Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

ŁADOWARKA
DANE TECHNICZNE
Zakres napięć ...................................................................................
Prąd ładowania, szybkie ładowanie NiCd ........................................
Prąd ładowania, szybkie ładowanie NiMH .......................................
Prąd szybkiego ładowania Li-Ion ......................................................
Czas ładowania NiCd (1,5 Ah) ......................................................ok.
Czas ładowania NiMH (3,0 Ah) .....................................................ok.
Czas ładowania Li-Ion (3,0 Ah) .....................................................ok.
Ciężar wg procedury EPTA 01/2003 .................................................
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie ładowania......................
LED
Tryb
Akumulator
Zielona
Zielona
włożony
Standby
włącz....
wyłącz.
wyłącz.
Analiza
włącz.
wyłącz.
Ładowanie
włącz.
miganie
Całkowite
włącz.
włącz.
naładowanie
Ładowanie
włącz....
włącz....
konserwacyjne
wyłącz.
wyłącz.
Za ciepło Za
włącz....
wyłącz.
zimno
wyłącz.
Uszkodzenie
włącz....
wyłącz.
wyłącz.
OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i instrukcje. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek
mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki
bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
SPECJALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Zużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani wyrzucać do śmietnika.
AEG oferuje ekologiczną utylizację zużytych akumulatorów. Lokalny dealer
udzieli Państwu wszelkich informacji.
Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi
(niebezpieczeństwo krótkiego spięcia).
Akumulatory systemu GBS należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek
systemu GBS. Nie ładować przy pomocy tych ładowarek akumulatorów innych
systemów.
Przy pomocy ładowarki można ładować następujące akumulatory:
Napięcie
Typ akumulatora
Pojemność
Liczba celek
12 V
B 12...R-szeregowy
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R-szeregowy
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R-szeregowy
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R-szeregowy
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R-szeregowy
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R-szeregowy
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-szeregowy
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R-szeregowy
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R-szeregowy
≤ 3,0 Ah
14,4 V
L 14...R-szeregowy
≤ 4,0 Ah
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 2,0 Ah
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 3,0 Ah
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 4,0 Ah
36
POLSKI
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Pomarań-
czowa
wyłącz.
miganie
wyłącz.
wyłącz.
wyłącz.
wyłącz.
wyłącz.
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-szeregowy
≤ 6.0 Ah
Do ładowarki nie można wkładać akumulatorów, które nie są przeznaczone do
wielokrotnego ładowania.
Do ładowarki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów metalowych
(niebezpieczeństwo krótkiego spięcia).
Akumulatory i ładowarki przechowywać w suchych zamkniętych
pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią.
Nie chwytać urządzenia przy pomocy przedmiotów przewodzących prąd.
Nie wolno ładować żadnego uszkodzonego akumulatora. Należy go
niezwłocznie wymienić.
Przed każdym użyciem należy skontrolować: urządzenie, kabel łączący, kabel
- przedłużacz, wtyczkę pod kątem ewentualnych zmian i uszkodzeń. Naprawę
uszkodzonych części zlecać wykwalifi kowanym specjalistom.
Urządzenie to nie może być obsługiwane ani
też czyszczone przez osoby, które posiadają
10
ograniczone fi zyczne, sensoryczne lub
12
15
umysłowe zdolności wzgl. nie dysponują
10
dostatecznym doświadczeniem, chyba że
12
15
zostały one poinstruowane przez osobę
3
prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo w
4
4x2
zakresie bezpiecznego obchodzenia się z
4x2
5
urządzeniem. Wyżej wymienione osoby należy
5
5x2
nadzorować podczas użytkowania urządzenia.
5x2
Urządzenie to nie może dostać się do rąk
dzieci. Dlatego też, gdy nie jest ono używane,
należy je bezpiecznie przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń
produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzia, akumulatora
wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do
urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne ciecze. Zwarcie spowodować
mogą korodujące lub przewodzące ciecze, takie jak woda morska, określone
chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.
Pomarań-
Czerwona
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
czowa
Ładowarka szybkoładująca ładuje wymienne akumulatory AEG systemu GBS od
