Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

DATE TEHNICE
ÎNCĂRCĂTOR PENTRU ACUMULATOR
Interval de tensiuni .......................................................................................
Curent de incarcare rapidă NiCd ................................................................
Curent de incarcare rapidă NiMH ...............................................................
Curent de incarcare rapidă Li-Ion ................................................................
Timp de încărcare baterie NiCd (1,5 Ah) .......................................... aprox
Timp de încărcare baterie NiMH (3,0 Ah) ......................................... aprox
Timp de încărcare baterie Li-Ion (3,0 Ah) ......................................... aprox
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003" ................................
Temperatura ambiantă recomandată la încărcare ............................
LED
Mod
Acumulator
Verde
Verde
introdus ?
Standby
pornit...
oprit
oprit
Analiză
pornit
oprit
Încărcare
pornit
clipeşte
Încărcat complet
pornit
pornit
Încărcare de
pornit...
pornit...oprit
menţinere
oprit
Prea cald Prea
pornit...
oprit
rece
oprit
Defect
pornit...
oprit
oprit
AVERTIZARE! Citiţi toate indicaţiile de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor
poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea
utilizărilor viitoare.
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Nu aruncaţi acumulatorii uzaţi la containerul de reziduri menajere şi nu îi
ardeţi. AEG Distributors se oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru
protecţia mediului înconjurător.
Nu depozitaţi acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de
scurtcircuit)
Folosiţi numai încărcătoare System GBS pentru încărcarea acumulatorilor
System GBS. Nu folosiţi acumulatori din alte sisteme.
Următoarele pachete de acumulatori pot fi încărcate cu acest încărcător:
Tensiune
acumulator
care dă
numărul de
acumulatorului
elemente ale
12 V
Gama B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Gama B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Gama B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
Gama M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Gama M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Gama M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
Gama L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Gama L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
Gama L 14...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Gama L 14...R
≤ 4,0 Ah
18 V
Gama L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Gama L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
Gama L 18...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Gama L 18...R
≤ 4,0 Ah
18 V
Gama L 18...R
≤ 2.5 Ah
54
ROMÂNIA
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Oranj
oprit
clipeşte
oprit
oprit
oprit
oprit
oprit
18 V
Gama L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
Gama L 18...R
≤ 6.0 Ah
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorii nereîncărcabili cu acest încărcător.
Nu se permite introducerea nici unei piese metalice în locaşul pentru
acumulator al incarcatorului. (risc de scurtcircuit)
Nu deschideţi niciodată acumulatorii şi încărcătoarele şi pastraţi-le numai în
încăperi uscate. Pastraţi-le întotdeauna uscate .
Nu atingeţti aparatul cu obiecte conducătoare de electricitate.
Nu încărcaţi niciodată o baterie deteriorată. Înlocuiţi cu una nouă.
Înainte de utilizare, verifi caţi maşina, cablul şi stecarul pentru orice
defecţiuni sau uzură a materialului. Reparaţiile vor fi efectuate numai de
către agenţii de service autorizaţi.
Deservirea sau curăţarea acestui aparat nu
este permisă persoanelor cu capacitate
fi zică, senzorială sau intelectuală redusă,
10
respectiv lipsite de experienţă sau
12
15
insufi cient pregătite, cu excepţia cazului în
10
12
care au fost instruite în legătură cu
15
manipularea aparatului în condiţii de
3
4
securitate de către o persoană legalmente
4x2
4x2
responsabilă pentru siguranţa lor. Utilizarea
5
5
aparatului de către persoanele menţionate
5x2
5x2
mai sus trebuie să aibă loc sub
5
supraveghere. Nu este îngăduit ca acest
aparat să ajungă la îndemâna copiilor.
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie
păstrat la loc sigur, ferit de accesul copiilor.
Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu i evitarea r/nirilor sau
deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersa i scula,
acumulatorul de schimb sau înc/rc/torul în lichide i asigura i-v/ s/ nu p/trund/
lichide în aparate i acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate,
precum apa s/rat/, anumite substan e chimice i în/lbitori sau produse ce
con in în/lbitori, pot provoca un scurtcircuit.
CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Oranj
Roşu
Încărcătorul rapid poate încărca acumulatorii AEG Systems GBS de la
