Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKE DATA
Spenningsområde ............................................................................
Ladestrøm hurtiglading NiCd ............................................................
Ladestrøm hurtiglading NiMH ...........................................................
Ladestrøm hurtiglading Li-Ion ...........................................................
Ladetid NiCd (1,5 Ah) ...................................................................ca.
Ladetid NiMH (3,0 Ah) ..................................................................ca.
Ladetid Li-Ion (3,0 Ah) .................................................................ca.
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003 ....................................
Anbefalt omgivelsestemperatur under opplading .............................
LED
Modus
Batteri
Grønn
Grønn
tilkoblet?
Standby
av...på
av
Analyse
av
Lading
blinker
Fullt oppladet
ein
Vedlikeholds
på...av
på...av
lading
For varmt For
på...av
av
kaldt
Defekt
på...av
av
OBS! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger.
Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående
anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige
skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER
Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet.
AEG tilbyr en miljøriktig deponering av gamle vekselbatterier;
vennligst spør din fagforhandler.
Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander
(kortslutningsfare).
Vekselbatterier av systemet GBS skal kun lades med lader av
systemet GBS. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.
Følgende vekselbatterier kan lades opp med laderen:
Spenning
Batterityp
Nominell kapasitet
Antall celler
12 V
B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 3,0 Ah
5x2
18 V
L 18...R
≤ 4,0 Ah
5x2
18 V
L 18...R
≤ 2.5 Ah
22
NORSK
LADER
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oransje
av
blinker
av
av
av
av
av
18 V
L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 6.0 Ah
Batterier som ikke kan lades opp må ikke lades med laderen.
Metalldeler må ikke komme inn i innskyvningssjakten for
vekselbatterier på ladere (kortslutningsfare).
Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørre
rom. Beskyttes mot fuktighet.
Ikke grip inn i apparatet med strømledende gjenstander.
Ikke lad opp skadete vekselbatterier, men skift dem ut straks.
Kontroller apparat, tilkoplingsledning, akkupack skjøteledning og
støpsel for skader og aldring før bruk. La en fagmann reparere
skadete deler.
Dette apparatet skal ikke betjenes eller
rengjøres av personer som har
innskrenket kroppslige, sensoriske
10
12
eller psykiske evner, hhv. som har
15
10
manglende erfaring eller kunnskap,
12
15
dersom de ikke har blitt instruert om
3
sikker omgang av apparatet av en
4
person som er juridisk ansvarlig for
5
deres sikkerhet. Ovenfor nevnte
5
personer skal overvåkes ved bruk av
5
apparatet. Barn skal hverken bruke,
rengjøre eller leke seg med dette
apparatet. Derfor skal det når det ikke
brukes oppbevares på en sikker plass
utenfor barns rekkevidde.
Advarsel! For å unngå fare for en brann forårsaket av en
kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det
forhindres at batteripakken eller laderen dyppes i væsker og også
sørges for at ingen væsker kan kommer inn i apparatene eller
batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse
kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder
Oransje
Rød
blekemidler kan forårsake en kortslutning.
FORMÅLSMESSIG BRUK
Hurtigladeren lader opp AEG-vekselbatterier av systemet GBS fra
12 V...18 V.
Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.
NETTILKOPLING
Skal bare tilsluttes enfasevekselstrøm og bare til den på skiltet
angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten jordet kontakt
av
av
er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse II er forhanden.
av
av
BATTERIER
av
av
Nye vekselbatterier når sin fulle kapasitet etter 4-5 lade- og
utladesykler. Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal
aus
av
etterlades før bruk.
For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk.
av
av
For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter
oppladning taes ut av laderen.
på...av
av
Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:
Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.
Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%.
av
på...av
Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.
KJENNETEGN
5x2
Etter at batteriet er lagt inn i sjakten på ladeapparatet blir det
5x2
analysert i 10 sekunder. Deretter blir batteriet ladet automatisk.
Hvis et for varmt eller for kaldt vekselbatteri blir satt inn i laderen
(gul lampe blinker), begynner ladeprosessen automatisk så snart
batteriet har nådd den riktige ladetemperaturen (0°C...50°C).
Normal ladetid er ca. 38 min (ved 1,4 Ah batteri). Ladetiden kan
variere alt etter batteritemperatur, nødvendig lademengde og
batterikapasitet.
Når vekselbatteriet er fullstendig oppladet, kobler apparatet om til
vedlikeholdslading for å oppnå størst mulig nyttbar batterikapasitet
(den grønne lampen slukkes).
Slår seg den grønne og røde LEDen samtidig sakte av og på er
batteriet ikke riktig tilkoblet eller det er en feil ved batteriet eller
laderen. Av sikkerhetsgrunner må batteriet og laderen øyeblikkelig
bli tatt ut av bruk og bli kontrollert av AEG kundeservice.
TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI
Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om
transport av farlig gods.
Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale,
nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.
• Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten
reglementering.
• Den kommersielle transport av Litium-ion-batterier av
spedisjonsfi rma faller under bestemmelsene om transport av
farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal
utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolert til
dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.
Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:
• Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå
kortslutninger.
• Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og
tilbake.
• Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.
Ta kontakt med spedisjonsfi rma for ytterlige henvisninger.
VEDLIKEHOLD
Når nettledningen er skadet må den skiftes ut av kundeservice for
AEG, fordi det er nødvendig med spesialverktøy.
Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter der
utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice
(se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet hos
din kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Oppgi
maskintype og det tisifrete nummeret på typeskiltet.
SYMBOLER
Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas
i bruk.
Brenn aldri opp oppladbare batteri.
Ikke lad opp skadete vekselbatterier, men skift dem ut
straks.
Elektriske apparater, batterier/oppladbare batterier
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Elektriske og elektroniske apparater og oppladbare
batterier skal samles separat og leveres til miljøvennlig
deponering hos en avfallsbedrift.
Informer deg hos myndighetene på stedet eller hos din
fagforhandler hvor det fi nnes recycling bedrifter og
oppsamlingssteder.
Apparatet er kun egnet for bruk innendørs, det må ikke
utsettes for regn.
Beskyttelsesisolert
3,15 A treg sikring
T3.15A
CE-tegn
Nasjonalt Konformitetstegn Ukraina
EurAsian Konformitetstegn.
NORSK
23

Advertisement

Table of Contents
loading