Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ АПАРАТ ЗА ПОЛНЕЊЕ
Скала на волтажа ...........................................................................
Тек на брзо полнење NiCd .............................................................
Тек на брзо полнење NiMH .............................................................
Тек на брзо полнење Li-Ion .............................................................
Време потребно за полнење на батеријата NiCd (1,5 Ah) ..................околу
Време потребно за полнење на батеријата NiMH (3,0 Ah) ................околу
Време потребно за полнење на батеријата Li-Ion (3,0 Ah) .............околу 5
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2003 .................................
Препорачана температура на околината при полнење ...............
LED
Режим
Батерија
Зелено
Зелено
ставена ?
Стендбај
вкл...искл
искл
Анализа
вкл
искл
Полнење
вкл
трепка
Наполнето
вкл
вкл
Полнење за
вкл...искл
вкл...искл
одржување
Премногу топло
вкл...искл
искл
Премногу
ладно
Дефект
вкл...искл
искл
ВНИМАНИЕ! Прочитајте ги безбедносните напомени и упатства.
Заборавање на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции
можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.
Сочувајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Не ги оставајте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги.
Дистрибутерите на АЕГ ги собираат старите батерии, со што ја штитат
нашата околина.
Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (ризик од краток спој).
Користете исклучиво Систем GBS за полнење на батерии од GBS систем.
Не користете батерии од друг систем.
Следните батерии може да се полнат со овој полнач:
волтажни
јачина на
број на келии
на батерија
батерија
(на резервна
батерија)
12 V
B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 6.0 Ah
56
МАКЕДОНСКИ
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Портокалово
искл
трепка
искл
искл
искл
искл
искл
Со овој полнач не се обидувајте да полните батерии кои не се напојуваат.
Метални парчиња не смеат да навлезат во делот за полнење на батерија
(ризик од краток спој).
Не ги отворајте насилно батериите и полначите, и чувајте ги само на суво
место. Чувајте ги постојано суви.
Не го допирајте алатот со предмети кои се проводници на струја.
Не полнете оштетените батерии. Заменете ги со нови.
Пред употреба проверете ја машината, кабелот и приклучокот од било
какви оштетувања или замор на материјалот. Поправките треба да бидат
спроведувани исклучиво од овластени сервисери.
Овој апарат не смее да се опслужува или
чисти од страна на лица кои што
располагаат со намалени телесни, сензорни
или душевни способности односно
10
недостаток на искуство или знаење, освен
12
ако не биле обучени за безбедно
15
10
опходување со апаратот од страна на лице
12
15
кое што е според законот одговорно за
3
нивната безбедност. Горе наведените лица
4
4x2
треба да се набљудуваат при употреба на
4x2
5
апаратот. На апаратот не му е место крај
5
5x2
деца. Затоа при негова неупотреба
5x2
5
5x2
5x2
апаратот треба да се чува безбедно и вон
дофат на деца.
Предупредување! За да избегнете опасноста од пожар, од наранувања
или од оштетување на производот, коишто ги создава краток спој, не ја
потопувајте во течност алатката, заменливата батерија или полначот и
пазете во уредите и во батериите да не проникнуваат течности. Корозивни
или електроспроводливи течности, како солена вода, одредени хемикалии,
избелувачки препарати или производи кои содржат избелувачки
супстанции, можат да предизвикаат краток спој.
СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА
Брзиот полнач може да полни AEG батерии од 12 до 18 В.
Портокалово
Црвено
Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за
нормална употреба.
ГЛАВНИ ВРСКИ
Да се спои само за една фаза АС коло и само на главниот напон наведен
на плочката. Можно е исто така и поврзување на приклучок без
заземјување доколку изведбата соодветствува на безбедност од 2 класа.
БАТЕРИИ
Нови комплети батерии постигнуваат целосен капацитет по 4-5 циклуса на
искл
искл
полнење и празнење. Подолг период неупотребувани комплети батерии да
се наполнат пред употреба.
искл
искл
За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по
искл
искл
употреба.
искл
искл
За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба
да бидат извадени од апаратот за полнење на батериите.
искл
искл
Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот
вкл...искл
искл
да се чува на температура од приближно 27°C и на суво место.
Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на
наполнетост.
Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.
искл
вкл...
искл
КАРАКТЕРИСТИКИ
Кога батеријата ке се намести во рамката на полначот, батеријата ќе се
анализира околу 10 секунди. Потоа батеријата автоматски ќе се наполни.
Кога премногу жешки или ладни батерии се поставени во полначот (трепка
жолта светилка) тој автоматски ќе започне да ги полни истите откако ќе ја
постигнат дооветната температура за напојување (0-50оС).
Вообичаено времето за полнење е околу 38 минути 1.4Аh). Времето за
напојување варира зависно од температурата на батериите, потребното
напојување и типот на батериите кои се полнат.
Штом полнењето е завршено, полначот се префрла на ,,лесно,, полнење да
се постигне целосен капацитет (зелената сијаличка е исклучена)
Доколку зелената и црвената ЛЕД се вклучуваат и исклучуваат
истовремено, во тој случај или батеријата не е целосно внесена или постои
грешка кај батеријата или кај апаратот за полнење. Од безбедносни
причини не го користете полначот и батеријата, и веднаш однесете ги на
проверка кај овластениот АЕГ сервис.
ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ
Литуим-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на
опасни материи.
Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните,
националните и меѓународните прописи и одредби.
• Потрошувачите на овие батерии може да вршат непречен патен
транспорт на истите.
• Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерии од страна на
шпедитерски претпријатија подлежни на одредбите за транспорт на
опасни материии. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги
вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да
биде стручно надгледуван.
При транспортот на батерии треба да се внимава на следното:
• Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со
цел да се избегнат кратки споеви.
• Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната
амбалажа.
• Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерии.
За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско
претпријатие.
ОДРЖУВАЊЕ
Доколку кабелот за напојување е оштетен, мора да се замени исклучиво во
специјализираните продавници препорачани од производителот, бидејки се
потребни алати специјално за таа намена.
Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку некои од
компонентите кои не се опишани треба да бидат заменети, Ве молиме
контактирајте ги сервисните агенти на AEG (консултирајте ја листата на
адреси).
Доколку е потребно можно е да биде набавен детален приказ на алатот. Ве
молиме наведете го бројот на артиклот како и типот на машина кој е
отпечатен на етикетата и порачајте ја скицата кај локалниот застапник или
директно кај: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany.
СИМБОЛИ
Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете
внимание на упатствата за употреба.
Не го горете искористениот батерискиот сколоп.
Не полнете оштетените батерии. Заменете ги со
нови.
Електричните апарати и батериите што се полнат
не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад.
Електричните апарати и батериите треба да се
собираат одделно и да се однесат во соодветниот
погон заради нивно фрлање во склад со начелата
за заштита на околината.
Информирајте се кај Вашите местни служби или кај
специјализираниот трговски претставник, каде има
такви погони за рециклажа и собирни станици.
Овој алат е исклучиво за внатрешна употреба.
Никогаш не го изложувајте алатот на дожд.
Заштитна изолација
3,15 A бавно удар осигурач
T3.15A
СЕ-знак
Национален конформитетски знак за Украина
EurAsian (Евроазиски) знак на конформитет.
МАКЕДОНСКИ
57

Advertisement

Table of Contents
loading