Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

NABÍJEČKY
TECHNICKÁ DATA
Rozsah napětí ...................................................................................
Nabíjecí proud rychlonabíjení NiCd ..................................................
Nabíjecí proud rychlonabíjení NiMH .................................................
Nabíjecí proud rychlonabíjení Li-Ion .................................................
Doba nabíjení NiCd (1,5 Ah) .......................................................cca.
Doba nabíjení NiMH (3,0 Ah) ......................................................cca.
Doba nabíjení Li-Ion (3,0 Ah) ......................................................cca.
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 .....................
Doporučená okolní teplota při nabíjení .............................................
LED
Modus
Akumulátor
zelená
zelená
vložený ?
Pohotovostní
zapnutý...
vypnutýs
režim
vypnutý
Analýza
zapnutá
vypnutá
Nabíjení
zapnuté
bliká
Úplně nabitá
zapnuto
zapnuto
Udržovací
vypnuto...
zapnuto...
dobíjení
zapnuto
vypnuto
Příliš teplé příliš
zapnuto...
vypnuto
studené
vypnuto
Defekt
zapnuto...
vypnuto
vypnuto
UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a
návody. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů
mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. AEG
nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho
obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí
zkratu.
Akumulátor systému GBS nabíjejte pouze nabíječkou systému
GBS. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Nabíječkou mohou být nabity následující typy akumulátorů :
Napětí
Typ
Jmen.kapacita
Počet článků
akumulátoru
12 V
B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R
≤ 2,0 Ah
32
ČESKY
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
oranžová
vypnutý
bliká
vypnuté
vypnuto
vypnuto
vypnuto
vypnuto
18 V
L 18...R
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R
≤ 6.0 Ah
Nabíječkou nenabíjejte standardní baterie, které nelze nabíjet.
V nabíjecím postu nabíječky neskladujte kovové předměty,
nebezpečí zkratu.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je
v suchu, chraňte před vlhkem.
Na kontaktech v nabíjecím postu nabíječky je napětí, neskladujte
spolu s vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory, ihned je nahraďte!
Před každým použitím nabíječky překontrolujte přívodní kabel,
prodlužovací kabel a zástrčku zda nejsou poškozeny a nebo
zestárlé. Poškozené díly nechte opravit odborníkovi.
Tento přístroj nesmějí obsluhovat nebo
10
12
čistit osoby se sníženými tělesnými,
15
10
smyslovými nebo duševními
12
schopnostmi, resp. s nedostatečnými
15
3
zkušenostmi nebo znalostmi, ledaže
4
by byly poučeny osobou ze zákona
5
zodpovědnou za jejich bezpečnost o
5
bezpečné manipulaci s přístrojem.
Výše uvedené osoby vyžadují při
používání přístroje dozor. Tento přístroj
nepatří do rukou dětem. Proto když se
nepoužívá, musí být uložený bezpečně
a mimo dosah dětí.
Varování! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného
zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte
nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte,
oranžová
červená
aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující
nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit
zkrat.
OBLAST VYUŽITÍ
Rychlonabíječku lze použít výhradně k nabíjení AEG akumulátorů
systému GBS od 12 V...18 V.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
PŘIPOJENÍ NA SÍT
vypnutý
vypnutý
Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném na
štítku. Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu neboť
zapnutá
vypnutá
spotřebič je třídy II.
vypnuté
vypnuté
AKUMULÁTORY
vypnuto
vypnuto
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích
cyklech. Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím
vypnuto
vypnuto
znovu nabít.
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít.
zapnuto...
vypnuto
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití
vypnuto
vyjmout z nabíječky.
vypnuto
zapnuto...
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:
vypnuto
Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C.
Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity.
Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.
UPOZORNĚNÍ
5x2
Po vložení akumulátoru do zásuvné šachty nabíječky se
5x2
akumulátor po dobu 10 sekund analyzuje, následně se akumulátor
5
automaticky nabíjí.
5x2
5x2
Je-li do nabíječky nasazen hodně teplý a nebo hodně studený
akumulátor (bliká svítí LED), počne nabíjení až když akumulátor
dosáhne správné teploty (0°C...50°C).
Normální doba nabíjení je cca 38min. (1,4Ah). Doba nabíjení
závisí na teplotě akumulátoru, na objemu dobíjené kapacity, na
jeho jmenovité kapacitě.
Při plně nabitém akumulátoru se přepne nabíječka do udržovacího
režimu, akumulátor je nabit na plnou kapacitu (zhasne zelená
LED).
Rozsvítí-li se a zhasnou-li pomalu zároveň zelená a červená
kontrolka LED, není akumulátor zcela usazen nebo se na
akumulátoru nebo nabíječce vyskytla vada. Je nutné z
bezpečnostních důvodů odpojit nabíječku ze sítě a nechat obě
součásti (nabíječku i akumulátor) přezkoušet v odborném servisu
AEG.
PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ
Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod
přepravu nebezpečného nákladu.
Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním
lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
• Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po
komunikacích.
• Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím
přepravních fi rem podléhá ustanovením o přepravě
nebezpečného nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou
přepravu smějí vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na
celý proces se musí odborně dohlížet.
Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:
• Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se
zamezilo zkratům.
• Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl
sesmeknout.
• Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí přepravovat.
Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní fi rmu.
ÚDRŽBA
Poškodí-li se přívodní kabel, je nutná oprava v odborném servisu
AEG, protože je potřebný speciální klíč.
Používat výhradně příslušenství AEG a náhradní díly AEG. Díly
jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném
servisu (viz."Záruky / Seznam servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací o
typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo
výrobce, Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany
SYMBOLY
Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k
používání.
Akumulátory nevhazujte do ohně.
Nenabíjejte poškozené akumulátory, ihned je
nahraďte!
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí
likvidovat společně s odpadem z domácností.
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory je třeba sbírat
odděleně a odevzdat je v recyklačním podniku na
ekologickou likvidaci.
Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného
prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné
dvory.
Zařízení lze používat jen ve vnitřních prostorách,
nepoužívat v dešti.
s ochrannou izolací
3,15 A pomalá pojistka
T3.15A
Značka CE
Národní znak shody Ukrajiny
Euroasijská značka shody
ČESKY
33

Advertisement

Table of Contents
loading