
on...off
on...off
διατήρησης
Πολύ ζεστή
on...off
off
Πολύ κρύα
Βλάβη
on...off
off
ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες
χρήσεως. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς
τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε
μελλοντική χρήση.
ÅÉÄÉÊÅÓ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ
Ìçí ðåôÜôå ôéò ìåôá÷åéñéóìÝíåò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò óôç öùôéÜ Þ óôá ïéêéáêÜ
áðïññßììáôá. Ç AEG ðñïóöÝñåé ìéá áðüóõñóç ôùí ðáëéþí áíôáëëáêôéêþí
ìðáôáñéþí óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ñùôÞóôå
ðáñáêáëþ ó÷åôéêÜ óôï åéäéêü êáôÜóôçìá ðþëçóçò.
Ìçí áðïèçêåýåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò ìáæß ìå ìåôáëëéêÜ áíôéêåßìåíá
(êßíäõíïò âñá÷õêõêëþìáôïò).
Öïñôßæåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò ôïõ óõóôÞìáôïò GBS ìüíï ìå öïñôéóôÝò
ôïõ óõóôÞìáôïò GBS. Ìç öïñôßæåôå ìðáôáñßåò áðü Üëëá óõóôÞìáôá.
Ìå ôï öïñôéóôÞ ìðïñïýí íá öïñôéóôïýí ïé áêüëïõèåò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò:
ÔÜóç
Ôýðïò
ÏíïìáóôéêÞ
Áñéèìüò
ìðáôáñßáò
÷ùñçôéêüôçôá
óôïé÷åßùí
 1,5 Ah
12 V
ÓåéñÜ B 12...R
 1,5 Ah
14,4 V
ÓåéñÜ B 14...R
 2,0 Ah
18 V
ÓåéñÜ B 18...R
 3,0 Ah
12 V
ÓåéñÜ M 12...R
 3,0 Ah
14,4 V
ÓåéñÜ M 14...R
 3,0 Ah
18 V
ÓåéñÜ M 18...R
12 V
ÓåéñÜ L 12...R
≤ 1,5 Ah
 2,0 Ah
14,4 V
ÓåéñÜ L 14...R
 3,0 Ah
14,4 V
ÓåéñÜ L 14...R
 4,0 Ah
14,4 V
ÓåéñÜ L 14...R
 1,5 Ah
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
 2,0 Ah
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
 3,0 Ah
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
 4,0 Ah
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
≤ 2.5 Ah
28
ÅËËÇNÉÊÁ
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Πορτοκαλί
off
αναβοσβήνει
off
off
off
off
off
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
ÓåéñÜ L 18...R
≤ 6.0 Ah
Ìå ôï öïñôéóôÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá öïñôéóôïýí ìç öïñôéæüìåíåò ìðáôáñßåò.
Óôç èÞêç õðïäï÷Þò ôùí áíôáëëáêôéêþí ìðáôáñéþí ôïõ öïñôéóôÞ äåí åðéôñÝðåôáé
íá öèÜíïõí ìåôáëëéêÜ áíôéêåßìåíá (êßíäõíïò âñá÷õêõêëþìáôïò).
Ìçí áíïßãåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò êáé ôïõò öïñôéóôÝò êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå
ãéá áðïèÞêåõóç ìüíï óôåãíïýò ÷þñïõò. Ðñïóôáôåýåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò
ìðáôáñßåò êáé ôïõò öïñôéóôÝò áðü ôçí õãñáóßá.
Ìçí ðéÜíåôå ôç óõóêåõÞ ìå áíôéêåßìåíá, ðïõ åßíáé êáëïß áãùãïß ôïõ ñåýìáôïò.
Ìç öïñôßæåôå êáìßá êáôåóôñáììÝíç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá, áëëÜ áíôéêáèéóôÜôå
ôçí áìÝóùò.
Ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç åëÝã÷åôå ôç óõóêåõÞ, ôï êáëþäéï óýíäåóçò, ôï êáëþäéï
åðÝêôáóçò (ìðáëáíôÝæá), ôï ðáêÝôï ôùí ìðáôáñéþí êáé ôï öéò ãéá ôõ÷üí æçìéÜ êáé
ãÞñáíóç. ÁíáèÝôåôå ôçí åðéóêåõÞ ôùí êáôåóôñáììÝíùí åîáñôçìÜôùí ìüíï ó' Ýíáí
åéäéêåõìÝíï ôå÷íßôç.