12 V...18 V.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală
ALIMENTARE DE LA REŢEA
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi numai la
tensiunea specifi cată pe placuţa indicatoare. Se permite conectarea şi la
prize fără impamantare dacă modelul se conformează clasei II de
securitate.
oprit
oprit
ACUMULATORI
oprit
oprit
Noile pachete de acumulatori ating capacitatea totală de încărcare după
4-5 încărcări şi descărcări. Acumulatorii care nu au fost utilizaţi o perioadă
oprit
oprit
de timp trebuie reâncărcaţi înainte de utilizare.
oprit
oprit
În scopul optimizării duratei de funcţionare, bateriile trebuie reîncărcate
oprit
oprit
complet după utilizare.
Pentru o durată de viaţă cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoşi din
pornit...oprit
oprit
încărcător după încărcare.
"La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:
oprit
pornit...
Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C şi la loc uscat.
oprit
Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%.
Acumulatorii se încarcă din nou la fi ecare 6 luni. "
5x2
CARACTERISTICI
5x2
După introducere acumulatorului în locaşul încărcătorului, acumulatorul va
fi analizat timp de 10 secunde. Apoi acumulatorul va fi încărcat automat.
Când un acumulator rece sau fi erbinte este introdus în încărcător (becul
galben clipeşte), încărcarea va începe automat odată ce bateria atinge
temperatura corectă de încărcare (0°C...50°C).
Timpul de încărcare standard este de aprox. 14 minute (baterie de 1,4 Ah) .
Timpul de încărcare variază în funcţie de temperatura acumulatorului,
încărcarea dorită şi tipul de acumulatorul care trebuie încărcat.
De îndată ce încărcarea s-a încheiat , încărcătorul comută pe încărcare
intermitentă pentru a menţine capacitatea totală (lampa verde este stinsă)
Dacă LED-ul verde şi roşu se aprind şi se sting încet simultan, atunci fi e
acumulatorul nu este introdus complet, fi e există o defecţiune la acumulator
sau încărcător. Din raţiuni de securitate , trebuie să opriţi utilizarea
încărcătorului şi bateriei imediat şi să le trimiteţi spre inspecţie la un centru
AEG de service pentru clienţi
TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU
Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidenţa prescripţiilor legale pentru
transportul de mărfuri periculoase.
Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea
prescripţiilor şi reglementărilor pe plan local, naţional şi internaţional.
• Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricţionat al acestui
tip de acumulatori.
• Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul
fi rmelor de expediţie şi transport este supus reglementărilor transportului
de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expediţie şi transportul au voie
să fi e efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul
proces trebuie asistat în mod competent.
Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:
• Pentru a se evita scurtcircuite, asiguraţi-vă de faptul că sunt protejate şi
izolate contactele.
• Aveţi grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziţie
în interiorul ambalajului său.
• Este interzis transportarea unor acumulatori deterioraţi sau care pierd
lichid.
Pentru indicaţii suplimentare adresaţi-vă fi rmei de expediţie şi transport cu
care colaboraţi.
INTREŢINERE
Când cordonul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, el trebuie
înlocuit numai de către un atelier de reparaţii stabilit de către producător ,
deorece sunt necesare scule speciale.
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din
componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă rugăm contactaţi
unul din agenţii de service AEG (vezi lista noastră pentru service / garanţie)
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă a sculei.
Vă rugăm menţionaţi numărul art. Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă
şi comandaţi desenul la agenţii de service locali sau direct la Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
SIMBOLURI
Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de
pornirea maşinii
Nu ardeţi pachetele de acumulatori uzate
Nu încărcaţi niciodată o baterie deteriorată. Înlocuiţi
cu una nouă.
Aparatele electrice, bateriile/acumulatorii nu se elimină
împreună cu deşeurile menajere.
Aparatele electrice şi acumulatorii se colectează
separat şi se predau la un centru de reciclare, în
vederea eliminării ecologice.
Informaţi-vă de la autorităţile locale sau de la
comercianţii acreditaţi în legătură cu centrele de
reciclare şi de colectare.
Acest aparat este recomandat doar pentru utilizare în
interior. Nu expuneţi niciodată aparatul la ploaie.
Cu izolaţie de protecţie
3,15 A-lent lovitură siguranță
T3.15A
Marcaj CE
Marcaj naţional de conformitate Ucraina
Marcaj de conformitate EurAsian.
ROMÂNIA
55

Advertisement

Table of Contents
loading