12 V...18 V.
Urządzenie to można użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
PODŁĄCZENIE DO SIECI
Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym jednofazowym i
wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce znamionowej. Możliwe jest również
podłączenie do gniazdka bez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada II
klasie bezpieczeństwa.
wyłącz.
wyłącz.
AKUMULATORY
wyłącz.
wyłącz.
Nowe baterie akumulatorowe osiągają swoją pełną pojemność po 4 - 5 cyklach
wyłącz.
wyłącz.
ładowania i rozładowywania. Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas
użytkowane, należy przed użyciem naładować.
wyłącz.
wyłącz.
Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy
naładować do pełnej pojemności.
wyłącz.
wyłącz.
Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z
włącz....
wyłącz.
ładowarki po ich naładowaniu.
wyłącz.
W przypadku składowania akumulatorów dłużej
wyłącz.
włącz....
aniżeli 30 dni:
wyłącz.
Przechowywać je w suchym miejscu
w temperaturze ok. 27°C.
Przechowywać je w stanie naładowanym
5
do ok. 30% - 50%.
5x2
Ładować je ponownie co 6 miesięcy.
5x2
WŁAŚCIWOŚCI
Po włożeniu akumulatora do kieszeni ładowarki akumulator jest przez 10
sekundy analizowany. Następnie akumulator jest automatycznie ładowany.
W przypadku włożenia gorącej lub zimnej baterii akumulatorowej do ładowarki
(żółta lampka) ładowanie rozp znie się automatycznie po osiągnięciu przez
baterię akumulatorową właściwej temperatury ładowania (0°C...50°C).
Normalny czas ładowania wynosi ok. 38 min (dla akumulatora 1,4 Ah). Czas ten
jest jednak zmienny i zależy od temperatury akumulatora, jego pojemności i
stopnia naładowania.
Natychmiast po zakończeniu ładowania, ładowarka przełącza się w tryb
doładowywania w celu zachowania pełnej pojemności (zielona lampka
wyłączona).
Jeżeli zielona i czerwona LED równocześnie powoli zapalają się i gasną, to albo
akumulator nie jest całkowicie włożony albo usterka występuje w akumulatorze
lub ładowarce. Ze względów bezpieczeństwa należy natychmiast wstrzymać
korzystanie z ładowarek i akumulatora i sprawdzić w biurze Obsługi Klienta
AEG.
TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym
transportu towarów niebezpiecznych.
Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych,
krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.
• Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot tak po
prostu.
• Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa
spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów
niebezpiecznych. Przygotowania do wysyłki oraz transport mogą być
wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces
winien odbywać się pod fachowym nadzorem.
W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:
• Celem uniknięcia zwarć należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i
zaizolowane.
• Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać
we wnętrzu opakowania.
• Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z
elektrolitem.
Odnośnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa
spedycyjnego.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
Jeżeli uszkodzone zostało podłączenie do sieci to musi ono zostać wymienione
przez serwis AEG ze względu na to, że wymagane są do tego specjalistyczne
narzędzia.
Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG i części zamiennych
AEG. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy
skontaktować się z przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresów
punktów usługowych/gwarancyjnych).
Na życzenie można otrzymać rysunek eksploryjny elementów urządzenia.
Należy przy tym podać typ urządzenia i dziesięciocyfrowy numer umieszczony
na tabliczce znamionowej. Dane te należy podać albo w lokalnym serwisie albo
bezpośrednio do Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLE
Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się
uważnie z treścią instrukcji.
Zużytych akumulatorów nie wrzucać do ognia.
Nie wolno ładować uszkodzonych wkładek
akumulatorowych. Uszkodzone wkładki należy
niezwłocznie wymienić.
Urządzenia elektryczne, baterie/akumulatory nie mogą być usuwane
razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Urządzenia elektryczne i akumulatory należy gromadzić oddzielnie i w
celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska
naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego.
Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach
zbiorczych u władz lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.
GRAFIKHAUS Urządzenie można stosować tylko w
pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiać na deszcz.
Izolowany za pomocą izolacji ochronnej
Bezpiecznik zwłoczny 3,15 A
T3.15A
Znak CE
Krajowy znak zgodności Ukraina
Znak zgodności EurAsian
POLSKI
37

Advertisement

Table of Contents
loading