Η χρήση και ο καθαρισμός αυτού του
εργαλείου δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται
10
από άτομα με μειωμένες σωματικές και
12
15
διανοητικές ικανότητες και αισθητικές
10
δεξιότητες ή/και άτομα με ελλιπή εμπειρία και
12
15
γνώση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του
3
4
εκτός και αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη
4x2
ατόμων που είναι νομικά υπεύθυνα για την
4x2
5
ασφάλειά τους. Τα παραπάνω άτομα πρέπει
5
5x2
να επιβλέπονται κατά τη χρήση του εν λόγω
5x2
5
εργαλείου. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για
παιδιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει όταν δεν
χρησιμοποιείται να φυλάσσεται σε ασφαλές
μέρος μακριά από παιδιά.
Προειδοποίηση! Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω
βραχυκυκλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βυθίζετε το
εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και να
φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές.
Διαβρωτικές ή αγώγιμες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές
ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
×ÑÇÓÇ ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÏ ÓÊÏÐÏ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÕ
Πορτοκαλί
Κόκκινο
Ï ôá÷õöïñôéóôÞò öïñôßæåé ôéò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò AEG ôïõ óõóôÞìáôïò GBS
áðü 12 V...18 V.
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï óýìöùíá ìå ôïí
áíáöåñüìåíï óêïðü ðñïïñéóìïý.
ÓÕÍÄÅÓÇ ÓÔÏ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ
ÓõíäÝåôå ìüíï óå ìïíïöáóéêü åíáëëáóóüìåíï ñåýìá êáé ìüíï óå ôÜóç äéêôýïõ
üðùò áíáöÝñåôáé óôçí ðéíáêßäá ôå÷íéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí. Ç óýíäåóç åßíáé åðßóçò
åöéêôÞ óå ðñßæåò ÷ùñßò ðñïóôáóßá åðáöÞò, äéüôé õðÜñ÷åé ìéá äïìÞ ôçò êáôçãïñßáò
ðñïóôáóßáò II .
off
off
off
off
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
off
off
Ïé íÝåò áíôáëëáêôéêÝò ìðáôáñßåò öèÜíïõí óôçí ðëÞñç ÷ùñçôêüôçôÜ ôïõò ìåôÜ
áðü 4-5 êýêëïõò öüñôéóçò êáé åêöüñôéóçò. Åðáíáöïñôßæåôå ôéò áíôáëëáêôéêÝò
off
off
ìðáôáñßåò ðïõ äåí Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðñéí ôç
÷ñÞóç.
off
off
Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν
πλήρως.
on...off
off
Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση
οφείλουν να αφαιρεθούν από το φορτιστή.
off
on...off
Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών:
Αποθηκεύετε τη μπαταρία περ. στους 27°C σε στεγνό χώρο.
5x2
Αποθηκεύετε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης.
5x2
Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.
×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας στην υποδοχή φόρτισης της συσκευής
φόρτισης η μπαταρία υφίσταται μια ανάλυση για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια
αρχίζει αυτόματα η διαδικασία της φόρτισης.
ÅÜí ôïðïèåôçèåß ìéá ðïëý æåóôÞ Þ ìéá ðïëý êñýá áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá óôï
öïñôéóôÞ (ç êßôñéíç (LED) áíáâïóâÞíåé), ç äéáäéêáóßá ôçò åðáíáöüñôéóçò áñ÷ßæåé
áõôüìáôá, ìüëéò ç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá áðïêôÞóåé ôç óùóôÞ èåñìïêñáóßá
åðáíáöüñôéóçò (0°C...50°C).
Ï êáíïíéêüò ÷ñüíïò åðáíáöüñôéóçò áíÝñ÷åôáé ðåñßðïõ óôá 38 ëåðôÜ (óôçí 1,4 Ah
ìðáôáñßá). Ï ÷ñüíïò åðáíáöüñôéóçò ìðïñåß íá äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôç
èåñìïêñáóßá ôçò ìðáôáñßáò, ôçí áðáéôïýìåíç ðïóüôçôá åðáíáöüñôéóçò êáé ôç
÷ùñçôéêüôçôá ôçò ìðáôáñßáò.
