Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 11

Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKE DATA
Spændevidde ...................................................................................
Ladestrøm, lynopladning NiCd .........................................................
Ladestrøm, lynopladning NiMH ........................................................
Ladestrøm, lynopladning Li-Ion ........................................................
Opladningstid NiCd (1,5 Ah) .........................................................ca.
Opladningstid NiMH (3,0 Ah) ........................................................ca.
Opladningstid Li-Ion (3,0 Ah) ........................................................ca.
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003 .........................................
Anbefalet temperatur under opladning .............................................
LED
Modus
akku-
Grøn
Grøn
batteri
sat i?
Standby
Til...Fra
Fra
Analyse
Til
Fra
Opladning
Til
blink
Fuld ladt op
Til
Til
Vedligeholdel-
Til...Fra
Til...Fra
sesladning
For varm For
Til...Fra
Fra
kold
Defekt
Til...Fra
Fra
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinformationer og
instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres
sammen med alm. husholdningdaff ald. AEG har en miljørigtig
bortskaff else af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres
forhandler.
Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstandeaf
fare for kortslutning.
Brug kun System GBS ladeapparater for opladning af System GBS
batterier.
Følgende typer batterier kan oplades
Spænding
Batteri type
Kapacitet
Antal celler
12 V
Type B 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Type B 14...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Type B 18...R
≤ 2,0 Ah
12 V
Type M 12...R
≤ 3,0 Ah
14,4 V
Type M 14...R
≤ 3,0 Ah
18 V
Type M 18...R
≤ 3,0 Ah
12 V
Type L 12...R
≤ 1,5 Ah
14,4 V
Type L 14...R
≤ 2,0 Ah
14,4 V
Type L 14...R
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
Type L 14...R
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
Type L 18...R
≤ 1,5 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 2,0 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 3,0 Ah
5x2
20
DANSK
LADER
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
Orange
Fra
blink
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
18 V
Type L 18...R
≤ 4,0 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 2.5 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 5.0 Ah
18 V
Type L 18...R
≤ 6.0 Ah
Laderen må ikke anvendes til batterier, der ikke er genopladelige.
Metaldele o.lign må ikke komme i berøring med rummet beregnet for
udskiftningsbatteriet (kortslutningsfare).
Udskiftningsbatterier og opladere må ikke åbnes og skal opbevares i
tørre rum. Beskyt dem mod fugtighed.
Metaldele o.lign. må ikke komme i berøring med disse
(kortslutningsfare).
Beskadiget batterier må ikke oplades, men skal omgående udskiftes.
Kontroller hvergang, før laderen anvendes, at tilslutningskabel,
forlængerkabel og stik er iorden. Dele der er beskadiget bør kun
repareres hos et autoriseret værksted.
Dette apparat må ikke betjenes eller
10
rengøres af personer, der har nedsatte
12
15
fysiske, sensoriske eller mentale evner
10
eller mangel på erfaring og viden, med
12
15
mindre de har fået instruktion i sikker
3
brug af apparatet af en person, som rent
4
lovmæssigt er ansvarlig for deres
5
sikkerhed. Ovennævnte personer skal
5
være under opsyn, når de bruger
apparatet. Børn må ikke have adgang til
dette apparat. Hvis det ikke bruges, skal
det derfor opbevares sikkert og
utilgængeligt for børn.
Advarsel! For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse
af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller
opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke
trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller
ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoff er eller
produkter, som indeholder blegestoff er, kan forårsage kortslutning.
Orange
Rød
TILTÆNKT FORMÅL
Lynopladeren oplader udskiftningsbatterier (System GBS) fra
12 V...18 V.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end
foreskrevet.
NETTILSLUTNING
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun til en
netspænding, som er i overensstemmelse med angivelsen på
mærkepladen. Tilslutning kan også ske til stikdåser uden
Fra
Fra
beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II foreligger.
Fra
Fra
BATTERI
Fra
Fra
Nye udskiftningsbatterier opnår deres fulde kapacitet efter 4-5
oplade- og afl adecykler. Udskiftningsbat terier, der ikke har været brugt
Fra
Fra
i længere tid, efterlades inden brug.
For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades
Fra
Fra
fuldt efter brug.
For at sikre en så lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af
Til...Fra
Fra
ladeaggregatet efter opladning.
Skal batterierne opbevares længere end 30 dage:
Temperatur ca. 27°C i tørre omgivelser.
Fra
Til...Fra
Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.
Batteri skal genoplades hver 6. måned.
5x2
BESKRIVELSE
5
Når akkumulatorbatteriet er sat i ladeskakten på opladeren, analyseres
5x2
batteriet i 10 sekunder. Herefter oplades batteriet automatisk.
5x2
Hvis batteriet er for varmt eller for koldt, når det sættes i
ladeaggregatet, gul kontrollampe blinker), starter opladningen
automatisk, når batteriet har nået den korrekte opladningstemperatur
(0°C...50°C).
Normalt tager opladningen ca. 38 min. (1,4 Ah). Ladetiden svinger alt
efter batteriets temperatur, hvor meget det skal oplades, og hvilken
batteritype der er tale om.
Når batteriet er helt opladet, skifter ladeaggregatet til
vedligeholdelsesladning for at bibeholde maks. batterikapacitet (grøn
kontrollampe slukket).
Hvis den grønne og den røde LED tænder og slukker langsomt på
samme tid, er akku-batteriet enten ikke skubbet helt i, eller der er fejl i
akku-batteriet eller ladeaggregatet. Af sikkerhedsgrunde skal
ladeapparat og batteriet omgående tages ud af drift og indleveres til
eftersyn hos en AEG-forhandler.
TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER
Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt
gods.
Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale,
nationale og internationale regler og bestemmelser.
• Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere
krav.
• Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfi rmaer
er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af
forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede
personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.
Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:
• Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre
kortslutninger.
• Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.
• Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transporteres.
Kontakt dit speditionsfi rma for at få yderligere oplysninger.
VEDLIGEHOLDELSE
Såfrent nettilslutningen er defekt, må denne kun udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, idet der kræves specielt værktoj dertil.
Brug kun AEG-tilbehør og AEG-reservedele. Komponenter, hvor
udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et
AEG-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens eff ektskilt, kan
De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Brænd ikke batterienheder af.
Beskadiget batterier må ikke oplades, men skal
omgående udskiftes.
Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier må ikke
bortskaff es sammen med det almindelige
husholdningsaff ald.
Elektrisk udstyr og genopladelige batterier skal
indsamles særskilt og afl everes hos en
genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig
bortskaff else.
Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om
genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant
aff ald.
Maskinen er kun egnet til indendørsbrug, maskinen
må ikke udsættes for regn..
Dobbelt isoleret
3,15 A træg sikring
T3.15A
CE-mærke
Nationalt overensstemmelsesmærke Ukraine
EurAsian overensstemmelsesmærke.
DANSK
21

Advertisement

Table of Contents
loading