¼ôáí ç áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá öïñôéóôåß ðëÞñùò, ç óõóêåõÞ ðåñíÜ óôç
ëåéôïõñãßá ôçò öüñôéóçò äéáôÞñçóçò, óôç ìÝãéóôç ùöÝëéìç ÷ùñçôéêüôçôá ôçò
ìðáôáñßáò (ç ðñÜóéíç öùôïäßïäïò (LED) óâçóôÞ).
Εάν πράσινη και κόκκινη LED ανάβουν και σβήνουν ταυτόχρονα αργά, τότε ή η
μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή υπάρχει σφάλμα στη μπαταρία ή στη
συσκευή φόρτισης. Για λόγους ασφαλεάις ρέπει να σταματήσει αμέσως η λειτουργία
της συσκευής φόρτισης και του συσσωρευτή και να ελεγχθούν από συνεργείο
εξυπηρέτησης πελατών της AEG.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων
για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους
τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.
• Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περαιτέρω
απαιτήσεις.
• Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από εταιρείες μεταφορών
υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά
επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προετοιμασίες αποστολής και η μεταφορά
πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα. Η
συνολική διαδικασία συνοδεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τα εξής:
• Φροντίστε τα σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να
αποφευχθούν βραχυκυκλώματα.
• Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να
μη γλιστρά.
• Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν
επιτρέπεται.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μετάφορων.
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
ÅÜí ôï êáëþäéï óýíäåóçò óôï çëåêôñéêü äßêôõï åßíáé êáôåóôñáììÝíï, ðñÝðåé íá
áíôéêáôáóôáèåß ó' Ýíá êÝíôñï óÝñâéò ôçò AEG, åðåéäÞ ãé' áõôÞí ôçí åñãáóßá åßíáé
áðáñáßôçôá åéäéêÜ åñãáëåßá.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ðñüóè. åîáñôÞìáôá AEG êáé áíôáëëáêôéêÜ AEG. Êáôáóê.
ôìÞìáôá, ðïõ ç áëëáãÞ ôïõò äåí ðåñéãñÜöåôáé, áíôéêáèéóôþíôáé óå ìéá ôå÷íéêÞ
õðïóôÞñéîç ôçò AEG (âëÝðå öõëëÜäéï åããýçóç/ äéåõèýíóåéò ôå÷íéêÞò
õðïóôÞñéîçò).
¼ôáí ÷ñåéÜæåôáé, ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå Ýíá ó÷Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ôçò
óõóêåõÞò, äßíïíôáò ôïí ôýðï ôçò ìç÷áíÞò êáé ôï äåêáøÞöéï áñéèìü óôçí ðéíáêßäá
éó÷ýïò, áðü ôï êÝíôñï óÝñâéò Þ áðåõèåßáò áðü ôç ößñìá Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany .
ÓÕÌÂÏËÁ
Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από
την έναρξη λειτουργίας.
Μη ρίχνετε στη φωτιά τους μεταχειρισμένους συσσωρευτές.
Μη φορτίζετε καμία κατεστραμμένη ανταλλακτική μπαταρία,
αλλά αντικαθιστάτε την αμέσως.
Ηλεκτρικά μηχανήματα, μπαταρίες/συσσωρευτές δεν
επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσσωρευτές συλλέγονται
ξεχωριστά και παραδίδονται προς ανακύκλωση με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον σε επιχείρηση επεξεργασίας
απορριμμάτων.
Ενημερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους
εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής
απορριμμάτων.
Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο σε εσωτερικούς
χώρους, μην εκθέσετε τη συσκευή στη βροχή.
Με προστατευτική μόνωση
Ασφάλεια αργό χτύπημα 3,15 A
T3.15A
Σήμα συμμόρφωσης CE
Εθνικό σήμα πιστότητας Ουκρανία
EurAsian σήμα πιστότητας.
ÅËËÇNÉÊÁ
29

Advertisement

Table of Contents
loading